Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Hansson (fotograf null)

Anna Hansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är drivkraftig och resultatstyrd. Jag vill vara en röst för de som inte har någon, för naturen och djuren, och för den som är sjuk eller försvagad. Transparens är viktigt för mig. Jag sätter mig in i eventuella problem ordentligt för att kunna lösa orsaken till problemen, i stället för att symtombehandla.

Presentera dig själv

Några av mina hjärtefrågor är klimat och miljö, natur, folkhälsa, social hållbarhet och djurrätt. Jag har stor politisk erfarenhet från ett flertal uppdrag inom kommun och region. Jag har också engagemang inom miljörörelsen. Jag är civilekonom och har extra utbildning inom folkhälsa och på miljöområdet.

Vad har du för yrke?

Civilekonom, kommun- och regionpolitiker.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar i första hand ett stabilt styre, där Sverigedemokraterna eller andra främlingsfientliga partier inte ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Hansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Skolorna finansieras av inbetalade skattemedel. Dessa skattemedel ska gå till utbildningsverksamheten eller annan offentlig service. De ska inte betalas ut för helt andra ändamål. Viktigt att vi har respekt för det hårda arbete och uppoffringar som våra invånare har gjort när de tjänat in våra skattemedel.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Kärnkraften hotar allt liv. Vi människor bör inte förfoga över dessa krafter som kan döda hela ekosystem. Radioaktiva ämnen är giftiga och dödliga för miljön. Alla led i hanteringen av uran och andra radioaktiva ämnen utgör en risk för natur och människan. Vi har redan sett allvarliga olyckor. Dessutom är kärnkraft dyrt och ekonomiskt jämfört med förnyelsebar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Detta är en kränkning av den personliga integriteten. Visitation utan särskild misstanke är ytterst olämpligt. Det skapar rädsla och ökar risken för att oskyldiga blir misstänkliggjorda.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: RUT-avdraget behöver göras om så det bättre gynnar en omställning mot ett klimat- och miljövänligt samhälle. Vi ska inte ha avdrag (en form av bidrag) till de med redan hög inkomst. Dock vill jag gynna underhåll och omställning för en cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Vi har överlag en väldigt god levnadsstandard och kompetens i Sverige. Vi behöver dela med oss av våra resurser och vår kompetens för att människor som lever med hunger/svält och under andra dåliga förhållanden ska få en ljusare framtid.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Kungahuset har en representativ roll för Sverige. Jag ser dock att detta är ett förlegat system. En representativ roll för ett land ska inte ärvas genom generationer och blodlinjer. Det är folket som ska besluta om vem/vilka som ska representera oss i både nationella och internationella sammanhang.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Vi behöver kraftigt minska våra utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för att bromsa klimatkrisen. Vi behöver göra färre onödiga resor, åka mera kollektivt, och förflytta oss mera via gång och cykel. De sistnämnda gynnar också folkhälsan. Vi behöver inte ha en stor fordonspark som står oanvänd ca 95% av tiden, och som använder miljö- och klimatskadliga bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Jag vill ha en rättvis och progressiv beskattning. De med onödigt stora levnadsytor med flera ska betala mer, då de belastar klimat och miljö i onödan. Vi behöver ha en helhetssyn och enhetlighet i hur vi beskattar tillgångar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Kulturen måste få verka under fria former och utan direkt påverkan från varken marknadskrafter eller politiken. En välfungerande och fri kultur är en viktig faktor för en välfungerande demokrati. Kulturen är en arena för den yttrandefriheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Kommunerna måste få vara med och påverka och avgöra om större vindkraftanläggningar ska få anläggas eller inte. Dock behöver vi få bättre ordning på ansökningsprocesserna. Det är orimligt att privata aktörer ska bli utsatta för onödigt långdragna processer, otydlig viljeinriktning från kommunen och onödigt resursslöseri i samband med ansökningar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Det är viktigt att den som är utsatt och behöver be om hjälp alltid ska kunna göra det. Tiggeri bör ses som att det finns systemfel i samhället (nationellt och globalt) som behöver rättas till. Bättre trygghetssystem och åtgärder för försörjningsmöjligheter behövs. Ett tiggeriförbud löser inga problem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: De som identifierar sig som varken man eller kvinna ska inte ständigt behöva inordna sig i detta binära juridiska system.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Det är viktigt att öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Vi kan redan nu se effekterna av offentligt finansierade nätläkare. Det leder alltför ofta till felaktiga prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Digitala lösningar måste dock kunna erbjudas av den offentliga vården, när det är lämpligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Det är svårt att rota om sig för den som kommer till ett nytt land. Det är orimligt och kontraproduktivt att ständigt behöva oroa sig för om en får stanna i Sverige eller inte. Det är också viktigt att vi skapar möjligheter för att ha nytta av de resurser vi från samhällets sida investerat i utbildning med mera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Vi ska vara så neutrala som möjligt i väpnade konflikter. Global fred är möjligt. Alla länder bör sikta mot nedrustning, och lägga fokus på omställning till ett långsiktigt hållbart leverne. Klimatkrisen riskerar att leda till flera väpnade konflikter, på grund av brist på livsmedel, vatten och andra resurser, och för att många platser kommer att bli obeboeliga.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Vi behöver ha välfungerande trygghetssystem när vi blir utan egen försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Strandskyddet är viktigt för den biologiska mångfalden, för att växter och djur ska kunna leva och frodas. Dessa har ett egenvärde utöver den nytta de har för människan. Strandskyddet underlättar också för allemansrätten, att för vi som vill vistas i naturen ska få tillträde till naturliga strandområden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Totalförsvaret behöver inriktas på krisberedskap och bör bekostas i större utsträckning av de med högre inkomst. Det vore därför bra om en värnskatt återinfördes för de med högre inkomst.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Vi behöver ett brett utbud inom public service. Om främst marknadskrafter dominerar utbudet kan det utgöra ett hot mot demokratin. Det finns saker som behöver sägas och belysas, som inte har har ekonomiska motiv eller vinstmöjligheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Det är ett lämplig metod för att styra om ytterligare mot fordon med förnyelsebara energikällor och mot mindre transporter. Under väldigt många år har det tydligt framgått i miljödebatten att fossila bränslen behöver fastas ut, så detta bör ju inte komma som en överraskning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Små barn ska inte stressas i onödan med denna typ av prestationsbedömningar, som betyg utgör. Forskning visar också att tidig betygssättning inte gynnar inlärningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Både kostnads- och inkomstutljämningssystemen behöver ses över. Dels för en mera jämlik service från offentlig sektor till invånarna, och för att se om utjämningen bättre kan beakta behovet av omställning till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Köp av sexuella tjänster är allvarliga brott. Detta behöver också bli tydligt i jämförelse med påföljder för andra brott. Strängare straff kan också göra att utredningarna och arbetet kring dessa brott ges högre prioritet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Det riskerar att öka segregationen och minskar möjligheterna för den med lägre inkomst att få bo i en vettig bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Vi behöver kunna åka snabbt och smidigt med kollektiva transportmedel, utan att orsaka stora utsläpp av växthusgaser. Tåg har i jämförelse med andra transportmedel en liten miljö- och klimatpåverkan. Järnvägen är viktig både för smidiga persontransporter och för transporter av material och varor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Offentlig verksamhet bör ansvarsmässigt ligga så nära människor som möjligt. Staten får dock gärna bistå mera med att skapa goda förutsättningar för att bedriva hälso- och sjukvård, till exempel genom att driva på det hälsofrämjande arbetet. Alltför många människor blir sjuka helt i onödan. Detta sänker deras livskvalitet och skapar en högre belastning på hälso- och sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Karensdagen gör att de med låg inkomst tvingar sig själva att gå till jobbet även när de är sjuka. Då smittar de flera, och produktionen minskar och kvaliteten i produktionen blir sämre.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Vi behöver en trygg arbetsmarknad. I den mån det är möjligt behöver arbetstagarna fasta anställningar. Kortare vikariat och visstidsanställningar skapar otrygghet, livsstress och ekonomisk stress. Det gynnar inte samhället på den totala nivån.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hansson: Ett visst resursuttag från jordens resurser behövs fortfarande, även om vi verkligen behöver kämpa hårdare för en cirkulär ekonomi med mera återanvändning och återvinning. Det behövs dock ställas strikta miljökrav och en ordentlig prövning behöver ske vid tillståndsansökningar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hansson: Så länge människor är på flykt på grund av väpnade konflikter, religiös förföljelse eller av andra skäl så behöver vi vara med och ta ansvar för dem. Alla ska ha rätt till en tryggt liv, oavsett vilket land de är födda i. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och den måste försvaras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Vad gäller att komma åt den organiserade brottsligheten så behöver våra myndigheter få bättre möjligheter till avlyssning och övervakning. Detta får dock inte gå ut över vanliga människors integritet. Det personliga sfären för vanliga invånare behöver skyddas, och vara fredad. En personlig integritet är viktig för verklig frihet och för demokratin.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hansson: De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt. Var och en behöver bidra efter förmåga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Sverige behöver följa uppmaningen från FN och målet från EU om att skydda minst 30 procent av land och hav. Vi har i dagsläget stora problem med massavverkning av orörd urskog. Många arter är utdöda eller utrotningshotade. Efter en avverkning kan det ta 60-600 år för skogen att återhämta sig. Det ekologiska systemet är komplext och måste får optimala livsförutsättningar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Hanssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården

Så svarar Anna Hansson: Extra viktig Sjukvården - det hälsofrämjande arbetet behöver drivas på, både inom hälso- och sjukvården men också hos kommunerna som ansvarar för många förutsättningar för en god folkhälsa. Integration- bättre stöd och vägledning till kommunerna för hur de kan arbeta effektivt med integrationen. Klimat och miljö - att bromsa klimatkrisen och säkerställa att naturen mår bra är grunden för vår egen existens.