Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christofer Bergenblock (fotograf Johanna Nolsa)

Christofer Bergenblock

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mig ska man rösta på om man vill ha en resultatinriktad politiker som söker samarbeten och breda lösningar. Jag kommer att arbeta för en hållbar utveckling, ett tryggt samhälle och en levande landsbygd. För mig är det en självklarhet att alltid stå upp för öppenhet, tolerans och jämställdhet.

Presentera dig själv

Jag är 47 år och bor med min familj i Träslövsläge strax söder om Varberg. Min bakgrund har jag dock på ett litet skogslantbruk utanför Södra Unnaryd. Under nästan 20 års tid har jag arbetat som gymnasielärare, men är sedan 2019 tjänstledig för uppdraget som kommunalråd i Varberg. På fritiden läser jag gärna en god bok, springer en runda eller umgås med familjen.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd / Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en regering som utgår ifrån mitten av svensk politik och som inte är beroende ytterkantspartierna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christofer Bergenblock

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Christofer Bergenblock: Problemen i svensk skola handlar inte om att företag tar ut vinst utan om uppföljning av skolornas kvalitet och hur de sköter sina uppdrag. Kontrollen över skolorna behöver därför förbättras.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Christofer Bergenblock: Sverige behöver fördubbla sin elproduktion och den snabbaste, enklaste och billigaste vägen att göra det är genom utbyggnad av vindkraften. Här finns det redan många projekt på gång, vilket däremot saknas kring utbyggnad av kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Christofer Bergenblock: Ett sådant förslag stämmer dåligt med rättsstatens principer.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Christofer Bergenblock: RUT-avdraget har bidragit till att svarta arbeten har blivit vita och till att många nya företag har startats. Inte minst av kvinnor. Dessutom har det lett till att väldigt många nya arbetstillfällen har skapats, vilket inte minst har gett många chansen att få en fot in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Christofer Bergenblock: Sverige ska hålla fast vid biståndsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Christofer Bergenblock: De höga bensin- och dieselpriserna har framför allt drabbat många på landsbygden och därför behöver priserna sänkas. Däremot ska det inte ske på bekostnad av klimatet utan reduktionsplikten ska vidmakthållas, men den biobaserade delen i bränslet ska ha så låg skatt som är möjligt.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Christofer Bergenblock: Det är positivt om näringslivet kan bidra till att finansiera kulturlivet och därmed ge kulturaktörerna bättre ekonomiska villkor. Extern finansiering kan även bidra till en breddning av kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Christofer Bergenblock: En kraftig utbyggnad av vindkraften är helt nödvändig för att Sverige ska kunna fördubbla sin elproduktion. Tyvärr är det många kommuner som utnyttjar sin vetorätt för att säga nej idag, men vägen framåt är framför allt genom att skapa bättre ekonomiska incitament för att fler ska bli positiva till nyetableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Christofer Bergenblock: Den som inte identifierar sig som kvinna eller man ska självklart ha möjlighet att registrera sig under ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Christofer Bergenblock: Dagens fördelning av föräldradagarna är långt ifrån jämställd och tyvärr har utvecklingen stagnerat. Ett mer jämställt uttag behöver premieras, t.ex. genom ekonomiska incitament, men om inte det hjälper bör det övervägas att binda fler dagar till respektive förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Christofer Bergenblock: Sverige måste anpassa uppehållstillstånden till hur det ser ut i våra grannländer och i övriga EU. Därmed behöver huvudregeln vara temporära uppehållstillstånd. Nackdelen är att dessa inte skapar incitament att integrera sig i det svenska samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Christofer Bergenblock: Självklart ska Sverige vara med i NATO för att bättre kunna värna vår territoriella integritet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Christofer Bergenblock: Extra viktig Det svenska strandskyddet måste förändras i grunden så att det blir betydligt lättare att bygga hus eller driva verksamheter strandnära även på landsbygden. Idag finns det en stark slagsida mot städerna där det är vanligt med strandnära bebyggelse.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Christofer Bergenblock: Att genomföra en gigantisk omorganisation av svensk sjukvård kommer att kosta oerhört mycket tid, kraft och pengar utan att i slutändan förbättra vården. Det är bättre att lägga resurserna på fler vårdplatser och bättre villkor för personalen.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Christofer Bergenblock: Sverige behöver ta vara på de naturresurser vi har och det är även viktigt att bli mer självförsörjande utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Christofer Bergenblock: Framför allt ska skogen brukas på ett rationellt och effektivt sätt eftersom det är en av Sveriges viktigaste produkter, som dessutom utgör ett viktigt bidrag till den gröna omställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christofer Bergenblocks val:

  • Miljö och klimat