Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sarah Ullmark (fotograf null)

Sarah Ullmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är det centralt att politiker ska bestämma så lite som möjligt över människors liv då jag tror att du kan styra det bättre själv. Jag kommer därför arbeta stenhårt varje dag för att du ska få en större frihet, samtidigt som staten uppfyller sina skyldigheter gentemot dig. Du ska kunna vara trygg när du går hem på kvällen och du ska få behålla mer av din lön varje månad.

Presentera dig själv

Mitt namn är Sarah Ullmark och jag är kandidat till riksdag och kommunfullmäktige från Göteborg. Jag är född och uppvuxen på Hisingen och utbildade mig till jurist på Handelshögskolan i Göteborg. Nu bor jag i Lunden och arbetar på advokatbyrå. Brinner för lag och ordning och trygghetsfrågor.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hade velat se en borglig regering, föredragsvis bestående av allianspartierna. Det är dock viktigt för mig att Moderaterna kan prata med alla partier i enskilda sakfrågor i syfte att få igenom en politik som är bra för Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sarah Ullmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Skolor som drivs i bolagsform ska inte kunna ta ut övervinster på bekostnad av elevernas kunskap och kvaliteten på utbildningen. Det kan därför vara nödvändigt att se över en begränsning av möjligheten till vinstuttag men ett regelrätt förbud skulle innebära att många bra friskolor riskerar att behöva stänga vilket vore till nackdel för de elever som går där.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Kärnkraften är viktig för att Sverige ska ha en trygg och stabil elförsörjning. Kärnkraften är också viktig för att nå våra miljömål då elen produceras utan skadliga utsläpp. Det är viktigt att svenska företag inte hindras att expandera på grund av elbrist eller att svenska hushåll inte har råd att betala elräkningen varför kärnkraften fortsatt ska vara en del av svensk energiproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Polisen bör, på uppdrag av åklagare, under en begränsad tid och i ett begränsat område ges större möjligheter att söka efter illegala vapen i områden där kriminaliteten idag begränsar hederliga människors möjligheter att leva fritt. Visitationszoner ska tillämpas restriktivt och noga avvägningar behöver göras innan en sådan upprättas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Bistånd är inte vad som driver utveckling, det är marknadsekonomi och en fri handel utgör grunden för samhällens utveckling och hållbart välstånd för människor. Målet för biståndspolitiken måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel och därmed stå på egna ben.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Bensinskatten innebär en tung börda för privatpersoner och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Det är inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. Människor som behöver bilen för att gå runt ska inte straffas för detta utan klimatpolitiken måste utgå ifrån att hela Sverige ska kunna leva.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Det ska inte kosta mer att bo och ett återinförande av fastigheten riskerar att driva människor ifrån sina hem. Sverige har redan en av världens högsta "flyttskatter", alltså skatt på vinst vid försäljning av bostad, svenska bostadsägare ska inte straffas mer genom ytterligare höjda skatter på boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Att kultur finansieras av det offentliga är i många fall nödvändigt men det vore bra om också en större del finansierades av privata aktörer, det skulle kunna innebära en större självständighet och bredd inom kultursektorn.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Det finns många, om inte alla som tigger, som på grund av fattigdom och utsatthet utnyttjas för att tigga av kriminella aktörer. Det är inte heller enbart för tiggeri som dessa människor utnyttjas utan även för exempelvis prostitution. Tiggeri är inte en hållbar väg ut ur fattigdom och utanförskap, istället behöver press sättas på tiggarnas hemländer att hjälpa dessa människor ur sin situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Dagens föräldraförsäkring, där tre månader är öronmärkta för respektive förälder och övriga dagar kan delas efter familjens tycke, bidrar till ojämställdhet då kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet. Detta leder i förlängningen till minskade karriärmöjligheter och en sämre egen ekonomi. Det bör därför utredas om föräldraförsäkringen i större utsträckning ska delas upp.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: För den som vill bo i Sverige ska det finnas både möjligheter och krav, bland annat på integration och egen försörjning. Att förena rätten till permanent uppehållstillstånd med att personen också uppfyller vissa krav är positivt för integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Det ska alltid löna sig att arbeta och incitamenten att ta sig tillbaka till arbete vid arbetslöshet ska vara så stora som möjligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Staten bör istället omprioriterade befintliga skatteintäkter för att ha råd med upprustning av försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Public service bör inte lägga sina medel på att göra program som kan skapas av kommersiella kanaler utan ska i första hand fungera som en opartisk informationskanal för medborgarna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Betyg bör ges från årskurs 4 och att det bör gälla samtliga grundskolor i Sverige. Det skulle bland annat göra betyg till ett mer naturligt och självklart inslag i skolan samtidigt som det ger större tydlighet kring hur väl undervisningen fungerar och vilket stöd eleverna behöver.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Det kommunala utjämningssystemet som det är utformat har visats i internationell forskning kunna ha negativ påverkan på tillväxten och innebär också en viss orättvisa då vissa kommuner får bära andra. Varje kommun har ansvar för att hushålla med sina skatteintäkter, även om vissa kommuner exempelvis på glesbygden kan behöva extra stöd för att kunna upprätthålla servicen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Pengarna bör istället satsas på upprustning av befintligt tågnät då det på många ställen är undermåligt underhållet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sarah Ullmark: Vården i Sverige är tyvärr på sina håll ojämlik och det spelar roll vart i landet du bor. För att uppnå nödvändiga förbättringar i svensk sjukvård kan det finnas en poäng att se över om staten ska ta över i varje fall en del av sjukvården för att få en styrning som är samordnad och sammanhållen på nationell nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sarah Ullmark: Under en lång tid har väldigt många människor kommit till Sverige. Alla har inte hunnit komma in i samhället. Det skapar problem som kriminalitet, trångboddhet och bidragsberoende. För att vända utvecklingen måste vi minska invandringen till Sverige och bedriva en långsiktigt hållbar migrationspolitik samt förbättra integrationen för att minska utanförskapet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sarah Ullmark: Det ska vara möjligt för polisen att avlyssna gängmedlemmar i förebyggande syfte. Polisen får då möjlighet att stoppa allvarliga brott innan de begås. Det ska vara en domstol som beslutar om polisen ska få tillstånd till förebyggande avlyssning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sarah Ullmark: Skatten ska sänkas för alla som arbetar men särskilt för de med låga inkomster. Generella skattesänkningar innebär att även de med höga inkomster får skatta mindre. Sänkt skatt är en frihetsfråga och handlar ytterst om rätten att behålla mer av den lön man arbetar ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sarah Ullmarks val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi