Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jenny Drugge (fotograf null)

Jenny Drugge

Vad har du för yrke?

Företagare med inriktning projektledning inom tillverkningsindustrin

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver ett styre som klarar av framtidens stora utmaningar med klimatomställning, arbetskraft och kompetensförsörjning, socialt och ekonomiskt utanförskap och hot mot demokratin. Detta kan bara ske genom en enad linje i den politiska mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jenny Drugge

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Jenny Drugge: Vikten måste ligga på kvalitén i skolan och att eleverna får de bästa förutsättningarna för lärande och att vistas i en trygg miljö

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jenny Drugge: Det behövs fokus på klimatsmart och hållbar energiproduktion. Energin behövs nu! Den befintliga kärnkraften är viktig för Sveriges energiförsörjning nu, men framtiden ligger för den förnybara energin. Tekniken äri framkant och ny kärnkraft tar för lång tid att bygga. Oavsett vilken generation av kärnkraft så går det inte att blunda för att det blir ett restavfall som ska säkras för lång tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Jenny Drugge: Extra viktig Fossila drivmedel behöver fasas ut. Vi måste klara av flera saker samtidigt och C har lösningarna: -Sänka energiskatten på diesel och bensin till EU:s miniminivå -Att EU ger Sverige ett undantag för att kunna ta bort energiskatten på diesel och bensin -Ta bort energiskatten på andelen biodrivmedel i diesel och bensin -Möjliggör mer produktion av svensk biodrivmedel

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Jenny Drugge: Extra viktig Det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige Centerpartiet vill: - Avskaffa det generella strandskyddet på sikt, så det blir lättare att bygga hus och utveckla näringsverksamhet i glesbefolkade områden -Stärka kommunernas och medborgarnas inflytande i strandskyddsfrågor -Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Jenny Drugge: Fossila bränslen som bensin och diesel dominerar fortfarande inom transportsektorn. Det gör oss också beroende av oroliga priser på världsmarknaden och diktaturer som Ryssland. Genom att ställa om transportsektorn och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel ökar vi Sveriges motståndskraft samtidigt som vi skapar jobb runt om i hela landet

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Jenny Drugge: Köerna till hyresrätter i Sverige är för långa. Vi vill införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder eftersom vi är övertygade om att det leder till att fler hyresrätter byggs. Inte minst blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. Samtidigt vill vi också se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Jenny Drugge: Primärt, för hela Sveriges utveckling, måste vi bygga nya stambanor och rusta upp den befintliga järnvägen. Trafikverket måste anslå medel till järnvägsunderhåll avseende lokala banor. Höghastighetståg är en utveckling som kommer vara bra för Sverige i framtiden

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jenny Drugges val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat