Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Marmgren (fotograf Fredrik Hjerling)

Martin Marmgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har med min mångåriga erfarenhet av polisarbete i utsatta områden stort engagemang i och god förståelse för frågor som rör kriminalitet, segregation och utanförskap. Jag är en pragmatisk person, men med en tydlig etisk kompass både vad gäller miljö- och klimatfrågor, sociala frågor och internationell solidaritet. Jag kommer verka för ett samhälle som är både miljömässigt och socialt hållbart.

Presentera dig själv

Har bakgrund som ingenjör, men skolade om till polis för att få utlopp för samhällsengagemang och kunna "skydda, hjälpa och ställa till rätta". Ansvarig för en grupp som främst jobbar förebyggande. Engagerade mig politiskt på grund av miljöfrågorna. Tycker politiken bör grundas i MP:s tre solidariteter med: Alla människor Djur, natur och det ekologiska systemet Kommande generationer

Vad har du för yrke?

Polis. Gruppchef för områdespolisgrupp i Rinkeby. Ingenjör. Sex år på Ericsson.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I dagens politiska läge vore det bästa en S-ledd regering där MP, C och V ingår som regeringsunderlag. Sannolikt vore det stabilaste om samtliga fyra partier satt i regeringen. Helst skulle jag dock vilja ha en majoritetsregering med bara MP...

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martin Marmgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig De pengar vi lägger på skolan ska gå till skolan och inte till vinstutdelning. Våra barns utbildning och framtid lämpar sig dåligt för vinstmaximerande marknadsmekanismer, det går alltid ut över eleverna i slutändan. Förekomsten av vinstdrivande marknadsskolor är ett nyliberalt experiment som vi behöver sätta stopp för.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Dagens kärnkraft är dyr, tar väldigt lång tid att bygga, och innebär både säkerhetsrisker och stora avfallsproblem. Det är betydligt bättre att satsa på förnybara källor som vindkraft och solenergi, det är både billigare, snabbare och mycket miljövänligare. Däremot ska så klart forskningen vara fri.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig Som polis med mångårig erfarenhet av att jobba i brottsutsatta områden så vet jag att visitationszoner skulle riskera att vända de boende mot polisen och andra myndigheter på ett sätt som skulle försvåra både det brottsutredande och förebyggande arbetet. Jag vet även att det är en helt onödig åtgärd, då polisen redan idag har möjlighet att visitera dem de behöver kontrollera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Beskattningen på arbete är relativt sätt hög i Sverige, varför det blir väldigt dyrt med konsumtion av (miljövänliga) tjänster och billigare med varor. Skattebasen behöver fortsätta växa för att finansiera välfärden, men det är framför allt resursanvändning och miljöförstörande konsumtion som behöver bli dyrare. RUT-avdraget behöver dock justeras så att det i högre grad främjar cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig Solidaritet med alla världens människor är ett av Miljöpartiets kärnvärden. Biståndet går till dem som har det sämst, och som bäst behöver vårt stöd. Det förebygger och bekämpar inte bara fattigdom, utan även korruption, miljöförstörelse med mera som driver människor in i konflikter och på flykt. Svenskt bistånd behövs mer än någonsin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Kungahuset må vara en del av svensk historia, men i grunden ska offentliga ämbeten i en demokrati väljas och inte ärvas. På sikt borde kungahuset avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig Världen befinner sig i en akut klimatkris som riskerar att utvecklas till en katastrof för en stor del av livet på jorden. Att i det läget göra det billigare att släppa ut klimatpåverkande gaser är helt fel väg att gå. Utsläppen måste tvärtom minska, och politiken behöver styra åt det hållet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Stora delar av välfärden, vården, äldreomsorgen, skolan, polisen, med mera är underfinansierad. De som äger sina boende har länge varit stora vinnare i vårt skattesystem. Vi behöver en mer begriplig och rättvis beskattning av tillgångar som en av stommarna i att ha en skattebas som klarar av att finansiera välfärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Kulturen ska vara fri, och basen till finansieringen ska komma ifrån allmänna medel. Visst finns också utrymme för andra typer av finansiering, men den ekonomiska grunden för kulturen ska utgöras av ett stabilt offentligt stöd med skattemedel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Kommunerna ska fortsatt ha inflytande över om och var det får byggas vindkraftsverk. Men processen behöver bli mycket bättre, och möjligheten att sätta stopp sent i planeringsskedet begränsas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Det ska inte vara olagligt att be om hjälp i Sverige. Finns det kringliggande problem som nedskräpning får dessa hanteras i särskild ordning. Framför allt behöver den mycket utsatta grupp EU-migranter som tigger i Sverige få bättre situationer i sina hemländer, vilket Sverige ska medverka till genom påtryckningar och samarbeten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Det finns ingen anledning att låsa in människor som varken identifierar sig som män eller kvinnor i ett av dessa kön. Möjligheten till att ha ett tredje kön är en rättighetsfråga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Frågan är svårtolkad. Miljöpartiet vill att föräldraledigheten tas ut mer jämställt, och att den anpassas till dagens olika familjekonstellationer. Vi vill låsa en tredjedel till vardera föräldern och göra den sista tredjedelen möjlig att dela som man vill eller överlåta till någon annan vuxen i barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Privata nätläkare dränerar idag den offentliga vården, som ska bedrivas efter behov, på resurser. Många som söker har inget särskilt stort vårdbehov. Det finna absolut en nytta med att även framöver ha digitala vårdtjänster, men det behöver organiseras och finansieras annorlunda än idag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Permanenta uppehållstillstånd ger bättre möjlighet till stabilitet och etablering. Tillfälliga uppehållstillstånd skapar en ovisshet och osäkerhet som inte minst påverkar barn väldigt negativt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: De villkor som Turkiet idag ställer upp för Sverige för att släppa in oss i NATO belyser problemet med att ingå en nära militärallians med länder med stora demokratiska brister. Sverige ska fortsätta att värna mänskliga rättigheter, och kan inte vika sig för Erdogans krav.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: A-kassan är en viktig del av samhällets sociala skyddsnät, och ska vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. På sikt vill Miljöpartiet ha ett gemensamt trygghetssystem som omfattar både arbetslöshet och sjukdom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Miljöpartiet vill både värna allemansrätten och de viktiga och känsliga ekosystem som ofta finns i de här miljöerna. Vi vill stärka strandskyddet i högexploaterade områden och värna den biologiska mångfalden såväl på land som i vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Välfärden är redan underfinansierad, vilket bland annat visar sig i vårdköer, polisbrist och ovärdig äldreomsorg. Vi vill återinföra värnskatten för personer med högre inkomster och beskatta miljöförstörelse och resursanvändning. Vi vill inte höja skatten för låginkomsttagare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Public Service har ett väldigt viktigt uppdrag, speciellt i tider med omfattande desinformation, polarisering och när det kan vara svårt för många att skilja på falska och riktiga nyheter. Public Services oberoende behöver bibehållas och finansieringen säkras långsiktigt på dagens nivåer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig Världen befinner sig i en akut klimatkris som riskerar att utvecklas till en katastrof för en stor del av livet på jorden. Att i det läget göra det billigare att släppa ut klimatpåverkande gaser är helt fel väg att gå. Utsläppen måste tvärtom minska, och politiken behöver styra åt det hållet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Forskning visar att betyg i så låg ålder har en övervägande negativ effekt, speciellt för de elever som har det svårt i skolan. Betygen behövs som urvalssystem till gymnasiet, men det är fullt tillräckligt att börja med betyg i sjuan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig Det kommunala utjämningssystemet behöver bli rättvisare och i högre grad stärka de kommuner som har sämre ekonomiska förutsättningar. Det är enormt viktigt att alla kommuner har råd att satsa förebyggande på välfärden, som förskola, skola, socialtjänst med mera, alternativet kostar mycket mer. Miljöpartiet vill även se ökad statlig delfinansiering av bland annat vård, omsorg, skola och förskola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Många av dem som säljer sex befinner sig i mycket svåra situationer och blir genom sexköpen utsatta för upprepade övergrepp. Straffet behöver bättre avspegla handlingens allvar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Marknadshyror skulle riskera att leda till ännu högre hyror, svårare för låginkomsttagare att få bostad, och ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Det behövs miljövänliga men snabba transportmedel, som till stor del kan ersätta det väldigt miljöskadliga flyget. Dessutom är dagens tågbanor överbelastade, så vi behöver oavsett bygga ut tågnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Det vore en enorm omorganisation som riskerar att leda till stora omkostnader och ännu mer byråkrati. Däremot behöver staten ta ett större ansvar för vården för att säkerställa att den blir mer likvärdig över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Det finns ingen karensdag för vård av barn, det är logiskt att det inte heller borde finnas det för sjukskrivning. Karensdagen drabbar främst låginkomsttagare i arbetaryrken där man har svårt att ha råd att stanna hemma, och leder därmed till större risk för spridning av smitta på exponerade arbetsplatser.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Anställningsskyddet är viktig för enskilda löntagares trygghet i arbetslivet, men också för en sund balans i dynamiken mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Marmgren: Man ska kunna öppna nya gruvor i Sverige. Gruvor kan bidra med material som är väldigt viktiga för omställningen till ett hållbarare samhälle. Men gruvor är också extremt miljöpåverkande, så det finns alla anledning att även fortsättningsvis ställa höga miljökrav vid tillståndsgivningen för gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Marmgren: Sverige ska vara ett öppet land som värnar om människor på flykt. Vi behöver ta emot fler kvotflyktingar än vad vi gör idag. Samtidigt behöver flyktingmottagandet inom EU fördelas jämnare och mer solidariskt än vad som är fallet idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Marmgren: Sverige har mycket stora problem med det gängrelaterade våldet. Dödsskjutningar och sprängningar ligger på rekordnivåer. Vi vet efter bl.a. Encrochat-målen hur otroligt värdefulla preventiva tvångsmedel kan vara i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Dock ska användandet av dessa tvångsmedel vara hårt reglerat så att integriteten värnas och de bara riktas mot tungt kriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Marmgren: Välfärden är underfinansierad, och de med störst tillgångar behöver bidra i högre grad. Speciellt de allra rikaste, som står för en enorm andel av all förmögenhet i Sverige och som tjänar ofantliga summor på sitt ägande behöver beskattas betydligt hårdare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig Sverige har mycket skog, men en liten och krympande andel artrik gammelskog. Skog med hög biologisk mångfald avverkas och ersätts med artfattiga trädplantager. Både EU och FN har uppmanat Sverige att skydda 30% av sina land och havsmiljöer, en uppmaning Sverige borde följa.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Marmgrens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Martin Marmgren: Extra viktig Att värna om miljön och klimatet är en förutsättning för att skydda och bevara förutsättningarna för i princip all mänsklig verksamhet, men även för all annat liv, all biologisk mångfald. Skola och utbildning är grundläggande för att bygga en framtid och ett socialt hållbart samhälle. En bra och tillgänglig vård är grunden i en välfärdsstat.