Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Isabel Enström (fotograf )

Isabel Enström

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag ger en tydlig röst för: Miljö och klimat Högre tempo för att vi ska nå målen inom Parisavtalet och Agenda 2030. Stärka biologisk mångfald, stoppa artutrotningen, giftfritt och kretslopp. Mänskliga rättigheter Mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, pressfrihet, migrations- och HBTQ+-politiken är områden som hela tiden fortsatt måste försvaras och nya framsteg göras.

Presentera dig själv

Är ekolog och jobbar som miljökonsult. På fritiden i naturen med min hund. Har varit engagerad politiskt både i partipolitiken, främst på Gotland, och i flera ideella organisationer, alla med fokus på rättigheter och hållbarhet, ex RFSL, Fairtrade.

Vad har du för yrke?

Miljökonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Målet är att Miljöpartiet ska få igenom så mycket det bara går för ett Malmö som är långsiktigt hållbart för alla, både inom klimat, miljö och fortsatta satsningar på social trygghet inom skola, jämställdhet, barn och unga i hela staden.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Isabel Enström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Motivet med att driva skola ska alltid vara utbildning – aldrig vinst som främsta syfte, vilket ett aktiebolag alltid måste prioritera. Skolan ska prioritera resurser med alla elevers lärande i fokus.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Utan subventioner är kärnkraften är idag dyrare än förnybar energi och tar lång tid att bygga. Uranbränslet kommer ofta från icke-demokratiska stater. Det uttjänta bränslet måste slutförvaras i över 100 000 år och vi vet inte idag om det går på ett säkert sätt. Avfallet lämnar vi till kommande generationer. Konsekvenserna vid en eventuell olycka eller attentat mot ett kärnkraftverk är oerhörda.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Detta förslag leder till att alla i ett område kan anses som "misstänkta" för att de bor där eller ser ut på ett visst sätt. Det är inte rättssäkert och inte acceptabelt. Polisen har redan idag lagstöd för att visitera när det behövs. Polisen måste i stället få resurser/medarbetare att jobba lokalt och det förebyggande arbetet i skolor och socialtjänsten måste prioriteras upp mycket högre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: RUT behöver ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Avdraget ska kunna nyttjas av fler och inte bli en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster. Därför bör nivåer och vilka tjänster som ingår ses över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Sverige har alltid solidariskt bidragit där och när det behövs som mest. När fler är på flykt och konflikter, förtryck, klimatförändringar och svältkatastrofer hotar allt fler behövs biståndet som allra mest till viktiga insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Ingen bör födas in till ett uppdrag. Finansieringen ska minska gradvis.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Klimatförändringarna är här och nu. Vi ska fasa ut fossilberoendet och beroendet av import från diktaturer. Hushåll och individer som är i behov av bil och drabbas stort ekonomiskt ska i stället kompenseras med direkt riktade stöd. Skatterna behöver öka, inte minska, på det som är dåligt för klimatet och våra livsmöjligheter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Vi behöver en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar generellt, i ett system som möjliggör progressiv beskattning. Då får en betala mer om en har mer och lite om en har lite.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: För att fortsatt ha en bredd av kulturyttringar med möjlighet till produktion, scener och utövande behövs en offentlig finansiering från stat, regioner och kommuner. Innehållet i kulturen ska dock aldrig styras politiskt, utan av det fria kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Det kommunala vetot bör finnas kvar, men om en kommun ska nyttja vetorätten behöver det tidigareläggas i tillståndsprocessen och motiveras med vad skälen att säga nej är.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Vem ska förbjudas, var och när? Det är ett fullständigt orimligt förslag. Röda Korsets insamlingsbössor, ideella organisationer som ringer och ber om stöd, eller är det bara fattiga människor utanför våra butiker och utan annan väg till inkomst som ska förbjudas?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Att själv få identifiera sig borde vara en rättighet, men är det inte idag. Att då fortsatt få könsbaserad statistik med tre kategorier för att kunna följa upp samhällsutvecklingen är dock av yttersta vikt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig I stor utsträckning får föräldrar redan idag bestämma. Föräldraförsäkringen är en förmån få länder har. Då är också rimligt att kunna ställa krav på hur den fördelas, att ansvaret fördelas mellan föräldrarna och att fler än två vårdnadshavare ska kunna ingå. Skälet till förmånen är att ge tid med och för barnen. Mer uppföljning behövs dock på hela sociala välfärdspolitiken ur jämställdhetsaspekter

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Privata alternativ behöver dock kravställas och följas upp ytterligare för att vara ett fullgott komplement till den offentliga vården. Den offentliga vården behöver utvecklas än mer för att möta människor där de finns, både digitalt och med mobila enheter.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Att fly från krig, förföljelse, klimatförändringar och svält är något människor känner sig tvingade till. Det ÄR en mänsklig rättighet att kunna söka asyl för att få sina skyddsskäl prövade. Om asyl ges, vilket vi ska ge människor som kommer från traumatiska förhållanden, är bästa sättet att etablera sig att få trygghet på lång sikt. Förutsättningar för etablering måste även bli mer effektiva.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: En ansökan är inlämnad. Vi lämnar om den beviljas vår alliansfrihet som byggt på samarbeten och går in i en allians med kärnvapen där auktoritära stater som Turkiet börjar påverka vår politik. Om Sverige blir medlem är det fortsatt viktigt att påverka för demokrati och mänskliga rättigheter samt nedrustning, även inom en vapenallians. Vi behöver en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Alla kan drabbas av sjukdom eller att förlora arbetsförmågan. Grundersättningen i a-kassan ska höjas och omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Strandskyddet finns till för att tillgängliggöra en gemensam resurs. På vissa håll bör det och kan det gå att söka dispens och få igenom det. På många håll är det inte rimligt då allemansrätten sätts ur spel. Det går fortfarande att bo nära hav och sjöar samtidigt som andra också kan nyttja dessa områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Det beror på vad som menas med höjd skatt. Försvaret ska inte finansieras endast med inkomstskatter. Som alla utgifter behöver det finansieras med principen det som är bra ska ha låg skatt, det som är dåligt ska ha hög skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Utbudet ska vara brett, för alla eftersom alla är med och betalar. Public service ska också vara fritt från politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Det som är riktig dåligt ska vara förbjudet. Fordon som går på fossilt bränsle kommer fortfarande att finnas, men inriktningen att fasa ut behöver beslutas om. Konverteringsstöd, där så är möjligt, för att bygga om från bensin- eller dieseldrift ska också införas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Betyg är inte enda motiveringen att lära i skolan. Det går att utvärdera lärande och utveckling ändå. Risken att skapa hets hos ofta redan stressade elever ökar med betyg. Forskningen visar att betygen inte har relevans för de elever som klarar sig bra i skolan. Betyg från åk 7 inför urval till fortsatta studier.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Utjämningssystemet är i dag nödvändigt, men parametrar som delårsboende i en kommun skulle också behöva tas fram för att gynna kommuner som har många tillfälligt boende med samhällsutgifter för detta, men utan skatteintäkter. Fler delar till producerande kommuner behöver vägas in som förnybar elproduktion. Staten behöver finansiera fler anställda och högre lön i vård och omsorg, förskola och skola

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Straffen idag för att köpa övergrepp på en annan människa är allt för låga. Det gör också att dessa brott prioriteras ner. Ser nu fram emot att riksdagen röstar för förslaget som MP i regeringen drivit på i 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Bostadsmarknaden är redan idag svår att ta sig in på. Höjda hyror ökar på svårigheterna, segregationen och bostadsbristen för de med liten ekonomi.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Tågtrafiken behöver förbättras och byggas ut. Av klimatskäl och av bekvämlighetsskäl. Ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år behöver byggas för moderna och snabba tåg. ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Närhetsprincipen för beslut och styrning är viktig, liksom att olikheter mellan regioner och mellan kommuner är stor. Staten bör däremot ta ett mycket större ansvar för finansieringen av den vård som idag har bättre behandlingsmetoder, bättre mediciner etc - men vården måste vara god och likvärdig oavsett var i landet den ges.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Vi ska inte ha ekonomiska system som tvingar människor att gå till jobbet sjuka och bidra till att smitta sprids.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Miljökraven ska inte sänkas och tillståndsprövningen behöver vara rättssäker samt även se till att allmänna intressen, naturen och kommande generationers behov vägs in. Dock kan processerna tidsmässigt effektiviseras, men det handlar om resurser hos prövningsmyndigheterna och om att underlagen som lämnas in av den sökande måste beskriva alla aspekter av den tänkta verksamheten.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Utifrån den rådande diskussionen om att inte ta emot många alls, införandet av tillfälliga uppehållstillstånd och generellt hårdare krav på individer så kan vi öppna upp mer för människor på flykt. Det förutsätter dock att etableringsprocessen starkt förbättras på flera sätt. Med en åldrande befolkning på många håll i landet behöver vi fler som kan bidra.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isabel Enström: Ökade möjligheter till hemlig avlyssning och övervakning förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Samtidigt måste mänskliga rättigheter och den personliga integriteten värnas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isabel Enström: Välfärden behöver stärkas än mer och för det krävs en gemensam finansiering. Detta ska dock inte bara finansieras via inkonstskatten, utan även med höjd skatt på det som är dåligt för miljö, klimat och människors hälsa.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Isabel Enström: Extra viktig Mer skydd är dock inte enda lösningen. En stor del kan också göras genom andra skogsbruksmetoder som tar större hänsyn till biologisk mångfald och att inte kalavverka stora områden. Det finns väldigt lite riktig urskog kvar i Sverige och den som finns måste skyddas. Sverige ska följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Isabel Enströms val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning