Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Modig (fotograf )

Linda Modig

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är en driven och resultatorienterad politiker, som ser till att få saker gjorda. Jag är en sansad, konstruktiv röst som står för sunt bondförnuft. Jag brinner för varje människas rätt att förverkliga sitt livsprojekt. Jag står tydligt upp för Centerpartiets gröna frihetliga värderingar och viker inte ner mig varken för kvävande kollektivism eller högerpopulism.

Presentera dig själv

Jag är Centerpartiets 1:e vice ordförande och riksdagsledamot för Norrbotten. Jag drivs av att utveckla och ta vara på de fantastiska förutsättningar som finns i Norrbotten och Sverige och att stärka den liberala demokratin. Jag är född och uppvuxen i Tornedalen och bor med min man och våra hundar i byn Övre Kuivakangas utanför Övertorneå. Jag står stadigt med fötterna på jorden.

Vad har du för yrke?

Jurist, teologstudent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson, Angela Merkel,

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Linda Modig

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi driver en skolpolitik för höga kunskapsresultat, där elever och föräldrar också ska ha rätt att välja den utbildning som passar just dem bäst. Skolor som underpresterar eller uppvisar allvarliga brister måste lättare kunna stängas. För huvudmän som fått anmärkningar eller beslut om åtgärder ska rätten till utdelning av vinst förhindras tills bristerna är åtgärdade.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Det behövs mer billig, grön och utsläppsfri el. Då krävs en robust energipolitik som både tryggar Sveriges behov på hemmaplan, och som bidrar till minskade utsläpp globalt. I en ny färdplan samlar Centerpartiet flera förslag för att öka produktionen inom alla klimatsmarta energislag samt förenkla för energiproduktion och effektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi vill se stora satsningar på polisen för att knäcka gängbrottsligheten & vardagsbrottsligheten. Däremot säger vi nej till åtgärder som kränker oskyldiga människors frihet. Visitationszoner skulle innebära att polisen får visitera vem som helst som rör sig i zonen utan anledning. Det skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och allmänheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi är stolta över att ha drivit igenom avdragen som skapat mängder av nya företag och jobb, samt underlättat vardagen för många människor. Lika stolta är vi över att under flera mandatperioder, i regering och opposition, ha kunnat driva igenom utvidgningar och breddningar av avdraget. Vi vill fortsätta bredda RUT till att gälla fler tjänster samt införa ett särskilt RUT för äldre, ett senior-RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Centerpartiet står upp för enprocentsmålet i biståndet. Biståndet behövs i världen. Demokrati och rättsstat är en av våra prioriterade områden som vi vill att biståndet fokuseras till. Med en centerpartistisk biståndspolitik kommer området kommer få mer pengar framöver. Eventuella avräkningar måste hållas lågt och avräkningar ska användas restriktivt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Vi välkomnar att H.M. Konungen tagit initiativ till att begränsa Kungl. Huset, till de medlemmar av Kungahuset som utför officiella åtaganden på statschefens uppdrag. Det är vidare viktigt att redovisning av det s k rambeloppets storlek och fördelning sker i Kungl. Hovstaternas årsredovisning fr o m år 2021.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vårt mål är att fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt eller till år 2030, med vissa undantag. Samtidigt har drivmedelspriserna gått upp orimligt mycket senaste tiden. Vi har därför lagt förslag om att tillfälligt sänka drivmedelsskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi säger nej till återinförd fastighetsskatt & kommer inte att medverka till någon ändring av fastighetskatten då det minskar incitamentet för att bygga till & underhålla befintligt husbestånd, vilket skulle påverka samhällsekonomin i stort. Det är varken en åtgärd som skulle stimulera landsbygden eller minska klyftorna mellan stad och land, och det skulle innebära en skattehöjning som slår hårt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi vill se breddad finansiering av kulturen & tycker att det är bra att den kulturella infrastrukturen består av offentliga, ideella och privata aktörer. Den behövs för att det ska finnas ett brett kulturliv i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi är emot ett tiggeriförbud. Istället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. Den sociala utsattheten hos de som tigger utnyttjas hänsynslöst av kriminella och spär i sin tur på utsattheten ytterligare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi är positiva till att införa ett tredje juridiskt kön. Alla ska ha rätt att se rätt kön i sina id-handlingar. Att få vara eller bli den människa man djupast sett är, är helt grundläggande. Det finns all anledning att ta denna för enskilda personer mycket viktiga identitetsfråga på stort allvar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Pappors uttag av föräldraledighet ökar men väldigt sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får långtgående ekonomiska effekter, för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Vi vill därför se över föräldraförsäkringen för en mer jämställd, enkel & tydlig föräldraförsäkring anpassad till vårt moderna samhälle & arbetsliv, men vill inte detaljstyra uttaget av föräldradagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi vill strama upp hanteringen & finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Att Sverige valt söka medlemskap i Nato är historiskt viktigt och något som måste fullföljas.Ett starkt totalförsvar, svenskt & finskt medlemskap i Nato, gemensam försvarsplanering och ökat samarbete bland de nordiska & baltiska länderna kring Östersjön innebär en höjd tröskeleffekt som också minskar risken för konflikt i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi vill långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden. Hela Sverige ska kunna utvecklas. Då behöver också inflytandet över byggande och företagande anpassas efter lokala behov & förutsättningar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför vill vi sänka skatterna på arbete och företagande. Lägre skatter ökar människors självbestämmande & gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta.Centerpartiet har varit med och förhandlat fram förstärkningar till försvaret sedan 2015.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi värnar public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet & granska samhället ur många perspektiv.Public service spelar en stor roll för spegling av hela landet. Den behövs sida vid sida med de privata aktörerna för att ha en mångfald av perspektiv. Ett fortsatt brett uppdrag för public service är centralt för att utbudet ska vara fortsatt relevant för många.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- & dieseldrivna bilar år 2030 enligt EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Det finns brister i dagens system & dagens skatteutjämningssystem behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner. Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Att utnyttja en annan människa sexuellt är inget annat än ett betalt övergrepp. Den svenska sexköpslagen är något vi står bakom fullt ut. Vi vill att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitutionen också bland unga på internet. Samhället måste tydligare än idag markera att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Det påverkar inte hyresgäster i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Vi vill rusta upp den befintliga järnvägen & bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg.Tågtrafiken är viktig för vårt lands utveckling, därför vill vi både bygga nya stambanor och rusta upp den befintliga järnvägen. Om vi ska flytta över gods från de vanliga vägarna till räls måste kapaciteten öka. Mer järnväg är också viktig för att förbättra tillgängligheten i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Vi vill ha en nära vård med lokal förankring. Det ger en tryggare och mer tillgänglig vård för alla. Det blir inte bättre för att all sjukvård styrs från Stockholm. Istället behövs fler nationella krav på kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö, kombinerat med lokalt utformade lösningar. Patienterna ska få mer att säga till om och medarbetare större möjlighet att vara med & utveckla vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart & lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Som en följd av Januariavtalet (2019–2021) slöt arbetsmarknadens parter en historisk överenskommelse i december 2020. Enligt detta ”nya Saltsjöbadsavtal” ska anställningsskyddet i LAS reformeras så att arbetsgivare får mer flexibilitet och lättare kan anpassa kompetensen inom sin verksamhet efter hur behoven ser ut. Bl a kommer företagen få större möjlighet att göra undantag från turordningsregler

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Gruvnäringen är en viktig del i klimatomställningen för att få fram ny grön energi. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv, rättssäker och förutsebar. Självklart ska avvägningar mellan olika intressen göras. Sverige har en moralisk skyldighet att bidra till minskat importberoende av sällsynta jordartsmetaller & mineral. Återvinning av mineral är viktigt, men räcker inte.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig & förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Inte alls. Det är viktigt att polisen får effektiva verktyg för att knäcka gängbrottsligheten & vardagsbrottsligheten, men vi kan inte tumma på den enskildes rättssäkerhet. Tvångsmedel som hemlig avlyssning och övervakning ska fortsatt kräva konkret brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Modig: Vi vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det. 1993 års skogslagstiftning, frihet under ansvar, slog fast balansen mellan miljö och produktion & har lett till att det mesta i skogen blivit bättre. Vi har bl a fler grova lövträd, mer död ved, och mer gammal skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Modigs val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Linda Modig: Extra viktig Sverige behöver fler jobb, fler företag och en hållbar tillväxt i hela landet. Då krävs att Sverige har ordnade statsfinanser, att skatterna på jobb sänks och att regelkrånglet minskar. Vi har bara ett jordklot. Det viktigaste för oss är att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart och fritt från nettoutsläpp av växthusgaser år 2040. Klimatmålen i Sverige och EU ska skärpas.