Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kami Timothy Petersen (fotograf null)

Kami Timothy Petersen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att alla ges makt att göra hållbara val. Jag vill utveckla samhället så att det skapar miljövänliga och hälsosamma möjligheter för alla, samtidigt som miljö- och hälsorisker tas bort. Fattigdom, sjukdom eller brist på kunskap får inte stoppa en snabb hållbar omställning. Du som individ ska inte stå ensam inför utmaningarna. Omställningen måste vara rättvis. Därför behövs Miljöpartiet.

Presentera dig själv

Politiska uppdrag ser jag som ett ansvar, snarare än något eftersträvansvärt. Jag har skaffat mig de kunskaper och erfarenheter som jag tror krävs för att ta detta ansvar. Jag lyssnar mycket, och ser livet som ett långt lärande. Jag har arbetat som anställd och egenföretagare, med samhällsplanering, utbildning och kommunikation men också inom serviceyrken och vården.

Vad har du för yrke?

Regionpolitiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror att det kommer att krävas ett samarbete i mitten och åt vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kami Timothy Petersen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Barn har olika behov och intressen. Men det är inte skolor som ska välja barn utan tvärt om. Då måste alla barn ha verkliga möjligheter att välja skolor med olika pedagogisk inriktning. Företag ska inte kunna välja bort icke lönsamma elever. Vinstintresse är inte rätt anledning att bedriva skola.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Kami Timothy Petersen: Avdraget på städtjänster och liknande bör inte vara större än vad som krävs för att undvika svart arbetsmarknad. Däremot finns det andra tjänster med god samhällsnytta som bör ha avdrag, till exempel reparationer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Sänkt skatt leder direkt till att leverantörerna av olja, däribland den ryska staten och andra oljediktaturer, höjer sina priser och därmed sina intäkter. Detta finansierar i sin tur krig och förtryck.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Kami Timothy Petersen: I dagsläget gynnas de rikaste. Samtidigt är det fullt möjligt att utforma en skatt som skyddar de som inte är bland de rikaste.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Kami Timothy Petersen: Det är viktigt att lokalsamhället kan tillgodogöra sig mer av vinsten från vindkraft, samtidigt som en bättre och tidigare förankring gynnar både de boende och vindkraftbranschen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Kami Timothy Petersen: Det går inte att förbjuda fattigdom och desperation. Istället behöver vi motverka rasistiska föreställningar som skapar till denna problematik, här och i andra länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Kami Timothy Petersen: Självklart.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Kami Timothy Petersen: Det behövs en viss öronmärkning för att normalisera ett jämställt föräldraskap.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Kami Timothy Petersen: Privat vård erbjuds ofta utifrån efterfrågan snarare än behov, trots att den bekostas med skattebetalarnas pengar. Det är alldeles för enkelt att rycka russinen ur kakan och leder till en ineffektiv och ojämlik vård. Systemet måste ändras, men helst ändå ge utrymme för innovation.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Förutsägbarhet kring framtiden är nödvändigt för en fungerande integration för den enskilde. Att leva i mångårig ovisshet bidrar inte till språkkunskaper, utbildning eller etablering på arbets- och bostadsmarknaden.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Kami Timothy Petersen: NATO inrymmer stater med tveksamt förhållande till demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. NATO bygger på den starkes rätt, vilket visats av Trump och Erdogan. Det reser frågetecken om dess förmåga att försvara de värden vi vill försvara, i skarpt läge. Vi bör söka nära samarbeten med länder i liknande sits, verka för fred och kärnvapennedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Kami Timothy Petersen: Allemansrätten och allas lika tillgång till naturens viktiga vattendrag behöver försvaras. Våra stränder ska inte vara till salu.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Kami Timothy Petersen: Det breda uppdrag säkrar en jämlik tillgång till program av god kvalitet utan att hota mångfalden i branschen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Med dagens utveckling av försäljningen av elbilar är det helt rimligt. Tydliga spelregler för industrin upprätthåller utvecklingen och ger en konkurrensfördel till de aktörer som är mest ambitiösa.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Kami Timothy Petersen: Det leder till ytterligare betygshets, ännu större problem men psykisk ohälsa bland barn, och dåliga skolresultat.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Kami Timothy Petersen: Framförallt behöver den statliga finansieringen av välfärden öka. Kommunskatten drabbar de fattiga hårdast.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Kami Timothy Petersen: Det behöver bli kännbart inte bara ekonomiskt utan även socialt, genom att frihetsberövande synliggör att en allvarlig kriminell gärning har begåtts. Idag är det för lätt att köpa sig fri.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Kami Timothy Petersen: Hyresrätter kan inte funka som en vanlig marknad, dels för att bostaden är en mänsklig rättighet, och dels för att det skulle innebära ytterligare segregation och ojämlikhet, när vi behöver motsatsen. Istället behövs konkurrens på byggmarknaden för innovation och pressade kostnader för nybyggnation och därmed hyrorna. Hyran ska inte bekosta parkeringsplatser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Höghastighetståg är ett energieffektivt alternativ till flyg- och biltrafik och ger den kapacitet som krävs för att vi ska ha en god rörelsefrihet även i en värld med nollutsläpp.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Att flytta beslutsfattandet från den lokala nivån och längre från den enskilde är dåligt för den demokratiska styrningen och ansvarsutkrävandet. Men staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen, eftersom det behövs mer resurser till arbetet i välfärdsyrken som ofta utförs av kvinnor, samtidigt som regionskatten drabbar de fattigaste.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Kami Timothy Petersen: Sjuka ska inte straffas för att de stannar hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Kami Timothy Petersen: Gruvor har alltid en stor miljöpåverkan. Tillståndsprocessen är till för att undvika oacceptabel miljöpåverkan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Vi måste vara solidariska med de som flyr från krig och förtryck. Det har inte minst den pågående invasionen av Ukraina påmint om. Vi måste anstränga oss för att integrera nyanlända i samhället så bra som möjligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Kami Timothy Petersen: Ytterligare steg skulle troligen innebära oacceptabla inslag av massövervakning och inskränkningar i oskyldigas integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig En skyddad skog är viktig för att minska klimatpåverkan och bevara den biologiska mångfalden. Skogsbruk bör ställas om till hållbara metoder. Våtmarker behöver återställas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kami Timothy Petersens val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning

Så svarar Kami Timothy Petersen: Extra viktig Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för samhället. Den enskilda måste kunna lita på en trygg välfärd samtidigt och inte lämnas ensam med att ta ansvar för de anpassningar som krävs. Vi politiker måste ta det ansvaret.