Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Oskar Brusell (fotograf null)

Oskar Brusell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Västernorrlänningarna ska kryssa #3 på Moderaternas riksdagsvalsedel om man som mig vill se rejäla åtgärder för klimatet istället för symbolpolitik, ser fördelarna i ett fritt företagande, vikten av att fler jobbar och tycker att Norrlands och landsbygdens frågor borde stå högre på den politiska dagordningen.

Presentera dig själv

Fotbollsintresserad bokmal från Njurunda utanför Sundsvall som kandiderar för Moderaterna i Västernorrland. Brinner för individens frihet, Norrland och jobben.

Vad har du för yrke?

Politisk tjänsteman på Moderaterna

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas och tror att Moderaterna bildar regering tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna, med stöd av Sverigedemokraterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Oskar Brusell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Vinstutdelning är inte problemet i svensk skola. Dåliga skolor, oavsett huvudman, är problemet. Jag tycker att man borde villkora vinstutdelning och ställa det mot ett kvalitetskrav, så att skolor som har misslyckats med att tillhandahålla en bra undervisning inte kan göra vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Stabil el är helt avgörande för att Sverige ska minska sina utsläpp. Alla energislag kommer att behövas. Genom en långsiktig politik för energin kan vi se till vår egen energiförsörjning och exportera bort smutsig el runt om i världen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Visitationszoner har med anledning av den grova kriminaliteten blivit nödvändigt. Jag tror att tillfälliga visitationszoner kan vara ett effektivt verktyg för Polisen att förebygga vapeninnehav och grova våldsbrott. Det finns däremot ett viktigt integritetsperspektiv i den här frågan som inte får bortses, varför Moderaterna föreslagit att beslut om visitationszoner ska föregås av åklagarbeslut.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Extra viktig RUT-avdraget har skapat tusentals jobb och omsätter miljarder kronor varje år. Det är en viktig reform som gjort det enklare för de som står långt från arbetsmarknaden att komma in. Vi behöver fler jobb som sänker trösklarna till arbetsmarknaden - inte färre!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Det internationella biståndet borde vara mer resultatinriktad. Idag fäster Sverige allt för stor vikt vid enprocentsmålet. Fokus på vilken summa vi ger, får inte trumfa vilket resultat vårt bistånd leder till. Biståndet borde lägga tungt fokus på demokrati, frihandel, minskade utsläpp och mänskliga fri- och rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Kungahuset omfattas inte av offentlighetsprincipen, vilket jag personligen tycker är problematiskt. Med det sagt är kungahuset som institution och symbol viktig för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Extra viktig Skatten på bensin och diesel är idag alldeles för hög, vilket ger stora konsekvenser för landsbygd och företag som är beroende av drivmedel. En klimatomställning måste omfatta alla - inte några. Sverige borde sänka skatten samt se över och förändra nuvarande reduktionsplikt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Extra viktig Fastighetsskatten är en orättvis skatt som togs bort eftersom den fungerade dåligt. Det drev människor från sina hem och skulle slå särskilt illa mot barnfamiljer och pensionärer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Andra länder har hittat bra modeller för att kombinera offentligt och privat finansierad kultur. Sverige borde ta efter. Idag är kulturutövare alldeles för beroende av statliga, regionala och kommunala bidrag för att utöva kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Det kommunala självstyret är viktigt. Framför allt borde återbäringen av hög energiproduktion öka till kommunerna, särskilt uppe i norr.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Tiggeri är inte en lösning på varken fattigdom eller utanförskap. Det organiserade tiggeriet gör att människor utnyttjas och fastnar i en beroendeställning. Det är inte en hållbar lösning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Staten eller politiker kan aldrig veta bättre hur föräldraledigheten ska fördelas än föräldrarna själva. Vuxna människor som är föräldrar ska få ta sina egna beslut och i detta behövs en flexibel föräldraförsäkring.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Svensk sjukvård ska skörda frukterna av den ökade digitaliseringen. Samtidigt behöver politiken säkerställa kvaliteten på vården både vad gäller regional och digital sjukvård. Men lösningen är sällan att reglera och försämra förutsättningarna för vårdgivare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: I sak tror jag att permanenta uppehållstillstånd är långt bättre för integrationen än tillfälliga uppehållstillstånd. Däremot har Sverige under lång tid haft en generös migrationspolitik, men långt sämre integrationspolitik, vilket lett till de problem vi ser idag. I den situation vi nu befinner oss ser jag det som nödvändigt att bibehålla tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Ensam och neutral är inte stark. Sverige borde vara fullvärdiga medlemmar av NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Extra viktig Permanent höjning av a-kassan stärker inlåsningseffekten hos de människor som står utan jobb. Alldeles för många kan inte försörja sig själva utan offentlig hjälp. Det leder till stora konsekvenser för individen, barnen och samhället. Det behöver löna sig bättre att jobba i Sverige.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Extra viktig Det generella strandskyddet borde avskaffas. Strandskyddet är en byråkratisk konstruktion som lett till orimligt många märkliga beslut.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Under nuvarande mandatperiod har 46 skatter höjts. Sverige behöver en regering som prioriterar kärnuppgifterna och fler människor som jobbar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Public service kostar skattebetalarna mycket och Public service borde ha en mindre budget. I det borde Public service också landa i ett smalare uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Sveriges klimatpolitik borde vara långt mer effektiv. Förbud löser sällan roten till problemet och i dagsläget prioriteras inte alternativ till fossilberoende bilar i tillräcklig utsträckning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Betyg i tidigare årskurser leder till att läraren får en bra överblick om kunskapsnivåer i ett tidigt stadie. Samtidigt finns risken att lågpresterande elever inte gynnas av detta, vilket jag tycker är en viktig avvägning som beslutsfattare behöver ha med sig.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Det är en viktig princip att verksamheter som fungerar bra gynnas och att det omvänt ger motivation till verksamheter som fungerar dåligt. Samtidigt behövs incitament för kommuner som bidrar att gynnas i proportion till hur de bidrar, exempelvis genom återbäring till vattenkraftskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: De flesta fällande domar gällande sexköp leder idag till böter och endast ett fåtal leder till fängelse. Jag tycker att vi behöver skärpa lagstiftningen, särskilt i de fall där en person köper sex av en annan som är föremål för exempelvis människohandel eller befinner sig i en skyddslös situation.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Hyresregleringen har uppenbara problem som inte minst bidrar till oacceptabelt långa köer, särskilt i storstäderna. Med en mer fri hyressättning kan bostadsköerna kortas, olika boendeformer öka och kombinerat med andra åtgärder öka byggandet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Extra viktig Höghastighetstågen är en dålig prioritering, särskilt eftersom det tränger undan andra investeringar som är mycket viktigare. Ett exempel är Nya Ostkustbanan, en viktig investering som rör dubbelspår mellan Gävle-Härnösand, som tyvärr får stå tillbaka eftersom nuvarande regering prioriterar fel.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: För mig är det uppenbart att sjukvårdssystemet behöver reformeras, vilket grundar sig i långa vårdköer, ojämlik vård över landet och fördyringar. Att staten tar ansvaret över sjukvården i kombination med privata alternativ är att föredra framför nuvarande regionindelning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Karensdagen borde inte permanent slopas. Däremot tycker jag att sjuklöneansvaret generellt behöver ses över där ingången ska vara att staten tar ett större ansvar. I dagsläget ligger ett enormt ansvar hos varje företagare, med alldeles för många kostnadsåtaganden och onödig administrativ byråkrati.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: I Sverige behövs schystare villkor för företagare. Systemet för företagare generellt behöver förenklas och bli mer överblickbart. Företag som växer behöver färre regler och administration att förhålla sig till, vilket i sin tur skapar fler jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oskar Brusell: Sverige ska vara en viktig spelare i den globala omställningen, då behövs gruvor som kan förse världen med metaller och batterier. Då behöver handläggningstiderna för ansökningar om att starta nya gruvor kortas ned rejält.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oskar Brusell: Det är uppenbart att integrationen, på många håll, tyvärr fungerat dåligt med anledning av en hög migration. För att vi ska kunna lägga fullt fokus på integrationen krävs en avsevärt mindre invandring till Sverige en betydande tid framöver.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oskar Brusell: Svensk polis har för få verktyg till sitt förfogande för att på riktigt kunna knäcka gängkriminaliteten. Därför behöver Polisen i högre utsträckning få mer resurser och verktyg som exempelvis hemlig avlyssning och övervakning till sitt förfogande.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oskar Brusell: Skatterna borde sänkas för alla, oavsett om det rör sig om en låg- eller höginkomsttagare. Det svenska skattesystemet måste signalera att det ska löna sig med flit och utbildning, samtidigt som skattebördan hos de som nyss fått sitt första jobb eller gått från bidragsberoende till jobb måste minska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oskar Brusell: Extra viktig Svenskt skogsbruk är oerhört effektivt, både i form av återväxt av träd och i klimatomställningen, där träprodukter framgent kommer att konkurrera med fossila produkter. Det man äger det vårdar man - därför borde skogsägares rättigheter skyddas från statliga ingrepp i äganderätten.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Oskar Brusells val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning