Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joakim Järrebring (fotograf null)

Joakim Järrebring

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mina hjärtefrågor är att alla i Sverige ska ha en god bostad till ett skäligt pris. Alla ska kunna arbeta och försörja sig med ett arbete med goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö. Sverige ska ligga i framkant med ny teknik och innovation så omställningen till fossilfrihet kommer med hjälp av jobb, tillväxt och utveckling.

Presentera dig själv

Har arbetat inom handel, metallindustri och inom fackföreningsrörelsen. Är fackligt och politiskt skolad i Ifmetall. Min drivkraft är att vara med och göra samhället mer jämlikt, rättvist och hållbart.

Vad har du för yrke?

Ombudsman på fackförbund

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ingen särskild

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill i första hand se en socialdemokratisk regering. I andra hand en socialdemokratisk ledd regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joakim Järrebring

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Vi ska ha så billig elproduktion som möjligt, idag är det vindkraft, land- och havsbaserad som ger billigast el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Kommunerna ska tvingas ge besked i ett tidigare skede.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Föräldraförsäkringen bör delas lika mellan föräldrarna

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Det finns särskilda problem och utmaningar med vinstdrivande nätläkare. En översyn behöver göras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Jag är principiellt för permanenta uppehållstillstånd, men det bygger i så fall på en gemensam hållning inom EU. Vår migrationspolitisk bör inte väsentligt avvika från genomsnittet i EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Vi bör införa moderna och flexiblare strandskyddsregler i hela Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Den 10-del av befolkningen med högst inkomster kan bidra mer till det gemensamma. Att låta upprustningen av försvaret tränga undan satsningar på skola, vård och omsorg är inte rimligt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Public service uppdrag är väl avvägt idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Forskningen visar att tidiga betyg snarare leder till sämre psykisk hälsa och inte påverkar kunskapsutvecklingen positivt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Samtidigt som jag tycker det är viktigt att sända ut signalen att det är ett brott som samhället tycker är allvarligt så är jag rädd att förre kan komma att straffas när alla ärenden kommer till domstol istället för att människor som ertappas erkänner brottet på plats.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Extra viktig Det är viktigt att upprätthålla och bibehålla det partssystem som idag finns på svensk hyresmarknad. Ett återinfört investeringsstöd är en mycket mer effektiv åtgärd för att fler hyresrätter byggs, dessutom med mer rimliga hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Sverige behöver nya stambanor, hastigheten är inte det viktigaste.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Däremot så behöver reglerna skärpas så att vård som finansieras med skattemedel alltid fördelas efter behov.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Ett första steg bör vara att avskaffa karensdagen för alla som arbetar inom kontaktyrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Järrebring: Sverige har och ska ha en av världens strängaste miljölagstiftningar, men om bolag klarar våra högt ställda krav och gruvdriften går att förena med andra intressen så är bra om fler gruvor kan öppnas i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Järrebring: Asylrätten ska värnas, men Sveriges migrationspolitik bör inte väsentligt avvika från genomsnittet i EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Järrebring: I en allt mer digitaliserad värld är det viktigt att frågan om personlig integritet tillmäts större betydelse i samhället. Polisen ska självklart ha så bra verktyg som möjligt att bekämpa och utreda brott, men hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke är ett för stort ingrepp i den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Järrebring: Den rikaste 10-delen kan bidra mer till finansieringen av våra gemensamma utgifter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joakim Järrebrings val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning