Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Dzenan Cisija (fotograf Jesper Hallén)

Dzenan Cisija

Vad har du för yrke?

IT Arkitekt

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Svar i valkompassen

:

Dzenan Cisija

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Vi bör ta fram ett system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt ta fram genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Villkoren för de utsatta EU-medborgarna måste förbättras så att de kan ges förutsättningar att stanna i hemlandet istället för att leva under ovärdiga förhållanden i Sverige. Kommunerna har i dag i den allmänna ordningsstadgan möjlighet att stoppa eller genom särskilda tillstånd begränsa pengainsamling på vissa allmänna platser.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Vi i Socialdemokraterna vill alltid genomföra reformer som gör det bättre för människor, som minskar ohälsa och utanförskap.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Vi vill att det skall bli enklare att bygga strandnära på landsbygden och i små tätorter. Samtidigt vill vi skärpa strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 procent av BNP. Både företag och medborgare påverkas av det nya säkerhetsläget och vi alla måste ställa in oss på att vi ska göra vår del för att stärka Sverige.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Det är några år för tidigt. Dock bör en ambitiös reduktionsplikt, med ökande inblandning av biobränsle i bensin och diesel, göra att varje bilägare oavsett motor kan vara en del av omställningen. En nationell och täckande plan för el-laddning ska förverkligas. Elvägar och laddinfrastruktur måste utvecklas för att elektrifieringen, oavsett fordonstyp, ska bli effektiv och sammanhållen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Den reglerade betygsåldern bör fortsätta att vara från och med årskurs 6. Jag delar samma uppfattning som forskning och profession att betyg längre ned i åldrarna inte bidrar till mer kunskap i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Extra viktig Vi socialdemokrater sätter välfärden främst. Den skall vara jämlik över hela landet och en omfördelning av resurser behövs både inom och mellan kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Böter bör tas bort ur straffskalan för köp av sexuell tjänst. Straff för sexköp bör skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Socialdemokraterna är helt emot införande av fri hyressättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Sverige ska satsa på höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Extra viktig Med statlig huvudman för sjukvården skulle lokalkännedomen minska och medborgarnas möjligheter att effektivt påverka den lokala och regionala vården i praktiken försvinna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dzenan Cisija: Karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Vi måste ta fram ett system som är rättvist, solidariskt och att de som inte kan arbeta hemifrån inte drabbas ekonomiskt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dzenan Cisija: Extra viktig Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dzenan Cisija: Fler gängkriminella ska gripas, åtalas och dömas. Ett bra verktyg är förebyggande avlyssning och spårning bl.a. i syfte att upprätthålla ev. framtida förbud för personer i kriminella gäng att vistas i särskilt utsatta områden.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dzenan Cisija: Extra viktig Ojämlikheten i samhället är för stor och ökar dessutom allt mer. De rikaste har gynnats för länge och har råd att bidra mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dzenan Cisija: Områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet värnas. Äganderätten i skogen ska stärkas. Det är grunden för att i ökad utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö. Viktigt att påpeka att det svenska skogsbruket inte skall detaljregleras i Bryssel.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Dzenan Cisijas val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Sysselsättning