Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin C E Asker (fotograf Martin C E Asker)

Martin C E Asker

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man tycker att det är viktigt att Sverige håller hög internationell nivå avseende innovation, företagande och forskning är en röst på mig väl vald. Tre viktiga områden: Ekonomi - statens kärnuppdrag måste prioriteras och skattemedel skall hushållas effektivt Bistånd - det svenska biståndet måste reformeras i grunden. Infrastruktur - mer samhällsnytta, vägar och järnvägar, för skattemedlen.

Presentera dig själv

Konservativ i den meningen att vi inte behöver förändra fungerande strukturer, men att vi måste vara innovativa på de områden där det finns förbättringsbehov. Sverige behöver bli mer hållbart och företagarvänligt, bl.a. inom kultur som det som traditionellt drivits i offentlig regi. Ålder: 45 år, född i Stockholm, uppväxt i Värmland och bosatt i Skåne. Familjen består av hustru och två barn.

Vad har du för yrke?

Civilekonom, cash management- & trade finance-specialist och banktjänsteman.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderatledd regering.

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin C E Asker

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Vinstutdelning i skolan är viktigt. Anledningen är att vi vill kunna attrahera duktiga ägare/huvudmän, ledare, lärare och pedagoger - oavsett ägarform. För närvarande finns fler kommunala skolor som skulle behöva handlingsfrihet och inte begränsas av kommunernas dolda vinstuttag genom kommunal budget. Vi skulle istället behöva synliggöra kvalitet och resurseffektivitet för varje skattekrona.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Framförallt måste vi i Sverige ha en robust, långsiktig och tillförlitlig elförsörjning och ett elsystem som har kapacitet även för framtiden. Elektrifiering och elektricitet kommer att fortsätta vara en nyckel till framgång och framsteg i Sverige. Förutom fossilfri tillverkning av cement och stål måste regionala järnvägar elektrifieras för att flytta godstransporter från väg till järnväg.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Polisen behöver kraftfullare verktyg i jakten på brottslingar. Gängkriminalitet är ett stort problem, inte sällan i kombination med narkotika och vapen, och måste motverkas med många medel. Visitationszoner är ett av flera verktyg som måste sättas in för att stävja kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: RUT-avdrag har fungerat väl och ger incitament att anlita företag som sköter sig och betalar skatt. RUT-avdrag har också bidragit till en förflyttning från svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Svenskt bistånd måste reformeras i grunden. Tyvärr är det svenska biståndet ineffektivt och vi måste säkerställa att resurserna används på ett långsiktigt hållbart sätt. Demokratikrav och antikorruptionsåtgärder är ett måste och biståndet bör i första hand ske genom in-kind contribution (varor och tjänster) via svenska leverantörer där Sverige har både kompetens och världsledande lösningar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Det svenska kungahuset gör en utomordentlig insats för kulturhistoria och marknadsföring av vårt land. Kungahuset har en viktig roll avseende representation både inom landet och utrikes. Kungahuset ger utomordentlig marknadsföring som är svår att värdesätta. Det är min bestämda åsikt att det istället hade varit försvarbart att öka kungahusets resurser, t.ex. för att införskaffa järnvägsfordon.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Det är viktigt att förutsättningarna att bo och jobba i hela Sverige är jämförbara och att infrastrukturen för kollektivtrafik, gods och pendling ger förutsättningar för tillväxt i hela landet. Innan de tekniska förutsättningarna, bl.a. laddinfrastruktur, finns i hela landet är det viktigt att vi inte utarmar möjligheterna att resa, pendla, turista och besöka hela Sverige pga för höga kostnader.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Förr tvingades pensionärer från sina barndomshem eftersom skatten på fastigheter tvingade dem från sin bostad - dit vill vi inte tillbaka! Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck, nu är hög tid att börja använda skatten effektivt. Det är dags att ta fram räknesnurran och använda de skattemedel som står till förfogande, inte låta (S) vrida ur musten ur den svenska ekonomin.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: I många länder fungerar finansieringar från både det offentliga och privata mycket bra. Privata initiativ ger utrymme för att konsten ska kunna hålla ett oberoende från politiken, vilket annars kan vara ett problem. Konsten bör hållas politiskt oberoende och därmed även agera samhällskritiskt, observera o debattera. Stora offentliga kulturinstitutioner bör kunna ta emot donationer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Kommunerna måste tillåtas ha en möjlighet att stoppa projekt som har betydande inverkan på landskapet. Det är dock viktigt att dialogen förbättras för att underlätta snabba beslut. Långdragna processer är kostsamma och det är viktigt att kommunerna ger tydliga och snabba besked.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Att tigga är inte en företeelse som är önskvärd. Ofta är tiggeri dessutom sammankopplat med olika typer av missförhållanden och därmed bättre att hitta en lösning på. Förbud kräver dessutom resurser från en redan belastad polis. Vidare bör det vara nolltolerans mot otrygghet i den miljö där tiggeri bedrivs, således är min uppfattning att tiggeri aldrig får upplevas hotfullt eller påträngande.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Slopa könen! Att uppdela befolkningen i olika delar pga könstillhörighet eller sexuell läggning är inte tidsenligt. Lösningen att införa ett ’tredje juridiskt kön’ är därför inte helt okomplicerat. Min uppfattning är att man bör kunna utreda om det finns möjlighet att istället helt ta bort uppgiften om könstillhörighet i offentliga register, således slopa könen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Att varje förälder och familj själv ska kunna bestämma över föräldraledigheten anser jag är en självklarhet. Däremot finns det fortfarande problem med kombinationen av många barn och ojämlikt uttag av föräldraledighet - skillnader som gör det nödvändigt att informera om vikten av att samtliga tar sitt ansvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Nätläkarna har synliggjort att regionerna inte hängt med i den tekniska utvecklingen (både avseende sjukvård o kollektivtrafik) 1. Regionerna bör på sikt läggas ner och ansvaret fördelas på kommunal o statlig nivå. 2. Ersättningsmodellen för nätläkare måste ses över. 3. Det är inte rimligt att nätläkarna endast genomför lättare analyser o ställer otydliga diagnoser. Nätläkarna måste ta ansvar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: I många fall finns det inte en önskan från personen som kommit till Sverige att stanna under obegränsad tid. Tidsbegränsade uppehållstillstånd ger möjlighet till utvärdering, från två håll, och incitament till skötsamhet inför ev framtida ansökan om permanent bosättning i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig EU fyller en mycket viktigt uppgift vid krishantering och förebyggande av olyckor, katastrofer och krig, men försvarsförmåga saknas och försvarsplaneringen sker för de flesta europeiska länder inom ramen för NATO-medlemskap eller NATO-samarbete. NATO-medlemskap är en viktig del i att öka Sveriges motståndskraft vid ett militärt övergrepp. Ja till NATO, för fred och frihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Det är viktigt att tillfälliga höjningar är o förblir tillfälliga. Punktinsatser för att motverka Corona-krisen måste fasas ut för att det inte ska uppstå andra problem i ekonomin. Det måste i första hand löna sig att arbeta o det är viktigt för Sveriges ekonomi att kort- o långtidsarbetslöshet motverkas med alla medel. A-kassa ska i 1a hand vara en överbryggningslösning mellan anställningar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Landsbygden bör återfå attraktionen. Genom att möjliggöra bosättning i attraktiva lägen förbättras möjligheten att konkurrera med storstadsområdenas redan bebyggda strandnära bebyggelse. Villkoren mellan stad och landsbygd måste jämnas ut. Naturligtvis måste kommunerna ta denna framtida frihet med stort ansvar, för att säkerställa en rimlig balansgång mellan det privata och offentliga.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Sverige har redan idag ett av världens högsta skattetryck. Det är orimligt att en av samhällets grunduppgifter inte kan lösas utan höjd skatt. Som jag tidigare argumenterat i punkt 5, gällande det svenska biståndet, finns goda möjligheter att klara en rimlig (minst 2 % av BNP) nivå gällande försvarsanslagen utan höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Media o i synnerhet public service har en mycket viktig roll i det demokratiska samhället o måste ha möjlighet att oberoende granska den offentliga sektorn samt politiken. Nyhetsrapportering o samhällsbildning är andra viktiga områden. Det är min uppfattning att public service-uppdraget dock kan skötas med ett smalare uppdrag än idag o att fler aktörer bör få möjlighet att sända radio/tv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Det finns några i nuläget stora svårigheter med att införa regelrätt förbud mot bensin- och dieselbilar redan år 2025. Ambitionerna med hållbar omställning skall vara högt ställda och kräver att såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska faktorer samverkar. Teknisk innovation måste uppmuntras, men utan tekniska lösningar på transportbehoven bör förbud undvikas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Frivillighet är bra, men i skolan är det viktigt att det också är jämförbara rutiner, processer och betygssystem. Att avdramatisera betygen genom att införa dem från årskurs fyra är därför en mycket god idé. Det ger dessutom föräldrar, familj och släkt samt andra i elevens omvärld en god bild av framsteg och utmaningar som respektive elev har.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Förutsättningarna måste förbättras att bedriva kommunal service i samtliga svenska kommuner, men inte genom att bestraffa kommuner som lyckas i sitt kommunala uppdrag. Statliga myndigheter och verk har en nyckeluppgift i att säkerställa att förutsättningarna är likvärdiga och att servicen för invånarna i Sveriges samtliga kommuner har förutsättningar att fungera likvärdigt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Fängelse finns idag redan i straffskalan och det är domstolens uppgift att säkerställa att de som behöver sättas i fängelse för att ändra beteendet placeras där. Det viktiga är att beteendet ändras och primärt handlar det om att utbilda och informera om svensk etik, moral och jämställdhet, jämlikhet etc. Fängelse skall utdömas vid behov.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: För att kunna säkerställa att marknaden klarar av sitt uppdrag att producera bostäder behöver marknadshyror införas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Infrastrukturen är viktig för pendling, besöksnäring, godstransporter och för samhällsutvecklingen. Det finns en mycket stor risk att höghastighetsjärnväg blir en ’gökunge’ som äter allt för stor andel av Sveriges infrastruktursatsningar. Den enorma underhållsskuld som finns på befintlig järnväg och vägnät, inte minst på regionala järnvägar och vägar, tillåter inte prestigeprojekt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt (subsidiaritetsprincipen) är en mycket viktig princip. Därför bör sjukvården fördelas i en kommunal o statlig del, dels för att erbjuda vård så nära patienterna som möjligt, men samtidigt en nationell vård som håller högsta klass. Stora problem med upphandlingar av bl.a. journalsystem visar på behovet av bättre samordning. Lägg ner regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Det är ett enskilt ansvar att verkligen hålla sig hemma vid sjukdom. Karensdag/karensavdraget har en positiv inverkan på arbete, eftersom den fungerar som en självrisk. Tyvärr är det uppenbart att sjuktalen ökar om den ekonomiska risken minskar för den enskilde, till stor nackdel för samhället och den gemensamma ekonomin. Karens (i form av karensdag eller avdrag) skall behållas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Den svenska arbetsmarknaden måste bli mer flexibel, snabbare och anpassningsbar. Frågan handlar inte enbart att förbättra villkoren för Sveriges företagare utan även skapa högre rörlighet och fler anställningsmöjligheter. I en tid av allt snabbare utveckling måste inlåsningseffekter bytas ut mot trygghet i alternativa anställningar och arbetstillfällen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin C E Asker: Enklare att få tillstånd innebär inte att ekonomisk, social och miljömässiga hållbara målsättningar ska tas bort. Däremot är det viktigt att beskeden kommer snabbt och från tydliga och förutsägbara processer. Det åligger den som öppnar gruva att ta stora hänsyn och involvera berörda parter tidigt för att säkerställa långsiktiga lösningar och snabba kortsiktiga besked. Framsteg under ansvar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Omställningen av det svenska biståndet bör kopplas till asyl-ansökningar i Sverige. En regim i ett land som utsätter sin egna befolkning för förföljelse pga ras, nationalitet, religiös/politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp bör inte kunna erhålla svenskt bistånd. Svenska asyl-insatser bör samordnas inom EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Det är viktigt att Polisen har mycket kraftiga verktyg för att motverka bl.a. gängbrottslighet, narkotikabrott och människohandel. Hemlig avlyssning och övervakning är verktyg som kan leda till bevisning och information som underlättar Polisens arbete och kan stärka bevisningen i lagföring.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Skattetrycket i Sverige är ett av de högsta i världen och måste ner, inte enbart för höginkomsttagare. Det är viktigt att det lönar sig att arbeta och att arbetstagare får möjlighet att behålla större del av sin lön. Målsättningen måste vara att så stor andel som möjligt av Sveriges arbetsföra befolkning får lön för utfört arbete istället för bidrag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Sveriges skogar är tillgängliga genom allemansrätten och omfattas av en stor mängd regelverk som försvårar bruket. Skogen i Sverige binder koldioxid och kan när den avverkas användas istället för betong i bl.a. byggindustrin. Redan idag skyddas skog i mycket hög omfattning, vilket försvårar omställning till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara lösningar. Vi behöver bruka inte skydda skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin C E Askers val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning

Så svarar Martin C E Asker: Extra viktig Sverige måste hushålla med sina resurser på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Därför är det av stor vikt att tydligt prioritera statens uppdrag. Färre och effektiva myndigheter samt förbättrad samordning mellan myndigheter är nödvändigt, inte minst av beredskapsskäl. Bättre nytta och effekt av varje skattekrona måste säkerställas, bl.a. genom innovation och förbättringar.