Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sophie Janulf (fotograf Karl & Moa)

Sophie Janulf

Svar i valkompassen

:

Sophie Janulf

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Sophie Janulf: Kärnkraft när den fungerar är bra. Men det tar för lång tid och är för dyrt att bygga ut, och det finns för stora risker samt avfallshanteringen är ofärdig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Sophie Janulf: Extra viktig Ett rättvist samhälle är jämställt. Det är viktigt för alla att båda vårdnadshavarna, om det finns två, delar på föräldraledigheten. Viss styrning av föräldradagar behövs, men staten måste också lämna utrymme för familjer att bestämma över sin vardag. Attitydförändring som gör att fler män är föräldralediga och vabbar behöver ske genom utbildning och diskussion med familjer och arbetsgivare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Sophie Janulf: Extra viktig Strandskyddet behöver förändras för att det ska vara möjligt för landsbygdskommuner att utvecklas genom att fler vill flytta in, bygga och bo här. Strandskyddet behöver avskaffas i vissa områden som kommunerna har rådighet att bestämma vilka det ska vara, självklart med hänsyn till natur och djurliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Sophie Janulf: Extra viktig Klimatet och miljön är vårt största hot mot våra barns framtid. Vi måste absolut ställa om till andra drivmedel än bensin och diesel. Men eftersom det ännu inte finns tillräckligt bra alternativ till dessa bilar och inte tillräcklig produktion av miljömässigt hållbara drivmedel är förbud år 2025 tyvärr inte realistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Sophie Janulf: Extra viktig Betyg är inte en motovationsfaktor i så låg ålder och bidrar till stress och utslagning tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Sophie Janulf: Extra viktig Sexköp bör klassas som våldtäkt. Som systemet ser ut idag kan sexköpare betala böter och fortsätta med sina övergrepp. För att det ska bli kännbart måste straffen höjas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Sophie Janulf: Det är viktigare att se till att de järnvägar och tåg vi har idag fungerar och går när de ska, och har möjlighet att stanna i många städer längs vägen, än att satsa på höghastighetståg som inte kan stanna på lika många ställen. Samtidigt så behövs snabbare tåg för att konkurrera med flyg. Vi behöver både och!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Sophie Janulf: Extra viktig Våra företag är motorn i vårt samhälle och grunden för vår välfärd. För att organisationer ska överleva i vår föränderliga värld måste de ha frihet att förändras själva. Det behöver också bli enklare att göra kompetenshöjande åtgärder för anställda så att befintlig bemanning matchar arbetsgivarens behov. Allra viktigast är lägre arbetsgivaravgifter så att företag har råd att anställa!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sophie Janulfs val:

  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat
  • Sysselsättning