Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Mägi (fotograf null)

Erik Mägi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är fast besluten att göra vad jag kan för att lämna en bebolig värld till våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Klimatomställningen behöver också vara rättvis och leda till ett bättre liv för alla. Jag har god förståelse för hur jämställdhet och mångfald kan genomföras i praktiken, särskilt vad gäller familjejuridik som är mitt expertområde.

Presentera dig själv

Jag är jurist och forskar om hur lagstiftningen påverkar jämlikheten i samhället. Klimatkrisen har fått mig att engagera mig för Miljöpartiet, där jag också arbetar med frågor om jämställdhet och mångfald. Jag verkar också för nya sätt att bedriva politik som utgår i från kunskapsbaserat helhetstänk, flexibla samarbeten och långsiktighet.

Vad har du för yrke?

Jurist och doktorand

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering som gar största möjliga inflytande till miljö och jämlikhet. I nuläget hellst en rödgrön majoritetsregering med MP, S C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Mägi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Extra viktig Vinster i välfärden behöver stoppas och särskilt i skolan. Skolans syfte ska vara utbildning och inte vinst till anonyma aktieägare. Friskolor ska få finnas. Det är viktigt att kunna välja skola och att det finns en mångfald av olika pedagogiska inriktningar. Men de ska syfta till att ge barnen och eleverna en så god utbildning som möjligt - inte vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Sverige och hela världen behöver ställa om snabbast möjligt för att bromsa klimatkrisen så mycket vi kan. Kärnkraft är både långsamt och dyrt att bygga ut. Hushåll och industrier behöver billig och hållbar el snabbt - inte dyr och miljöfarlig el om 20 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Polisen har redan idag lagstöd för att genomföra visitationer när det behövs i enskilda fall. Visitationszoner är inte effektiva och riskerar att peka ut hela grupper av människor i socioekonomiskt utsatta områden. Det riskerar att rasera förtroendet för polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: RUT-avdraget infördes för att höginkomsttagare i stor utsträckning anlitade hushållsnära tjänster utan att betala skatt. Det finns ingen grund för att skattesubventionera just hushållsnära tjänster. Däremot är konsumtion av tjänster som regel mindre miljöbelastande än konsumtion av varor. Därför bör RUT-avdragets utformning ses över som en del av en grön skatteväxling.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Sverige behöver öka biståndet. Krig, pandemier och klimakrisen gör att fattiga länder blir än mer utsatta. Sverige behöver stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Kungehuset har ingen plats i en modern demokrati. Inga ämbeten ska ärvas utan ges utifrån förtroende. Monarkin bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Extra viktig Skatt på benisin och diesel är ett effektivt sätt att minska Sveriges klimatpåverkan. Utan detta når vi inte våra klimatmål och åtaganden gentemot Parisavtalet. Dessutom finansierar olja Putins krig i Ukraina. Skattepengar ska användas för att göra det lätt att resa hållbart med elbil, kollektivtrafik och cykel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: En höjd fastighetsskatt slår både mot dem som äger fastigheter för spekulation och mot dem som bott på samma plats i generationer. Bostäder behöver beskattas, men vi behöver skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Skattestystemet behöver ses om i sin helhet för att både främja hållbarhet och jämlikhet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Kulturen ska inte helt lämnas till marknadens villkor, eftersom kommersiella intressen gör att den likriktas. Men innehållet får inte heller styras av politiska vindar. Miljöpartiet anser att politiken för det fria kulturlivet främst ska utgå från den konstnärliga friheten. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politiken och kulturen respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Lokalsamhällen behöver få större del av inkomsterna från vindkraft. Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men Miljöpartiet vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta som rörig. Vetot måste därför reformeras. Vi måste skapa ordning och reda i processen!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Att be om hjälp är inte, och ska inte, vara ett brott. Fattigdom är en komplex fråga och den löses inte med förbud. I stället krävs breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Samtidigt som vi arbetar intensivt med att stötta människor här i Sverige behöver vi också samverka med och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Varje människas identitet behöver respekteras. Det behövs ytterliga alternativ än att registreras som man och kvinna för de som inte identifierar sig med något av det. I första hand en möjlighet att inte registrera kön, eller i andra hand ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Extra viktig Pappor behöver ta mer ansvar för sina barn, vilket påverkar jämställdheten både hemma, på arbetet och samhället i stort. Samtidigt behövs flexibilitet för olika familjekonstellationer. Jag vill därför fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privat vård och särskilt nätläkare har lett till fel prioriteringar i vården. Det offentliga behöver ta ansvar för att både fysisk och digital vård fungerar. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Permanenta uppehållstillstånd är nödvändigt både för individen och för samhället eftersom möjligheterna till etablering och integration förbättras. Det är särskilt viktigt att inget barn på flykt ska behöva oroa sig för att få stanna i det land de växt upp. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till att barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Sverige bör inte gå med i NATO utan istället rusta upp det svenska totalförsvaret och fördjupa försvarssamarbete med EU och demokratiska länder. Medlemskap i NATO riskerar att stänga in Sverige i ökad militarisering och stå i vägen får vårt arbete med mänskliga rättigheter. Nedrustningen behöver fortsätta och kärnvapen förbjudas i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas. Då måste samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Vi vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Vi behver ett starkt strandskydd där allemansrätten värnas. Standskyddet behöver stärkas i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Det är viktigt att finansieringen av försvaret inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden. Därför föreslår vi att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Vi vill skydda public service i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning. För att ett starkt och brett public service ska kunna värnas behöver finansieringen vara stabil och långsiktig. Vi anser att finansieringen ligger på en bra nivå idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Extra viktig Klimatkrisen är akut och världens länder har enats om en snabb omställning för att bromsa krisen så mycket vi kan. Fossila bränslen behöver fasas ut snabbast möjligt. Elbilar och laddbar bilar dominerar redan nybilsförsäljningen. Får bilindustrin tydliga besked kommer de att kunna ställa om istället för att ansvaret ska ligga på enskilda individer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Det finns olika sätt att göra urval för fortsatta studier såsom högskoleprov och arbetsprov. Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte motiverar välpresterande elever men däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever. Vi behöver ta fram urvalskriterier som passar varje utbildning och ge betyg tidigast från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. Systemet måste bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Det är orimligt att ett så pass allvarligt brott som sexköp hittills har kunnat straffas endast med böter. Därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Samtidigt har straffen överlag drivits upp till nivåer som är mycket dyrbart för kriminalvården samtidigt som straffen inte längre har avskräckande effekt. Straffsystemet behöver därför ses över i sin helhet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Alla behöver någonstans att bo. Jag är emot införande av marknadshyror. Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Klimatkrisen är akut och vi behöver ställa om så snabbt som möjligt. Inrikesflyg är en stor källa till klimatutsläpp. ​​Sverige behöver nya stambanor, och fler spår ger plats för fler tåg. När vi ändå bygger ny järnväg behöver vi bygga för moderna och snabba tåg fsom kan rulla i över 100 år . ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Vi vill att beslut fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll. Det regionala ansvaret är bra. Den typen av jättelik omorganisation- som att låta staten ta över - är varken en bra idé eller vad vården behöver. Där behövs istället lugn och ro och stabilitet. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver slopas. Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Människor på mer välbetalda jobb kan i högre grad dessutom jobba hemma medan de är småsjuka. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Vi vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Det är bra med flexibilitet men det måste gälla i lika hög grad för anställda som arbetsgivare. Arbetstagare är oftare i utsatt postition och behöver därför ett starkt anställningsskydd. Det bidrar även till mer självständiga och ansvarstagande medarbetare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Mägi: Nya gruvor ska kunna öppnas om det behövs. Men eftersom gruvor har så stor inverkan på miljö, kulturmiljö och rennäring behöver vi ställa höga krav på hur det ska göras. Samtidigt kan tillståndsprocesserna för gruvindustrin göras mer effektiva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Mägi: Rätten till asyl är en mänsklig rättighet som fungerar ömsesidigt och även ger personer från Sverige rätt att fly till ett annat land om det någon gång skulle behövas. Genom bistånd, klimatomställning och fredsarbete vill vi att så få människor som möjligt ska behöva fly. De som ändå tvingas till det ska vi ta emot med medmänsklighet och möjligheter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Mägi: Den grova kriminaliteten är ett hot för stora delar av samhället. Polisen behöver bättre möjligheter att hindra och klara upp mord och grovt våld. Preventiva tvångsmedel används redan idag mot terrorism och bör utökas till även grov kriminalitet. Det behöver genomföras med respekt för mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Mägi: Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål. Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. De som äger kapital och bostäder har fått en ekonomisk skjuts, medan de med lägre inkomster har hamnat efter. Denna utveckling måste vändas. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Mägi: Extra viktig Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som EU redan tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Mägis val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården

Så svarar Erik Mägi: Hållbart klimat och miljö är grunden för alla andra samhällsfrågor. Staten har också ett viktigt ansvar för trygghet mot våld och brott, genom såväl brottsbeivran som förebyggande åtgärder mot segregation och gängbildning. Regionerna ska fortsätta beriva vården men behöver ett starkt tillskjuts av pengar för att kunna ge vård av hög kvalitet till alla invånare.