Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amina Boulaabi (fotograf Martina Hillar)

Amina Boulaabi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en lösningsorienterad, driven och djärv person som vill värna om allas lika värde och rättigheter. Klimat- och miljöfrågor måste ingå som en självklar del i livets alla områden, både i det korta och långa perspektivet när vi utformar och driver en grön politik. Barn och ungas möjligheter till likvärdig skolgång, jämlik hälsa och aktiv fritid är något jag brinner extra för.

Presentera dig själv

Jag är född i Sarajevo, uppväxt i Srebrenica, Bosnien och flytt till Sverige 1992, 14 år gammal. Idag jobbar jag med hållbarhetsfrågor på Region Halland och SRK med fokus på jämställdhet/Agenda 2030. Är folkbildare sedan tidigare. Jag bor i Halmstad med barn, man och vår schäferhund. Miljöpartiet blev det otippade valet men idag är helt självklart.

Vad har du för yrke?

Strateg hållbarhet och folkbildare

I vilket land är du född?

Bosnien och Hercegovina

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrön regering med stöd från C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Amina Boulaabi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Extra viktig Jag vill arbeta för en likvärdig skola där varje barn får sina behov tillgodosedda. För att vi ska kunna lyckas med detta behövs det mer resurser i skolan och alla pengar måste återinvesteras i skolan. Ingen ska sko sig på våra barns framtid.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Kärnkraft är både dyrt och har en tidskrävande produktion samtidigt som det medför höga säkerhetsrisker. En snabbare och billigare produktion av förnybar energi sam en bättre energieffektivisering är vad vi ska satsa framåt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Extra viktig Det finns redan lagstöd för polisen att vid behov genomföra visitering. Det är viktigt att öka förtroende för det polisiära arbetet och samtidigt stärka tilliten till samhällets institutioner. Detta görs bäst genom att satsa på förebyggande åtgärder där polisen är en del av det lokala förebyggande arbetet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: RUT-avdraget är bra om vi ser till att det fungerar rättvist och fler kan nyttja subventionen. Jag vill se en större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi för att också kunna bidra till omställningen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Sverige bör fortsatt stå upp för internationell solidaritet och ge utvecklingsländer resurser för att stärka sin ekonomiska säkerhet och tillgång till mat. I synnerhet när vi idag ser att fler människor är på flykt än någonsin, fattigdomen är fortfarande utbredd och hungern ett faktum, samtidigt som matpriserna ökar och tillgång till mat försämrats i många länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Monarkin bör avskaffas på sikt. Offentliga uppdrag ska spegla befolkningens sammansättning och bygga på förtroende inte genom arv eller födsel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Vi måste satsa på tillgänglig och billig kollektivtrafik, fler cykelvägar och elfordon som ökar möjligheterna till omställning. Höjda bränslepriser ser vi att nyttja för att accelerera omställningsarbetet om vi ska nå våra klimatmål och minska utsläppen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Vi vill se en rättvis beskattning av tillgångar och ett system som tar ett bredare perspektiv över beskattningen av tillgångar med en genomgripande reform för detta. Till dess kan vi tänka oss att införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Kulturen är ett viktigt verktyg för att skapa plattformar för demokratisk och social utveckling. Därför ska kultursektor få stöd och resurser från det offentliga men varken stöd och resurser eller kommersialisering får inskränka den konstnärliga och fria kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Formerna för det kommunala vetot bör ses över och processen bli tydligare. Kommunen måste fortfarande ha inflytande över markanvändning men exv. etablering av vindkraft behöver mindre komplicerade processer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Fattigdom kan inte lösas med ett förbud. Det är genom förebyggande och främjande insatser som ges tidigt och samordnat som vi kan bekämpa fattigdom på. Samverkan med andra länder för att stoppa försök av kriminella att nyttja människor i sårbara situationer är ett led i ett förebyggande arbete. Att be om hjälp är, och ska inte vara ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Det är mycket viktigt att varje människa har rätt till sin identitet. Allas lika värde och rättigheter värnas även genom synliggörande ett erkännande.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Jämställdhet och jämlikhet är viktiga frågor för Miljöpartiet och mig. Dels behöver vi säkerställa och göra det möjligt att fördelningen blir jämställd mellan föräldrarna och dels behöver systemet anpassas till andra familjekonstellationer än kärnfamiljen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Extra viktig Sjukvården ska använda skattemedel klokt och ändamålsenligt, ej till privata vinstuttag. Privata nätläkare kostar mycket och det har visat sig att många söker för "enklare" vårdbehov vilket lett till en skev prioritering av vård. Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. En fungerande struktur för fysisk och digitalt vård behöver ses över och de offentliga behöver ta ansvar

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Att fly till ett annat land och leva i ovisshet är både onödigt lidande för individen och en samhällsekonomisk förlust. Permanenta uppehållstillstånd ger både trygghet och stabilitet för individen och möjligheten till snabbare etablering i samhället, arbete, studier, sociala nätverk.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Miljöpartiet hade helst sett en gedigen demokratisk process kring Nato- ansökan. Å andra sidan ett medlemskap tillsammans med Finland, övriga nordiska och baltiska länder samt demokratiska stater i Europa är både naturligt och solidariskt. Vi måste fortsätta nedrustningen för att småningom göra oss av med kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Alla kan drabbas av en sjukskrivning eller arbetslöshet. Vi vill på sikt införa en gemensam försäkring som omfattar både sjukdom och arbetslöshet i ett samlat trygghetssystem som är rimlig, tydlig och omfattar alla som behöver det.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Allemansrätten ska inte urholkas och strandskydd ska stärkas. Det ger oss möjligheter för goda livsvillkor för alla de arter som bor och lever på land och i vattnet. Det ger också oss människor möjligheten att nyttja badplatser och friluftslivet vid naturstränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Det är rimligt att höja skatten för dem med de allra högsta inkomsterna. Det skulle kunna finansiera utbyggnad av både militärt och civil försvar utan att drabba människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Finansieringen ligger redan på en bra nivå idag men behöver skyddas med en långsiktig och stabil finansiering. Det är viktigt med en bred public service som speglar hela Sverige och som skyddas från politiskt styrning och olämplig påverkan.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Transportsektor är en tung utsläppsaktör samtidigt som en hållbar omställningen är i full gång. En ambitions målsättning till 2025 men nödvändig om vi ska nå klimatmålen. Det kräver så klart goda möjligheter för privata bilägare att ställa om utan onödiga förluster.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Miljöpartiet föreslår betyg från ÅK 7. Forskning visar att betyg i lägre åldrar ger ingen positiv effekt i allmänhet och en negativ påverkan i synnerhet på de elever som presterar sämre. Det riskerar negativa konsekvenser för motivation och självförtroende vilket leder till sämre resultat och möjligheter till fortsatta studier. Betyg ska användas när det behövs, vid urval för fortsatta studier.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Miljöpartiet vill se ett omfördelning mellan kommunerna som stärker kommunernas förutsättningar till en hållbar utveckling och utjämnar skillnaderna. Kompensation för förnybar el, statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola/skola är några av våra förslag som stärker kommunerna och regionernas ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Mäns våld mot kvinnor måste högre upp på agendan och åtgärder av både förbyggande och bestraffande karaktär måste stärkas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Höjda hyror, utbrett bostadsbrist och i sin tur ökad segregation riskerar att bli påföljden av införandet av marknadshyror. Därför är MP emot marknadshyror på nya hyresrätter. Vi behöver bygga klokt och rättvist så att alla kan ha tak över huvudet, skaffa sig sitt första boende och bo tryggt i sitt område.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Vi behöver åka mer tåg och kollektivtrafik överlag för att nå klimatmålen. Höghastighetståg ger bättre förutsättningar för kortare restider och samtidigt konkurrar ut flyget på kortare sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Att låta staten ta över ansvaret för vården är inte vad vården behöver. Dessutom är det viktigt att beslut fattas när och tillsammans med de det berör. Däremot är det vettigt att staten tar större ansvar för finansiering och att patentlagen efterlevs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Nuvarande karens gör att det blir ojämlika förutsättningar för människor att ta hand om sin hälsa och sitt arbete. Karensdagen behöver slopas helt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: Vi vill värna om trygga anställningar, inte minst för unga på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amina Boulaabi: En modern gruv- och mineralindustri måste ta fullt ansvar för miljöriskerna och betala för återställande av naturen. Det är viktigt att nya gruvor ska prövas både mot högt ställda miljökrav och riksintressen för rennäringen. I synnerhet att skydda urfolkets kulturarv och rättigheter är en viktigt fråga i sammanhanget.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amina Boulaabi: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och får inte urholkas. Vi anser att antalet kvotflyktingar bör utökas och att Sverige tillsammans med övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt. Människor som tvingas fly pga krig och naturkatastrofer måste få skydd. I förläggningen måste vi också kunna ta ansvar och skapa schyssta möjligheter för en snabbare etablering när de väl är i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amina Boulaabi: Ett vettigt sätt att förbättra möjligheterna att lösa allvarliga brott för att komma åt grova brottsligheten och gängkriminaliteten. När olika typer av regleringar kring övervakning görs är det viktigt för oss att inte rubba mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amina Boulaabi: Pengar ger både individen och samhället bättre förutsättningar att påverka sitt liv och samhällsutvecklingen. En rättvis finansiering av välfärden ger både ett jämlikt samhälle och en hållbar samhällsutveckling. Skattesystemet ska bidra till att utjämna skillnader och göra det möjligt för oss att nå klimat- och miljömålen. De som tjänar mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amina Boulaabi: Mer skog med höga naturvärden bör skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amina Boulaabis val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning