Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tanja Siladji Dahne (fotograf )

Tanja Siladji Dahne

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag inte nöjer mig med att stävja symtomen utan vill uppnå förändring genom att ställa om och påverka dom strukturella orsakerna bakom problemen. Vägen framåt är i samverkan. Det är när vi tillsammans region, kommun, näringsliv och civilsamhälle arbetar ihop som ett grönt, rättvist och inkluderande samhälle skapas. Här i är jag orädd och vågar vara obekväm men också tålmodig och lyhörd.

Presentera dig själv

En socialarbetande, 4-barns mamma som lever efter mottot "kan jag bidra så ska jag bidra". Inte bara för planetens överlevnad utan även för mänsklighetens och demokratins. Ett arbete som bäst genomförs tillsammans i samverkan.

Vad har du för yrke?

Socialarbetare/familjebehandlare i grunden. Idag enhetschef.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Tror på breda samarbeten. För att lyckas med den omställningen som behöver till så måste arbetet ske med så bred uppslutning som möjligt med en stabil majoritetsregering. I den ser jag V, C och S som naturliga samarbetsparter.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Tanja Siladji Dahne

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Tänker att skolan bör förstatligas. Markandiseringen av skolan har fått allat annat än önskad effekter. Alla barn skall har rätt till en jämlik, kvalitativ skolgång. I en sådan struktur hör inte vinstuttag hemma.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Kärnkraften är extremt dyr, tar lång tid att bygga och innebär enorma säkerhetsrisker. Vi behöver billig el snabbt. Miljöpartiet vill därför satsa på förnybar energi samt energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner skapar större misstro mot myndigheter hos en målgrupp som redan är skeptiska och är helt fel väg att gå om för att förebygga brottslighet. Relationsbyggande och förtroende byggande åtgärder är att föredra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Miljöpartiet vill att RUT-avdraget ska främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Vi skall spendera mer pengar på tjänster istället för konsumtion av varor helt enkelt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Vi står inför mycket stora globala utmaningar. Pandemin, kriget och klimatförändringarna visar att vi måste samarbeta mer globalt, inte mindre. Behoven är akuta inte minst vete brist kriget i Ukraina medför. Sverige skall fortsatt stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: I en modern demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Miljöpartiet har därför svårt att se monarkins plats i samhället och anser att den på sikt bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Vi måste ha fortsatt högt tryck på omställningen till fossilfrihet så att vi kommer bort från användningen av klimatskadliga bränslen som kol, olja och gas och inte sluta finansiera Putins invasion av Ukraina. Men omställningen måste vara rättvis. De som drabbas extra hårt av höjda priser ska kompenseras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar så att den som har högre inkomster av kapital får betala mer skatt. Bostäder är dock inte bara en tillgång utan också en levnadsglatts och en trygghet för många

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Kulturen kan inte helt lämnas till marknadens villkor, eftersom den då i för hög grad skulle styras av kommersiella intressen. Men innehållet får inte heller styras av politiska vindar. Miljöpartiet anser att politiken för det fria kulturlivet främst ska utgå från den konstnärliga friheten. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politiken och kulturen respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men Miljöpartiet vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig. Vetot måste därför reformeras. Vi måste skapa ordning och reda i processen! Incitamenten till att säga JA bör öka.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Det kan inte och får inte bli ett brott att be hjälp. Däremot måste vi aldrig sluta leta efter orsakerna till människors utsatthet och arbete för att förändra och bygga nya strukturer där ALLA inkluderas i samhället och har lika rätt till ett gott liv.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller. Miljöpartiet vill därför införa ett tredje juridiskt kön. Det handlar om respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Vi vet att det ojämställda uttaget av föräldradagar hjälper till att cementera könsroller och hindra jämställdheten. Vi vill ha en tredelad försäkring med fler öronmärkta månader per förälder, men också att det ska vara möjligt att ge bort en del till någon annan närstående vuxen i barnets närhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård. Det leder till fel prioriteringar i vården. Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras. Det är särskilt viktigt att inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för att få stanna. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till att barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Nato är en militär allians under ett kärnvapenparaply. Natomedlemskap försvårar arbetet mot kärnvapen och nedrustning. Sverige behöver fortsatt vara en stark röst i världen när det gäller freden. Det blir svårare om vi är med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas. Då måste samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Vi vill stärka skyddet i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: För Miljöpartiet är det viktigt att finansieringen av försvaret inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden. Därför föreslår vi att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Publicera service är något av det viktigaste vi har som skydd för demokratin. Den måste ha ett brett uppdrag med program för alla, samt vara kärnan i den oberoende nyhetsgranskningen och rapporteringen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Fossila drivmedel MÅSTE sluta användas. Framtiden är förnybar!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Systemet måste bli mer rättvist. Miljöpartiet har förslag som stärker kommunerna och regionernas ekonomi. Vi vill ge kompensation för förnybar el, det skulle flytta över resurser från staten till kommunerna. Vi vill se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Sexköp är ett betalt övergrepp. Straffet för sexköp måste bli högre. Vi har drivit frågan länge och ser fram emot att lagstiftningen äntligen röstas igenom i riksdagen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Vi är emot införande av marknadshyror eftersom det skulle medföra höjda hyror och leda till ökad segregation och göra det svårare att få bostad för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Tågspåren är det redan fullt på. Sverige behöver nya stambanor, fler spår ger plats för fler tåg och möjliggör för snabba tåg i hela landet. När vi bygger ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år, tycker vi att det är självklart att bygga för moderna och snabba tåg. ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Vi vill att beslut fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll. Det regionala ansvaret är bra. Den typen av jättelik omorganisation, som att låta staten ta över, är varken en bra idé eller vad vården behöver. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen, så att vi får en jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver slopas. Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Människor på mer välbetalda jobb kan i högre grad dessutom jobba hemma medan de är småsjuka. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Extra viktig Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning, och komma tillrätta med problemen i den så kallade gig-ekonomin. För den som förlorar jobbet måste det finnas att utbilda sig till ett nytt yrke även senare i livet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Miljöpartiet är inte emot nya gruvor. Vi vill däremot att ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Samtidigt ser vi att tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan göras mer effektiva. Exempelvis genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Vi SKA möta människor i solidaritet och med medmänsklighet. Det rasar ett krig i ett av våra grannländer. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Vi måste få bukt med den grova gängkriminaliteten. Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Exempelvis stödjer vi den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel. Samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten, det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Klyftorna mellan dom som har och inte har under dom senaste åren ökat. Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål. Dom som kan skall bida mer. Det är så vi skapar ett tryggare, inkluderande och starkare samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tanja Siladji Dahne: Det pågår en sjätte massutrotning på jorden, även i Sverige. Det krävs ökat skydd för att vända krisen för våra skogar. Skog med höga naturvärden och de sammanhängande fjällskogarna är ett världsunikt arv som måste förvaltas. Sverige ska ha samma mål som FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tanja Siladji Dahnes val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning