Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Järund (fotograf null)

Emma Järund

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst på hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald. Det är en röst på stöttande samhällsstrukturer med basen i en skola där varje barn får utvecklas som individ i sin takt och utifrån sina unika förutsättningar. Det är en röst på ett diversifierat samhälle där digitaliseringens möjligheter tas till vara för att öka välmående och välstånd.

Presentera dig själv

Ingenjör och egenföretagare som bor i Helsingborg och arbetar med att hjälpa företag ställa om till hållbara affärer. Nyfikenhet, viljan att driva utveckling och en stabil liberal och medmänsklig värdegrund är det som driver mig. Jag tror på alla människors rätt till lika möjligheter och förmåga att göra stordåd bara de får rätt förutsättningar.

Vad har du för yrke?

Entreprenör och konsult inom hållbar samhällsutveckling

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser såklart helst Centerpartiet i regeringsställning med så brett mandat som möjligt. Men jag ser också många frågor som gynnas av stabilitet och där samarbete i mitten av politiken gynnar utvecklingen över tid.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emma Järund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Konkurrens driver kvalitet och effektivitet. Att det finns privata alternativ till de kommunala skolorna är därför något positivt. Grunden för att driva ett företag är att ha möjlighet till vinstuttag. Ett skolföretag är inte annorlunda än ett företag som äger skolfastigheter, skapar läromedel, tillhandahåller dokumenthanteringssystem eller levererar el och vatten. Kvalitet skall vara styrande.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Kärnkraft är i grunden inte ett hållbart energislag och kan inte heller konkurrera med mer kostnadseffektiva fossilfria alternativ på marknadsmässiga villkor. Fokus bör ligga på att bygga ut helt hållbara alternativ. Kärnkraftverk som kan använda avfall från tidigare generationers kärnkraft kan vara en motiverad teknik att främja. I övrigt kan kärnkraft byggas om det kan ske utan subventioner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Polisens viktiga roll i samhället ska bygga på förtroende. Att kunna visitera individer utan brottsmisstanke bygger inte förtroende utan murar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Fossila drivmedel måste fasas ut om vi ska klara klimatomställningen. Skatteväxling ska gynna hållbara drivmedel som fossilfri diesel samt satsningar göras så att alla transporter kan ske fossilfritt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Alla ska ha tillgång till ett brett och varierat kulturutbud. Finansieringsmodellen kan anpassas efter förutsättningarna inom respektive område.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Utbyggnad av fossilfri energiproduktion är en avgörande fråga för mänskligheten och därmed överordnad kommunala prioriteringar. En förändring av det kommunala vetot behöver dock inkludera nya ersättningsfrågor för markägare och boende som påverkas av utbyggnaden.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Vi behöver lösa de problem som driver människor till att tigga så att alla människor i Sverige kan leva fria från fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Varje individ har rätt att vara den hen är och bli bemött i enlighet med detta

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Det ojämlika uttaget av föräldraledigheten får negativa konsekvenser för jämställdheten och drabbar såväl kvinnor som män, ekonomiskt och socialt. Jag vill se en i grunden helt individualiserad föräldraförsäkring.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Ersättningsmodellen behöver anpassas efter de nya digitala möjligheterna. Tillgängligheten till vård har radikalt förbättrats genom digitala och flexibla tjänster. Detta bör nyttjas av den offentliga vården som kan lägga större fokus på de vårdmöten som behöver ske fysiskt. En föråldrad ersättningsmodell får inte leda till en försämrad tillgänglighet till vården. Gör om modellen

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Samma villkor bör gälla i hela EU. Detta innebär i dagsläget tillfälliga uppehållstillstånd som grundregel

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Det är genom samarbete vi löser utmaningar i den globala värld vi lever i.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: A-kassan ska möjliggöra omställning men bör successivt minska för att alltid gynna arbete framför bidrag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Strandskyddet behöver moderniseras och anpassas till lokala förutsättningar snarare än dagens generella regler

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Försvaret är en statlig uppgift att finansiera. En höjning av försvarsanslagen innebär en omprioritering av budget, inte en direkt skattehöjning

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Public service har en mycket viktig roll som oberoende part i samhället. De ska ha ett brett uppdrag och granska samhället och hela landet ur många perspektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Fokus bör ligga på att ersätta de fossila drivmedlen med förnybara. Förbränningsmotorer kan gå på andra drivmedel än bensin och fossil diesel, varför jag anser förslaget missriktat

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Betyg bör absolut inte ges i de lägre årskurserna. Skolans syfte är att ge barn likvärdiga förutsättningar att utvecklas och lära för att kunna leva sina liv till fullo. Betygens roll i grundskolan bör utvärderas kontinuerligt i takt med omvärldens utveckling, tex med hänsyn till den helt nya möjligheter digitaliseringen innebär.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Utjämningssystemet bör ses över för att ge lika förutsättningar för hela landet att blomstra

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Det krävs tydligare besked från samhället att ett betalt övergrepp aldrig är accepterat.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Det krävs flera olika åtgärder för att gynna en större rörlighet på bostadsmarknaden. Hyresregleringen behöver förändras som en del i detta.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Välfungerande fossilfria transportmedel är avgörande för omställningen till ett hållbart transportsystem. Tåget är en viktig del av detta system

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Vården ska drivas utifrån lokala förutsättningar och behov, nära de människor den är till för. Samverkan och samordning bör dock utökas mellan de olika aktörerna inom och mellan kommuner och regioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar precis som resten av samhället. Då behövs de förbättringar som precis genomförts, för både arbetsgivare och arbetstagare. Möjlighet till kompetensutveckling genom hela arbetslivet innebär möjligheter för alla att utvecklas och trivas genom hela livet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Järund: Tillståndsprocesser i alla delar av samhället måste snabbas upp och bli mer förutsägbara. Samtidigt innebär det inte att intressen som djur- och naturskydd ska nedprioriteras

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Mottagandet av asylsökande måste anpassas efter läget i vår omvärld utifrån solidariska principer. Systemen får aldrig vara den begränsande faktorn utan dessa måste då reformeras så att de fyller sitt syfte.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Järund: Extra viktig Polisen ska ha de verktyg de behöver för att effektivt kunna utföra sitt uppdrag. Brottsmisstanke måste dock alltid föreligga vid intrång i privatlivet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Järund: All skatt på arbete bör sänkas, mest för de med lägst lön.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Järund: All natur ska hanteras hållbart. Det innebär dock inte att skogen inte kan brukas alls.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Järunds val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning