Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eleonor Zeidlitz (fotograf null)

Eleonor Zeidlitz

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en tro på att vi människor genom samarbete kan förhindra allvarliga konsekvenser av de miljö- och klimatproblem vi har skapat. Men det gör sig inte av sig själv. Genom politiken finns möjlighet att skapa förutsättningar för människor att kunna göra miljösmarta val i sina liv och i sin vardag. Jag är en stark röst för miljön och för ett gott liv för människor, nu och i framtiden.

Presentera dig själv

Jag är en kvinna på 43 år som är gift och har tre barn. Mitt intresse och engagemang för miljön har funnits med mig sedan barnsben. Miljöengagemang finns med i alla delar av mitt liv, i mitt yrke där jag arbetar strategiskt med framförallt avfallshantering och på fritiden genom att på många olika sätt leva miljövänlig. Jag vill göra planeten till en bättre plats att bo på, idag och i framtiden.

Vad har du för yrke?

Konsult inom avfall och miljö

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Miljöpartiet finns med i den konstellation där vi kan få igenom våra frågor på bäst sätt, utan att behöva göra avkall på viktiga grundläggande värderingar så som solidaritet med djur, natur och ekosystem, solidaritet med världens alla människor och solidaritet med kommande generationer.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eleonor Zeidlitz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Extra viktig Friskolor i Sverige finansieras med kommunala medel. De pengarna ska komma våra barn och unga tillgodo fullt ut. Det bidrar samtidigt till en god arbetsmiljö för lärare och annan personal i skolan. Idag finns koncerner som driver skolor med vinst som främsta syfte - det drabbar våra barns lärande.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: I Sverige finns en lång tradition av billig el, vilket gör att vi byggt in slöseri både i infrastrukturen och i vårat beteende. Vi behöver minska onödig användning av energi och energieffektivisera. Den energi som behöver användas bör komma från biobaserade eller förnyelsebara (ej kärnkraft) energikällor. Kärnkraft är dyr, innebär stora säkerhetsrisker och uranbrytning är mycket miljöförstörande.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: För att långsiktigt lösa problemen med ex gängkriminalitet krävs satsningar i brottsutsatta områden i form av att få människor i arbete, bra skolor och meningsfull fritid som alla kan delta i m.m. Hårdare tag löser inget, snarare kan känslan av utanförskap öka och samhället bli mer polariserat. Det finns goda exempel i Sverige som fler borde städer och samhället borde ta efter ex "Hela Malmö".

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Precis som för andra tjänster anser jag att de som vill ha hjälp i hemmet kan betala den verkliga kostnaden för det. RUT- avdraget är idag en ekonomisk sponsring av människor som har det gott ställt, vilket jag är emot. Avdraget borde göras om för att istället exempelvis gynna reparationer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Nu mer än någonsin behövs vårt stöd ute i världen. Extremväder och matbrist försätter miljoner i extremt lidande. Vi i den rika världen behöver visa solidaritet med fattigare länder och bör istället öka det internationella biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: I tider där vi alla bör vara sparsamma med fysiska resurser och behöver kunna hjälpa till med bistånd ute i världen så bör kungahuset också bidra till att Sverige kan möjliggöra det ekonomiskt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Extra viktig Nej, den bör höjas för att vi ska kunna minska våra utsläpp. Den intäkt som skatten ger bör oavkortat användas till att öka andel biobaserade bränslen och möjliggöra omställningen. Det behöver också bli lättare att resa hållbart, där finns mycket att göra. För människor på ex landsbygd kan andra ekonomiska upplägg skapas för att höjd skatt inte ska drabba dessa för hårt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Skatt på ägande är bra. Skatten generellt på ägande i Sverige behöver utformas mer rättvist.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Fri och oberoende kultur är viktig. Risken med att kultur finansieras av privata aktörer är att kulturen kan börja styras av kommersiella intressen. Det bör också finnas en vaksamhet så att inte offentligt finansierad kultur styrs av politik.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Det är jobbigt att möta ojämlikhet och fattigdom. Det finns också risker med att människor utnyttjas. Men i botten är tiggeri att be en annan människa om hjälp. Att be en annan människa om hjälp är inte ett brott. Arbete för att minska tiggeri bör ske på annat sätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Svår fråga, men jag tror att införandet av ett tredje juridiskt kön drar med sig andra oönskade problem gällande gränsdragningar. Samtidig bör varje människas val och identitet vara upp till var och en.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Jag hoppas att jag fullt ut kan säga JA på detta en vacker dag. Men det kan först ske när uttaget av föräldradagar är mer jämlikt mellan föräldrarna. I praktiken låter det bra, men en familj styrs också av faktorer utifrån så som olika förväntningar på arbetsplatsen på kvinnor och män i samband föräldraskap. Barn har rätt till båda sina föräldrar, därför är det viktigt med öronmärkta dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Privata nätläkare innebär ett oproportionerliga summor från den offentliga vården tas i anspråk till enkla och inte alltid nödvändiga vårdbehov. Däremot behöver den offentlig vården ta lärdom av nätläkare och bli mer flexibel i olika sätt att erbjuda vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Extra viktig Låt människor få trygghet, skapa och bygga upp sitt liv i Sverige! Tillfälliga uppehållstillstånd skapar oro och stress för individer och gör etableringen i Sverige svårare. Genom permanenta uppehållstillstånd kan människor lättare läka, bygga upp en framtid, lära sig språket och utbilda sig och få ett jobb. Tryggheten som permanenta uppehållstillstånd innebär är extra viktiga för barn!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Vi bör söka försvarssamarbeten på annat sätt, exempelvis med våra grannländer och NATO. Totalförsvaret bör upprustas. Kärnvapen bör genom lag förbjudas i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Ekonomisk grundtrygghet är en grundbult i ett välfärdssamhälle. A-kassan behöver ligga på en rimlig nivå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Strandskyddet är viktigt för djurlivet men också för alla invånares möjlighet till rekreation. Det är redan idag mycket bebyggt vid stränder i Sverige, och ett avskaffat strandskydd går inte att göra ogjort eller ångra senare. Jag vill se ett starkt strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Den höjda skatten bör dock främst läggas på höginkomsttagare så att det inte drabbar människor med redan mycket ansträngd ekonomi.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Oberoende media är viktigt och det är bra att public service har ett brett uppdrag. Dagens finansieringsnivå är bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Extra viktig Ska vi lyckas med omställningen så krävs det att vi ser till att göra oss av med beroendet till fossil energi.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Betyg i tidig ålder skapar stress. De flest barn vet utan betyg hur det går för dem i skolan och vilka svaga och starka sidor de har. Betyg i tidiga åldrar kommer inte öka studieresultaten, men riskerar leda till dåligt självförtroende för lågpresterande elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Ett jämlikt samhälle gynnar alla. De socioekonomiska skillnaderna kan genom ett system med större omfördelning minska.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Att sexuellt utnyttja andra människor är ett allvarligt brott och att endast kunna straffa det med böter är orimligt. För att få stopp på mäns våld mot kvinnor är höjd straffskala för dessa brott en del.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Marknadshyror riskerar leda till höjda hyror. Det kan leda till en ökad bostadsbrist för personer med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Ett effektivt tågresande kan ersätta flygresor på korta/medellånga sträckor. Upprustning av järnvägen behövs, och vid utbyggnad av infrastrukturen bör räls byggas för att kunna användas för snabba tåg. Upprustning av befintlig järnväg behöver ske parallellt med planering för höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Bygg vidare och utveckla det som är, vården kan förbättras utan att driva igenom stora reformer som att staten tar över ansvaret. Genom det regionala ansvaret ligger beslutsfattandet närmare människorna vilket är bra.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Det ska inte vara en ekonomisk fråga om man kan vara hemma när man är sjuk. Men så är det idag, och människor med låga löner riskerar att tvingas gå sjuka till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Arbetsmarknaden ska vara trygg. Genom att förhindra att arbetskraft lättvindigt kan sägas upp går det lättare att undvika korta anställningar (där det inte är motiverat) och utnyttjande av arbetskraft.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Extra viktig Ansökningar gällande nya gruvor behöver prövas mot högt ställda miljökrav och rennäringens intressen behöver tas tillvara.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. I Sverige ska människor mötas av medmänsklighet, på samma sätt som vi själva skulle vilja bli mottagna om vi i vårt land skulle behöva fly.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Den personliga integriteten behöver skyddas samtidigt som vi alla behöver skyddas från att vissa människor begår grova brott. Det är en fin balansgång, men jämfört med idag kan övervakning behöva öka något för att få bukt med framförallt organiserad brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Skillnaderna mellan rika och fattiga ökar, och har gjort det under lång tid. Genom att höginkomsttagare betalar mer i skatt ökar den ekonomiska jämlikheten samtidigt som vi kan bygga en stark välfärd och nå klimat- och miljömålen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eleonor Zeidlitz: Hur mycket riktig skog finns egentligen kvar i Sverige? Ett mer passande namn på det vi ofta kallar skog är virkesåker. Riktigt gammal och artrik skog hotas idag av avverkning när brist på träråvara råder. Sverige bör följa FN:s uppmaning om att skydda minst 30 % av land och hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eleonor Zeidlitzs val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat