Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabeth Åsenius (fotograf Jonas Åsenius)

Elisabeth Åsenius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har krisinsikt vad gäller klimatförändringarna och hoten mot den biologiska mångflden och kommer att göra allt jag kan för att bidra till att skapa en rättvis omställning till ett samhälle inom planetens gränser. Jag har barnens bästa i fokus och vill skapa ett tryggt och rättssäkert samhälle. Den storskaliga miljöförstöringen måste stoppas. Jag vill att ecocid ska bli ett brott.

Presentera dig själv

Jag tycker att det är viktigt att lyssna och försöka förstå människor och vad som är viktigt för dem, så att vi tillsammans kan göra en rättvis samhällsomställning och skapa ett samhälle inom planetens gränser.

Vad har du för yrke?

Samhällsplanerare

I vilket land är du född?

Sweden

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Per Bolund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi i MP kommer att söka maximalt inflytande för vår politik efter valet. Om vi inte får egen majoritet ser vi att det bästa för samhället är en rödgrön majoritetsregering, där MP, V, S och C ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elisabeth Åsenius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Sverige är enda landet i välden med nuvarande system där vinstutdelning från skattefinansierade skolor är tillåtet. I Chile erfor man att de skolor som bedrevs för elevernas och undervisningens skull fortsatte även efter att vinstutdelning förbjudits. Men de som hade vinst som syfte försvann. De som har vinst som syfte har inget att göra i skolvärlden från första början! Deras vinstjakt skadar oss

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Kärnkraften är mycket farlig, från uranbrytning till processen inne i kärnkraftverket till förvaring av radioaktivt avfall. Det är högst omaraliskt att lämna radioaktivt bränsle till kommande generationer bara för att denna generation ska kunna nyttja orimligt mycket energi till dekadent bekväma liv. Vi i MP vill hellre satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Visitationszoner skulle drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden som grupp, vilket riskerar att skapa spänningar mellan allmänheten och polisen. Det förtroende som byggts upp riskerar att raseras om människor blir kollektivt utpekade. Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Vi i MP vill att RUT-avdraget ska främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Att spendera pengar på tjänster istället för konsumtion av varor är positivt för miljön och klimatet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Nu när världen i takt med påverkan från klimatupphettningen och dess konsekvenser i form av försämrade möjligheter till trygg matförsörjning, ökande andel extremväder m.m. blir allt mer instabil behöver vi stå upp för internationell solidaritet - inte dra ner! Det skadar i långa loppet även oss själva när folk inte kan bo kvar i sina hemländer. Vi ska gynna demokratiska krafter, stoppa tyranner.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Det är egentligen helt orimligt vilka privilegier kungahuser har med stora flotta hus/slott, kläder, middagar och fester. Kronprinsessan Viktoria, drottning Silvia m. fl. må vara bra personer som gör bra saker i den position de befinner sig, såsom arbete för utsatta barn, personer med funktionsnedsättningar etc., men systemet är odemokratiskt och bör tas bort.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Helt orimligt att mitt i en pågående klimatkris sänka skatten på det som orsakar klimatupphettningen, d.v.s. främst fossila bränslen. Människor måste få ekonomiska incitament att hitta alternativ till bilåkning. Satsa på transportsnål samhällsplanering och hållbara transporter såsom tåg, cykel gång m.m. Dessutom behöver vi sluta köpa olja från skurkstater som Ryssland

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Vi i MP vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas, men vi vill skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Tills vi kan genomföra en genomgripande reform vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Kulturen är mycket viktig för samhällsutvecklingen. Politiken för det fria kulturlivet ska främst utgå från den konstnärliga friheten. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politiken och kulturen ska respekteras. Om kulturen till större del finansieras av privata aktörer skulle den i för hög grad skulle styras av kommersiella intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig. Vetot måste därför reformeras. Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft, men vi i MP vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Fattigdom är en komplex fråga och den löses inte med förbud. Att be om hjälp är inte, och ska inte, vara ett brott. I stället krävs breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet. Samtidigt som vi arbetar intensivt med att stötta människor här i Sverige behöver vi också samverka med och stötta de länder som många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Om människor känner behov av det är det rimligt att det införs.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Det är bra att det finns regleringar och incitament att dela på föräldraledighet, eller föräldratjänstgöring som jag skulle vilja kalla det. Ur ett barnperspektiv är det bra att barnet får tid med båda sina föräldrar, att båda är med och tar hand om det, lär känna det och skapar anknytning. Bra för de vuxna att byta roller och få förståelse både för hur det är att ta hand om en bebis/barn o jobba.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård. Det leder till fel prioriteringar i vården. Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Integrationen förbättras då tack vare att individen får bättre trygghet och stabilitet. Och ur ett samhällsperspektiv förbättras möjligheterna till etablering.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Bättre att fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Turkiet har visat vad det kan vara för tongångar i Nato. Vi ska inte anpassa oss efter aktoritära styren utan fortsätta stå upp för mänskliga rättigheter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Samhällets trygghetssystem måste ligga på rimliga nivåer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Den biologiska mångfalden är starkt hotad samtidigt som just strandkanter är mycket viktiga områden för många djurs fortplantning m.m. Ett av strandskyddets syften, jämte friluftsintresset som gynnar människors rekreation, är att bevara goda livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet. Utan biologisk mångfald finns fungerande ekosystem och därmed ingen beboelig planet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Vi vill återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer så att finansieringen av försvaret inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi, eller tvingar fram besparingar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Public service ska spegla hela Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Klimatkrisen måste stävjas! Vi kan inte fortsätta använda fordon som orsakar klimatskadliga utsläpp och åka lika mycket som idag. Vi bör utlysa planetärt nödläge och det finns inget utrymme att fortsätta nyproducera bensin- och dieselbilar. En snabb omställing och drastiskt sjunkande utsläppsnivåer måste till. Därför att detta en mycket bra åtgärd och ju förr desto bättre!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Det gynnar inte barnens utveckling utan skapar bara onödig stress i den åldern.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Klyftorna i samhället måste minska. Systemet behöver bli mer rättvist. Det vore bra med mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i skola, förskola, vård och omsorg. Vi i MP vill också ge kompensation för förnybar el vilket skulle flytta över resurser från staten till kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Många inom sexhandeln far väldigt illa. MP har länge drivit en straffskärpning.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: jag tycker att det är för dyrt och att klimatvinsten ligger för långt bort. Jag tycker att vi i första hand ska satsa på att bygga ut och rusta upp järnvägen i stort, för vanliga tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Vi vill att staten tar ett större ansvar för finansiering men att staten helt tar över ansvaret vore en alltför omständig omorganisation, som inte säkert gör vården bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Det är dessutom en viktig åtgärd för att minska smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Människors trygghet på arbetsmarknaden är mycket viktig. En schysst och rättssäker process vid uppsägningar är fundamentalt. Det är viktigare att arbetsgivare klarar av att ta väl hand om sina anställda så att de utför ett bra jobb och bidrar till en god produktivitet och samhällsutveckling.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Samtidigt ser vi att tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan göras mer effektiva. Exempelvis genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Åsenius: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Åsenius: Vi måste Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Exempelvis behöver vi få bukt med den grova gängkriminaliteten. Samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten. Det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Åsenius: De ekonomiska klyftorna behöver minska, omfördelningen behöver bli bättre. Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. De som har råd med värdepapper och bostäder har fått en ekonomisk skjuts, medan de med lägre inkomster har hamnat efter. I länga loppet tjänar alla på att samhället håller ihop och upprätthåller/förbättrar vår gemensamma skattefinansierade välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit. Det är mycket viktigt för att kunna bevara och stärka den biologiska mångfalden. Djur och växter behöver tillräckligt stora sammanhängande områden för att kunna leva och reproducera sig. Utan biologisk mångfald inga fungerande ekosstem och i slutändan ingen beboelig planet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabeth Åseniuss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Elisabeth Åsenius: Extra viktig Livsförutsättningarna för mänskligt liv på jorden hotas idag av klimatupphettningen och det stora artutdöendet. Klimatförändringarna har redan börjat och blir alltmer påtagliga. Vi måste göra allt vi kan för att snabbt minska utsläppen. Varje tiodels grad vi kan minska upphettningen spelar roll. För att skapa trygghet och utveckling är jämlik och välfungerande skola, vård, omsorg mycket viktigt.