Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

John Droguett (fotograf null)

John Droguett

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att arbeta ska alltid löna sig ekonomiskt och välfärdssystemet ska vara i toppklass. Det generella skattetrycket ska sänkas och bidragssystemet bör ses över. All form av främlingsfientlighet och utanförskap ska bekämpas. Alla skolor ska vara av högsta kvalitet och elevhälsan ska vara i toppklass. Sverige ska vara världens bästa företagsland. På så sätt skapas ett inkluderande och tryggt Sverige!

Presentera dig själv

Jag är gift med Ling och vi har tre döttrar tillsammans; Sophie, Rebecca och Emma. Frihet, demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde är oerhört viktigt att upprätthålla. Jag är globalist och tror på ett öppet samhälle där statens uppgift är att garantera människors grundläggande fri- och rättigheter.

Vad har du för yrke?

Lärare och specialpedagog

I vilket land är du född?

Chile

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

John Droguett

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Valfriheten har inneburit att alla i Sverige, oavsett kontanter eller kontakter, kan välja till exempel skola. Det har också ökat tillgängligheten, inte minst för människor på landsbygden.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Gängvåldet är ett av Sveriges mest akuta samhällsproblem. Centerpartiet vill se en effektivare och skarpare kriminalpolitik, där vi stärker polisen samtidigt som vi värnar människors grundläggande fri- och rättigheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget. På så sätt kan fler svarta jobb bli vita och fortsätter att underlätta för människor i deras vardag. Samtidigt som fler företag startas och jobb kan skapas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Svenskt bistånd gör stor nytta runt om i världen. Det kan dock användas ännu bättre. Biståndet behöver fokuseras och prioriteras för att göra så stor skillnad som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Det svenska kungahuset har i dag bara en så kallad representativ funktion. Makt ska inte kunna ärvas, utan makten ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Utan att offra både klimat och miljö, bör bränsleskatten sänkas rejält. det är viktigt för inte minst företagandet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Det generella skattetrycket i Sverige är alldeles för högt och skatter bör därför sänkas, snarare än höjas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Kulturen måste få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om. Samtidigt är det en viktig uppgift att se till att alla människor, oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning, får ta del av kultur och vara med och skapa.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: För att möta ett växande elbehov i Sverige kommer den havs- och landbaserade vindkraften vara central. Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver vindkraften få goda förutsättningar. Sverige har stor potential att öka andelen vindkraft ytterligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU-länder, där de lever under svåra förhållanden. Att förbjuda tiggeri nationellt eller lokalt löser dock inte de verkliga problemen. EU behöver samarbeta bättre för att se till så att deras situation förbättras. Om medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden behöver EU kunna sätta press.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Den nuvarande könstillhörighetslagen är gammal och omodern och passar dåligt in i den verklighet vi nu lever i. För många transpersoner skulle det göra stor skillnad om den nya könstillhörighetslagen kom på plats.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Svenska familjer behöver bli mer jämställda när det handlar om att vara föräldralediga och vara hemma med sjukt barn. Ett jämt uttag av föräldraförsäkringen kan nås på ett liberalt sätt genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus, att föräldraförsäkringen öppnas upp för ytterligare två närstående och att det införs en VAB-bonus.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Det är viktigt att nätläkare ingår i samma ersättnings­system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomisk hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Det är rimligt att människor kvalificerar sig in i välfärdssystemet, vare sig det gäller personer som kommer nya till Sverige eller är födda här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Ett svenskt Natomedlemskap är bra för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: A-kassan borde vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Samtidigt som det blir lättare att bygga i stora delar av landet så är det viktigt att allmänhetens tillgång till stränder säkras. Fri passage ska råda närmast stranden där människor och djur ska kunna passera, vilket alltid funnits med i lagstiftningen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Hela Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Ett ökat försvarsanslag till två procent av BNP, helst till 2025 eller så fort det är praktiskt möjligt – samtidigt som ökningen måste göras ansvarsfullt och strategiskt. Att sänka det generella skattetrycket är mycket viktigt och finansieringen bör därför säkras på andra sätt än just skattehöjningar på lång sikt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Oberoende medier är en av grunderna för en demokrati. Det är viktigt att samhället granskas och en fri press är därför en förutsättning i en demokrati. Det är med andra ord mycket viktigt att det finns mediestöd samt en oberoende radio och tv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Varje fordonsslag innebär en belastning för klimatet, därför måste varje transportslag ställa om och miljöbilar bör premieras. Dessutom måste människor i gles- och landsbygdsområden få bättre villkor när det gäller reseavdragen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Alla ska få samma bedömning på samma insats oavsett vilken skola eller årskurs och det behövs inte betyg i årskurs 4 för att säkerställa det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Oavsett var i landet man bor ska man ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Det är viktigt att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Därför är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktigt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Att utnyttja en annan människa sexuellt är inget annat än ett betalt övergrepp. Den svenska sexköpslagen är något Centerpartiet står bakom fullt ut. Polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitutionen också bland unga på internet. En person som utnyttjar andra personers utsatthet ska straffas hårt – särskilt om offret är ett barn.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Systemet med hyresreglering, som vi haft i Sverige under lång tid, bidrar till att öka segregationen. Det gör det mindre lönsamt att bygga nya hyresrätter. För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Den som vill ska dessutom få sluta avtal med sin hyresvärd att, mot ersättning, lämna regleringen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Sverige behöver både bygga ny och rusta upp gammal järnväg. Utöver att bygga nya stambanor behövs större satsningar på att rusta upp och underhålla det befintliga järnvägsnätet. Med nya stambanor kan höghastighetståg kunna sättas i trafik i Sverige, vilket bl.a. skulle gynna landsbygden och allt företagande i Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: Vi vill att människor ska ha rätt att välja vilken vårdcentral eller mottagning de vill gå till. Tack vare den vårdvalsreform som Centerpartiet var med och införde , har patienterna fått ökad valfrihet i vården. Det har lett till både fler vårdgivare och kortare köer och människor värderar idag möjligheten att kunna välja högt. Därför vill vi ta nästa steg och utveckla valfriheten ytterligare.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John Droguett: LAS behöver förnyas, men den lagstiftning som skyddar mot godtycke i uppsägningar behöver finnas kvar, likaså det starka skyddet mot diskriminering samt bevarandet av saklig grund för uppsägning för att skydda arbetstagarna. Skadestånden för att ha blivit felaktigt uppsagd eller avskedad bör också höjas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Droguett: Det är viktigt att värna asylrätten och barns möjligheter att förenas med sina föräldrar. Resurser ska i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, såsom kvotflyktingar. Rätten till skydd är viktigare än snabb tillgång till alla välfärdsförmåner. EU ska ta gemensamt ansvar med jämnare fördelning av flyktingar

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Droguett: En skärpning av straffen för förberedelse av brott bör höjas och bör komma upp i den nivå som gör avlyssning möjlig.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Droguett: Skatter behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd, men ska tas ut med måtta. Människor ska få bestämma mer över de pengar de själva arbetat ihop. Därför behövs en sänkning av skatterna på arbete och företagande. Lägre skatter ökar människors självbestämmande och gör det mer lönsamt att driva företag och arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John Droguett: Den svenska skogen skapar jobb och välfärd samtidigt som den är platsen för rekreation och återhämtning. Vi måste ta hand om skogen, så att både miljö och produktion skyddas. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogsägarna. En politik som bygger på frihet under ansvar, med enkla men tydliga regler, är därför den bästa.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

John Droguetts val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården