Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Edward Hamilton (fotograf )

Edward Hamilton

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för arbetslinjen, fri företagsamhet, ett starkt försvar och för att skattebetalarnas pengar ska värnas. Sverige behöver ordning och reda i statsfinanserna för att mota en skakig konjunktur. Stockholm ska bli finanshuvudstad för norra Europa år 2030. Jag står stark i min övertygelse om såväl marknadsliberala grundbultar, som konservativa kärnfrågor. Jag är kort och gott moderat.

Presentera dig själv

42 år. Pappa till Disa 3 år och Wilhelmina 5 år. Bor på Östermalm i Stockholm. Tidigare 9 år på Svenskt Näringsliv som arbetsmarknadsexpert. Före dess 4 år som politisk tjänsteman för M i riksdagen och regeringskansliet. Inledde min karriär som rekryteringskonsult. Utbildad vid London School of Economics (LSE) & University of Nottingham. Utbildad vpl. Fänrik i pansartrupperna.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare. Fokus på rekryteringsfrågor. (Executive Search).

I vilket land är du född?

Söderhamn, Sverige år 1980 :)

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige kommer att ledas av en borgerlig regering bestående av M, KD och L. Vår regering kommer att förhandla respektfullt med SD i t.ex. budgetfrågor, samt i frågor där vi har gemensamma ingångar som exempelvis energi, migration och kriminalpolitiken. Ett funktionsdugligt regeringsunderlag kan tackla inflationen, se till att vi har ett robust energisystem och - viktigt - ta Sverige in i NATO.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Edward Hamilton

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Extra viktig Vikten av valfrihet i skolan är central för att öka kvalité och kunskap. Det behövs entreprenörskap och innovation för att göra svensk skola bättre. Endast 15 procent av eleverna går idag i en fristående skola. Utan friskolor kommer valfriheten att upphöra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Extra viktig Elpriserna har rusat i höjden på grund av nedläggning av reaktorer (Ringhals etc). De senaste åren har präglats av en orealistisk energipolitik, som gett avtryck inte minst på prisstegring och inflation. Vi behöver ny kärnkraft, inte minst i mindre enheter, som bättre kan matcha konsumenters och industrins behov av eltillförsel. Dessutom behövs stärkta distributionsnät (lokalt, reg, stam).

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Extra viktig Sverige står med en brutal gängbrottslighet som måste bekämpas. Skjutningar och bombdåd slår i höjden. I Storbritannien har en "stop and search" process renderat goda resultat, inte minst vad gäller att bekämpa knivdåd och knivrån. Därför ska vi införa detta i Sverige också.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: RUT-avdraget gör tidigare svarta jobb vita. Reformen är viktig för jämställdhet (avlastning i hemmet), produktivitetstillväxt och är i princip självfinansierat (90 procent). Dessutom är det en - i jämförelse med många andra reformer - en viktig integrationsreform. Om något ska taket i RUT-avdraget öka till 100 000 kronor (från dagens 75 000 kronor).

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Sverige behöver minska vårt höga biståndsanslag och stärka kostnadskontrollen, framförallt för att öka förväntningarna på vad biståndet faktiskt ska gå till, men också för att finansiera en ökande kostnadsbörda här hemma som kommer inte minst mot bakgrund av en hög asyl-invandring.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Kungahuset är en viktig institution som fyller ett centralt syfte i representations-sammanhang, men också som symbol för vårt land, historia, kontinuitet och kultur. De senaste åren har monarkin också visat prov på att bära de utmaningar som tiden bär med sig. Därför ska anslaget vara oförändrat.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Extra viktig Drivmedelspriserna är skyhöga i Sverige mycket beroende av en orealistisk energipolitik med ideologiska dogmer som fått prägla de senaste två mandatperioderna. Dels måste skatten sänkas. Dessutom behövs en rejält minskning/ omgörning av reduktionsplikten. Det får konsekvenser för transportnäringen, lantbruket och konsumenterna som får betala (inflation). Det behövs en realistisk energipolitik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck. Den tidigare fastighetsskatten var förenat med orättvisa, var djupt impopulär och dessutom felriktad. Att återinföra en ny fastighetsskatt - särskilt i ett läge med en skakig bostadsmarknad - vore förödande. Staten måste prioritera bättre på utgiftssidan, särskilt i transfereringssystemen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Sverige lägger en ansenlig del varje år på kulturanslaget i statens budget. Om fler privata initiativ vill vara med och bidra vore det bra. Särskilt efter pandemin är det viktigt att kultursektorn får andrum och inte får för tvära kast framöver.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Sverige behöver ökad elproduktion, inte minst genom ökad kärnkraft. Samtliga fossilfria energislag behövs för att vi ska klara omställning. Samtidigt behöver vi värna dels försvarsmaktens övningområden, inte minst i marina miljöer, liksom att vi behöver värna en livskraft natur och miljö. Men vi behöver också lättare tillståndsärenden för att realisera de vindkraftsinvesteringar som behöver ske.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Människohandel och exploatering av personer som kommer till Sverige är ohållbart. På EU-nivå har flera initiativ gjorts genom åren för att komma till bukt med situationen, men alltjämt är problemet reellt. Därför behövs ett förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: En utredning har sjösatts - med stöd av en riksdagsmajoritet - för att förutsättningslöst titta på frågan. Det handlar dels om teknisk-operativa förutsättningar, men också i lämpligheten - och prioriteringen - att gå fram med ett lagförändring. Försiktigt skeptisk.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Beslut ska ligga nära föräldrarna. Det måste finnas en flexibilitet i förfarandet. Idag reserveras dagarna för vardera föräldern. Det är en rimlig balans.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Nya innovationer inom området har stärkt tillgängligheten och gjort kontakterna smidigare. Finns ingen anledning att ändra sakernas tillstånd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Extra viktig Sverige behöver en stram migrationspolitik under lång tid framöver med lägre volymer. Detta inte minst för att stärka integrationen. Vad gäller krigsflyktingar från Ukraina ska vi ta vårt ansvar (Ligger under massflyktsdirektivet).

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Extra viktig Sverige ska gå med i NATO så fort det bara går. Vi ska dessutom öka förslagsanslaget så att det motsvarar 2 procent av BNP före år 2025 (inte år 2028 som regeringen och C förespråkar). Vi behöver också ha en operativ och teknisk planering så att vi enkelt kan integreras i NATO-strukturen. Och vi behöver ett funktionsdugligt regeringsunderlag som accepteras av NATO:s samtliga medlemsländer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Tak- och grundbelopp i A-kassan har ökat med i storleksordningen 40 procent under pandemin. Nu vill regeringen cementera både nivåerna och - därmed - också jämviktsarbetslösheten på en hög nivå. Riksdagens utredningstjänst har visat att arbetslösheten ökar med 40 000 personer som konsekvens. Dessutom förlorar vi jobbchanser eftersom kraven på att ta och söka lämpligt arbete in fungerar. Så, nej.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Sverige har ett strikt strandskydd som i grunden behöver ses över. Vi behöver öka möjligheterna att bo och verka över hela Sverige. Samtidigt finns viktiga ändamål och områden i t.ex. Stockholms skärgård, västkusten och kring Siljan som behöver värnas. Så ja, ändrat strandskydd - men rätt utformat.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Sveriges utanförskap - mätt som helårsekvivalenter i transfereringssystemen - uppgår till 800 000 personer. Kostnad per år: 270 miljarder kronor. Enbart regeringens höjning av A-kassan under pandemin kostade 5 miljarder kronor för skattebetalarna. Före någon skattehöjning ens ska komma på tal måste politiken titta på utgiftssidan. Så, nej, ingen ny "tillfällig" värnskatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det finns säkert möjlighet att göra kostnadsförbättringar och prioriteringar i Public Service-uppdraget för att göra innehållet mer stringent och träffsäkert.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Kriget i Ukraina, inflationen och det höga kostnadsläget gör att omställningen - om än lovvärd - behöver tas i en något mer kontrollerad och balanserad takt. Nu behöver vi ta ett antal steg bakåt och sondera läget. Vi behöver också säkerställa elproduktion och relaterad elkapacitet för att klara omställningen fullt ut. Detta måste gå i takt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det är viktigt att tillmötesgå elevernas individuella behov på ett tidigt stadium. Dels för att ge individer möjlighet att utveckla sin fulla potential, dels för att ge bättre stöd för elever som riskerar - eller har - halkat efter. Om tidiga betyg är grunden för ett sådant arbetssätt är det bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det finns en viss logisk bakom Robin Hood-skattens utformning, men dessvärre har exempel på ideologiskt misskötta kommuner (som Malmö Stad) gett skäl till att göra om systemet i grunden. I Danmark finns en reform (refusions-reformen) som premierar kommuner som t.ex. lyckas med att bekämpa bidragsberoende. Något sådant behövs för att - alla - kommuner inte ska kunna räkna med omfördelningsstöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det finns redan idag en lagstiftning på området som omgärdar fängelse och/ eller böter beroende av brottets karaktär, (se sexköpslagen). Pass.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det fanns ett förslag om Fri hyressättning vid nyproduktion (2021) som hade god potential. Det förslaget bör -med vissa justeringar - ses över igen och man bör överväga att ge riksdagen en chans igen att rösta om förslaget.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det är viktigt att de satsningar som görs inom infrastrukturområdet är genomarbetade, realistiska sett till kostnader och genomförbara. Historiskt har det funnits exempel, t.ex. "Sverigebygget" (2014) med goda potential. Den typen av idéer bör gå före nämnda idé.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Regionerna - Stockholms regionen undantagen - har visat sig vara en icke-transparent instans, särskilt under pandemins krishantering där ansvaret skyfflades för mycket mellan stat och region. För ansvarsutkrävande, transparens och för uppföljning bör staten överta ansvaret. Sen behövs er kostnadskontroll, valfrihet och en mångfald av aktörer samtidigt finnas kvar (som i Stockholm).

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det är viktigt att det finns drivkrafter till jobb, också i sjukförsäkringen. Förslaget skulle sannolikt öka sjukfrånvaron och kostnaderna generellt för samhälle (och företagen). Ingen tjänar på det. Så: nej.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Riksdagen har nyss beslutat om nya uppsägningsregler. Det finns få möjligheter för såväl politiken och parterna att radikalt komma med nya förslag på lagändringar. Om något ska göras är det vad gäller bemanningsföretags möjligheter att agera och - kanske - en proportionalitetsprincip kopplat till fackens konfliktregler.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Edward Hamilton: Det är uppenbart att Sverige har mineraler och gruvfyndigheter vars potential inte nyttjats. Särskilt kopplat till nya batterifabriker och nya kritiska råvaror som behövs för att möta klimatomställningen bör nya möjligheter öppnas upp. I detta ligger att aktörer har en god dialog med människor som berörs i närområdet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Hamilton: Sverige har infört ett antal regler som gör det svårare att få asyl det senaste decenniet. Trots det har vi fortsatt ett relativt högt inflöde, inte minst från MENA-länder. Problemen på arbetsmarknaden kan tydligt härledas till dessa länder. Vi behöver ha ett regelverk som ligger i linje med våra nordiska grannländer. (Vad gäller krigsflyktingar från Ukraina finns massflyktsdirektivet).

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Hamilton: Problemen med gängbrottslighet är av sådan art att mycket skarpa verktyg måste ges till rättsväsendet att hantera situationen. Vissa brotts-scener är så pass brutala att de liknar terrorism. Samtidigt ligger det ett stort ansvar att hela tiden följa regelverken och dess utformning så att individens rättsskydd inte äventyras. Det är en angelägen balansakt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Hamilton: Extra viktig Värnskatten avskaffades under ,mandatperioden vilket var bra. Skatten hade mycket negativa marginaleffekter och sannolikt minskade den höga marginalskatten drivkrafterna att arbeta. Nu behöver riksdagen ta ett steg till. Exakt utformning får diskuteras. Sannolikt höjt tak i den statliga inkomstskatten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Edward Hamilton: Privata skogsägare egendomar ska respekteras och äganderätt ska gälla i Sveriges jord- och skogsbruk. Det har blivit någon form av tävlan i rikspolitiken att skydda mest skog med regleringar, vilket gått i överdrift. Vi har nationalparker och stora områden, vilket är bra. Men här behövs en balans. Klart mindre än idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Edward Hamiltons val:

 • Lag och ordning