Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Julia Algotsson (fotograf Lena Lee)

Julia Algotsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att Sverige behöver ett tydligt ledarskap för att klara klimatomställningen och lyckas hålla landskapet levande. Jag är den personen-

Presentera dig själv

Mitt namn är Julia Algotsson, jag är utbildad Civilekonom och har en skoglig kandidat från Jägmästarprogrammet. Jag är född i Västerbottens inland - in i småföretagande och familjeskogsbruk. Jag brinner för landsbygden, den lilla människans frihet att bestämma själv och för en grön omställning.

Vad har du för yrke?

Affärsutvecklare inom Skog och IT. Utbildad Civilekonom och inom skogsvetenskap.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I en drömvärld vill jag att Ulf Kristersson bildar regering tillsammans C, L och Kd. I verkligheten ser jag gärna att Ulf Kristersson släpps fram att bilda regering med L och Kd men att den accepteras av C och SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Julia Algotsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Möjlighet att göra vinst på sin verksamhet är en grundläggande drivande faktor för privata företag, och att helt förbjuda detta vore att plocka bort incitament för att bedriva en verksamhet som gynnar samhället. Däremot ska vinstutdelning för friskolor inte ske på bekostnad av utbildningskvalité. Här krävs istället höjda kvalitetskrav så att våra barn och unga får en så bra utbildning som möjligt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Kärnkraft är en viktig och stabil energikälla som förser Sverige med fossilfri el. Därför är det viktigt att kärnkraften behålls i drift tills dess att grönare energikällor kan substituera den. Eftersom det både är dyrt och tar lång tid att bygga ny kärnkraft är det rimligt att statliga skattepengar istället läggs på nybyggnation av grön el. Privata initiativ av nybyggnation ska dock inte hindras

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Att utan rättslig grund visitera människor som bor i utsatta områden kan förvisso öka chanserna för att illegala vapen och droger beslagtas, men på bekostnad av människors tillit för det statliga rättsväsendet. Det finns en risk att splittringen i samhället ökar när oskyldiga människor gång på gång mistros av svensk polis, vilket skapar förakt och på sikt försvagar den svenska rättsstaten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: RUT-avdraget bidrar till att fler svarta jobb blir vita och ökar dessutom incitamenten för konsumtion av hushållsnära tjänster hos den svenska befolkningen vilket i sin tur gör att fler kommer i jobb. Att tro att "bara de rika" gynnas av RUT är en missuppfattning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Att använda 1% av den totala budgeten för internationellt bistånd är inte fel i sak, men i jämförelse med idag bör pengarna ses som investeringar för svenska folket. Det är viktigt att vi kan se att våra skattepengar inte försvinner utan gör skillnad på riktigt. De bör läggas på sådant som skyndar på klimatomställningen och stärker demokratibyggandet, något som vi alla kan dra nytta av.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Kungahusets existents skapar ett större värde för Sverige än vad det kostar oss. Kungahuset genererar både ett kulturellt värde men också stora skatteintäkter genom den turism de lockar till Sverige, samtidigt som de också sköter viktigt ett arbete i form av representation världen över. De fungerar som ett språkrör för svensk design, företagsamhet och andra värden vi vill få ut.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Skatten på bensin och diesel måste vara hög för att tvinga fram en snabb klimatomställning, men får samtidigt inte vara så hög att företag hinner gå i konkurs innan de hunnit ställa om. Skatten på det förnyelsebara i drivmedlet måste därför sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Fastighetsskatten, som all annan skatt, ska hållas låg för att inte kväva företag och privatpersoner. På landsbygden bör fastighetsskatten avskaffas för att gynna etablering av lokala företag. Fastighetsskatten bör dessutom regionaliseras för industri- och elproducenter så att större värden som skapas från vind- och vattenkraft kan stanna kvar i de hemlän där det producerats.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Människor mår bra av kultur. Tillgång till kultur är viktigt men det betyder inte att staten alltid måste vara finansiär. I de kommuner där den kulturella markanden är svag är det klokt att staten tar ett större ansvar för finansiering, men där marknaden är god är det rimligt att privata aktörer får ta en större plats.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Klimatomställningen kräver ett snabbfotat agerande även när det gäller ny elproduktion. Att kommuner säger nej till nyetablering av vindkraft gör att omställningen blir svårare och det gör oss mer beroende av fossila bränslen. Därför borde det bli svårare att säga nej, tex av enbart estetiska skäl.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU-länder, där de lever under svåra förhållanden. Att förbjuda tiggeri nationellt eller lokalt löser dock inte de verkliga problemen. EU:s medlemsländer måste ta ansvar för sina fattigaste medborgare, här måste Sverige sätta press.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Om en person inte identifierar sig som varken man eller kvinna bör staten inte tvinga personen till att välja. Däremot kan det finnas en poäng att definiera ett medicinskt kön för att kunna bistå personen med den bästa möjliga vården.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Valfrihet är viktigt men just fördelning av föräldraledighet är problematiskt. Idag tas 70% tas ut av mamman och den ojämna fördelningen är ett typexempel på att vi som individer begränsas av omvärldens förväntningar på oss utifrån könstillhörighet. Att lagstifta om föräldraledighet skulle därför stärka individers frihet och samtidigt förbättra jämställdheten i Sverige.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: All sjukvårdskapacitet som finns ska användas för att korta köerna. Att arbeta för en jämlik vård i hela landet och sluta hälsoklyftan mellan stad och land innebär också att digitala vården måste ta en större plats även om det aldrig kan vara hela lösningen, däremot är det en viktig del av den.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Migrationspolitiken ska kombinera medmänsklighet med ordning och reda. De som söker asyl och har asylskäl ska få stanna här och integreras på bästa möjliga sätt, samtidigt som vi måste kunna ställa krav på försörjning för permanent uppehållstillstånd och för att kunna ta sina anhöriga till Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: För att Sverige ska kunna försvaras på bästa sätt behöver vi samarbeta med andra länder och organisationer, både inom och utanför Norden och Europa. NATO står oss redan mycket nära men för att trygga Sveriges säkerhet och för att bäst kunna bidra med säkerhet i vårt närområde krävs ett medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: För att skydda familjer som riskerade få en mycket svår ekonomisk situation under Coronans permitteringar gjordes en tillfällig höjning som nu bör återgå till det normala. Sverige ska vara ett land där man gynnas av att gå till jobbet. Istället för att lägga skattepengar på hög A-kassa bör resurser läggas på att få människor i jobb som står på sidan av arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Extra viktig Lättnader i strandskyddet på landsbygden skulle innebära tillväxt och att fler jobbtillfällen skapades. Det skulle då bli enklare att godkänna bygglov för villor, stugor eller något så enkelt som en bastu som idag tvingas stå tillbaka på grund av något så orimligt som en bäck som varit snustorr i över 20 år. Strandskyddet behöver reformeras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Efter många år av nedrustning är det viktigt att Sverige nu rustar upp för att möta de krav som NATO ställer på oss, men också för att stärka vår säkerhet i fall av angrepp. Att finansiera upprustning genom höjd skatt i ett land med en av världens högsta skattesatser är däremot inte rimligt, istället vore det att föredra att pengar omfördelas och prioriteras rätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Public Service fyller en viktig funktion i vårt moderna medielandskap. Här kan tittare ta del av allt från lokala reportage till internationella nyheter, samtidigt som smal kultur också får en kanal utåt. Det är bra. Däremot bör Public Service inte konkurrera med andra kanaler och lägga stora pengar på att tex köpa rättigheter för att visa vissa sportevenemang.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: När människor och varor kan transporteras snabbt mellan olika delar av Sverige kan jobb och företagande växa i hela landet. Samtidigt står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges utsläpp. De måste minska. Vi vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen. Istället för att förbjuda vill vi det ska löna sig att välja klimateffektiva transporter.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Grundskolan ska ta tillvara varje barns kreativitet och vilja att lära. Alla barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Varje elev måste även få hjälp och stöd för att utvecklas och känna trygghet. Vårt mål är att varje elev lämnar skolan med godkända betyg, men att börja med betyg i årskurs 4 är inte nödvändigt. Centerpartiet anser att årskurs 6 räcker för att kunna följa elevens utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Extra viktig Utjämningssystemet är nödvändigt för att säkerställa att skola, vård och omsorg kan tillgodoses även i små kommuner med sämre ekonomi. Det ska vi värna. Men ofta är det glesbygdskommuner som egentligen skapar stora värden från skog, gruvnäring, vattenkraft och vindkraft som får dessa bidrag. Det är för att skattepolitiken är dåligt utformad, pengarna måste få stanna kvar i regionen och kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Straffet för sexköp måste höjas så att brottet ger fängelse och att straffet för den som köper sex av en person som är under 18 år ska vara ännu högre. En person som utnyttjar andra personers utsatthet ska straffas hårt – särskilt om offret är ett barn.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Det är viktigt att det finns möjlighet att hyra sin bostad. Men på många håll är bostadsköerna alldeles för långa och rörligheten på hyresmarknaden är för liten. Därför behövs reformer. Fri hyressättning på nybyggda hyresrätter är en av lösningarna som kan luckra upp vår stela hyresmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: En del av den gröna omställningen måste innebära att alternativ till flyg kommer på plats där det är möjligt. Att rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för höghastighetståg är ett steg i rätt riktning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste kortas och det måste bli lättare att få tid hos en läkare när man är sjuk. Vårdpersonalens villkor måste bli bättre och du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet. Det finns dock inget som indikerar på att detta skulle nås genom att ersätta regionerna med ett statligt styre

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: Genom att avskaffa karensdagen riskerar många företag att behöva betala ut sjuklön till personal som inte är sjuka - vilket skulle innebära sämre lönsamhet och i förlängningen lägre skatteintäkter som kan gå till polis, skola, vård och omsorg.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: LAS måste reformeras så att arbetsgivare får mer flexibilitet och lättare kan anpassa kompetensen inom sin verksamhet efter hur behoven ser ut.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Algotsson: För att klara klimatomställnigen måste Sverige bryta mer mineraler. Det är bättre att Sverige tar ansvar och utvinner mer mineral och metaller istället för att fortsätta importera dem från länder med större klimatavtryck och sämre arbetsvillkor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Algotsson: Vi ska stå upp för en reglerad invandring byggd på medmänsklighet och ordning och reda. Asylrätten ska värnas och dagens asylregelverk ska ligga fast, vi behöver inte mer lappande och lagande i vår migrationspolitik. EU behöver ta ett större gemensamt ansvar för människor på flykt, samtidigt ska de allra mest utsatta kvotflyktingarna prioriteras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Algotsson: Det bästa för klimatet är att bruka skogen. Från skogen utvinns en hållbar råvara som kan substituera plast och olja, därför måste dagens miljökrav stå fast där vi likställer produktion med miljökrav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Julia Algotssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Julia Algotsson: Utbildning, skola, lag och ordning är grunden i en demokrati. Hit hör även vård, men klimatet måste också prioriteras för att klara av den gröna omställningen.