Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amanda Lind (fotograf Fredrik Hjerling)

Amanda Lind

Varför ska väljarna rösta på dig?

Miljöpartiet är Sveriges självklara kulturparti. Vi går till val med en stark reformagenda för barns tillgång till kultur, för kulturskapares villkor och för att stärka det fria ordet. Jag kommer att fortsätta vara en röst för ett starkt kulturliv, för ett levande idrotts- och föreningsliv, för de nationella minoriteternas rättigheter, för oberoende medier och för att hela landet ska leva.

Presentera dig själv

42 år, leg psykolog. Bor i Härnösand, man, tre barn och två vuxna bonusbarn. Engagerar mig politiskt för att jag tror på att driva förändring tillsammans med andra - och det är bråttom, med klimatet, miljön och ojämlikheten. Är en samtals- och lösningsinriktad person som brinner för ett fritt och starkt kulturliv, en stark demokrati och en hållbar utveckling i hela Sverige.

Vad har du för yrke?

Leg psykolog, tidigare kultur-, demokrati- och idrottsminister.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Sara Lidman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Miljöpartiet får ett starkt mandat i valet för att kunna påverka politiken så mycket som möjligt i grön riktning. Det gör vi bäst i regering. Jag tror också det är bäst att så många partier som möjligt av de som utgör regeringsunderlag också ingår i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Amanda Lind

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Vinstjakten i skolan måste upphöra. Det är inte rimligt att vi som enda land i världen tillåter att vinstdrivande riskkapitalbolag driver skattefinansierade skolor. De skattepengar vi lägger på barns utbildning ska gå till just barns utbildning. De friskolor som drivs av en pedagogisk idé ska kunna fortsätta verka i annan form, såsom kooperativ eller stiftelse. Men vinstintresset måste bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Att bygga ny kärnkraft är dyrt och tar lång tid. Dessutom innebär kärnkraft stora säkerhetsrisker. För att klara behovet av ny el i närtid behöver fokus ligga på utbyggnad av det förnybara. Vindkraftsutbyggnad till havs har stor potential. Dessutom måste överföringskapaciteten i elnätet stärkas och en del av vinsten för produktionen av förnybar el bör återgå till lokalsamhället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Detta är ett förslag som innebär ett kollektivt utpekande av en grupp människor, det är inte rimligt. Det riskerar också att underminera förtroendet mellan människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden och polisen. Miljöpartiet är beredda att överväga alla åtgärder för att motverka gängkriminaliteten, men detta förslag skulle slå fel.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: RUT-avdraget har varit framgångsrikt i att göra svarta jobb vita. Dessutom är det ett sätt att stimulera konsumtion av tjänster snarare än prylar. Ser dock gärna att RUT-avdraget utvidgas till fler tjänster med fokus på cirkulär ekonomi, som exempelvis reparation av prylar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Biståndet är en oerhört viktig del i Sveriges arbete för demokrati, fred och mänskliga rättigheter internationellt. Att skära ner på biståndet i en tid då demokratin är på tillbakagång i världen, då kvinnors rättigheter trycks tillbaka och då svältkatastrofer och krig har skapat akut hungersnöd och fattigdom - det är inget annat än oanständigt. Avräkningarna måste minimeras och biståndet värnas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Miljöpartiet anser att Kungahuset på sikt bör avvecklas. Jag ser samtidigt att så länge som Kungahuset finns behöver de ha möjlighet att utföra sina representativa åtaganden. Därför vore en större neddragning av resurser dåligt i nuläget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Att sänka skatten på fossila drivmedel är helt fel i tider av klimatkris. Det är viktigt att snabba på omställningen till förnybara drivmedel och att värna reduktionsplikten (inblandningen av biodrivmedel i bensinen och dieseln). Däremot vill Miljöpartiet kraftigt höja kompensationen till boende i lands- och glesbygd och stötta jordbruket och företagen på andra sätt än genom sänkt bensinskatt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Vi vill se över möjligheten till en mer rättvis och progressiv beskattning av tillgångar. Vi föreslår ingen höjd fastighetsskatt, däremot skulle taket kunna höjas i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Miljöpartiet står för en starkt offentlig finansiering av kulturen med konstnärlig frihet som grund. Kulturskolor, regionala kulturinstitutioner och vårt fria kulturliv skulle inte vara det det är idag utan den. Vi vill också stimulera mer privat finansiering av kulturlivet, exempelvis genom avdrag av inköp och sponsring av kultur. Men inte på bekostnad av stärkt offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Kommunerna ska fortsätta kunna bestämma om och var de vill att vindkraft ska etableras. Men det behöver ske tidigare i processen. Som det ser ut nu kan tiderna för en vindkraftsetablering bli orimligt långa med stor osäkerhet om vad som gäller för både företag och medborgare. Jag och Miljöpartiet vill se ett reformerat och moderniserat kommunalt veto - dock inte ett avskaffat.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Det kan och ska inte vara brottsligt att be om hjälp. Däremot behöver fattigdom fortsätta bekämpas, i Sverige och i de länder där många av de som tigger har sitt ursprung.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Detta är något Miljöpartiet drivit länge. Varje människa måste kunna avgöra sin könsidentitet och detta bör även kunna avspeglas i juridisk mening.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Det är viktigt att värna varje familjs unika situation, samtidigt som uttaget av föräldraledighet bör gå i mer jämställd riktning. Vi vill inte se en strikt 50-50-fördelning, utan en tredelning av föräldraledigheten där en tredjedel av dagarna viks till vardera föräldern, och där den sista tredjedelen kan användas fritt mellan vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Dagens system är inte hållbart, där många söker sig till privata nätläkare för mindre vårdbehov, vilket leder till fel prioriteringar och en felanvändning av dyrbara resurser för vården. Det är viktigt att tillvarata digitala lösningar, men det offentliga behöver ta ett helhetsansvar här och säkra att skattemedlen prioriteras rätt och att de som har störst behov får den vård de behöver.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Permanenta uppehållstillstånd möjliggör en snabbare etableringsprocess. Dessutom leder den långa tiden av tillfälliga uppehållstillstånd till stor osäkerhet och lidande, inte minst för barnen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Nej, Sverige bör inte gå med i kärnvapenalliansen NATO och göra sig beroende av auktoritära styren som det i Turkiet. Processen inför ansökan om medlemskap gick dessutom orimligt fort. Nu är det viktigt att Sverige inte anpassar sig till Turkiets krav, fortsätter värna mänskliga rättigheter och är en stark internationell röst för nedrustning. Inga kärnvapen får accepteras på svensk mark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Trygghetssystemen måste stärkas. Att höja grundersättningen i A-kassan är ett steg i rätt riktning. En annan viktig reform vi vill se är att trygghetssystemen för egenföretagare stärkts. Under pandemin blev det smärtsamt tydligt att egenföretagare och konstnärer ofta faller igenom samhällets skyddsnät. Bland annat bör de tillfälliga reglerna för vilandeförklaring av företag permanentas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Strandskyddet ska fortsatt vara starkt. En generell avskaffning av strandskyddet i landsbygd vore dåligt för både djur, växter och allemansrätten. Däremot finns det vissa lättnader av strandskyddet i landsbygd och inlandet som bör kunna göras, i kombination med att det stärks i högexploaterade områden och längs kusterna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Det nya säkerhetspolitiska läget innebär behov av ett upprustat totalförsvar. Inte bara det militära försvaret, minst lika viktigt är att stärka det civila försvaret. Men detta bör inte inverka på nödvändiga satsningar på välfärd, infrastruktur och miljö. Att återinföra en slags värnskatt för personer med höga inkomster ser vi som rätt beslut för att hantera denna situation.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Ett brett, starkt och oberoende Public service är en viktig hörnsten i vår demokrati och behöver ha ett brett uppdrag för att nå och beröra så många som möjligt i Sverige. Jag ser stora risker med ett smalare Public service som blir en angelägenhet för få. Finansieringen bör bibehållas på dagens nivå. Public service bör dessutom skyddas i grundlagen för att skyddas mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Det är nödvändigt att kraftigt minska användningen av fossila bränslen de kommande åren för att vi ska klara våra åtaganden i Parisavtalet och bromsa klimatförändringarna. Men samtidigt som vi fasar ut bensin och diesel behöver de förnybara alternativen byggas ut kraftigt, inte minst i gles- och landsbygd. Omställningen måste vara rättvis och möjlig i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Forskning visar att betyg i lägre åldrar har negativ effekt för lågpresterande barn men samtidigt ingen positiv effekt för de barn som klarar skolan bra. Att göra betyg obligatoriskt från årskurs 4 skulle vara kontraproduktivt och innebära stress för både barn och lärare. Vi vill istället se satsningar för en jämlik skola, bemannade skolbibliotek i hela landet och få bort vinstintresset i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Det är djupt orättvist att de kommuner med högst kommunalskatt i många fall även är de med minst offentlig service. Den ekonomiska utjämningen mellan kommunerna behöver ses över för ett mer rättvist system. Det är en ödesfråga, inte minst för Sveriges lands- och glesbygder.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Detta är något Miljöpartiet länge har drivit och en del av det 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, som Miljöpartiet och Socialdemokraterna presenterat. Viktigt med en straffskärpning för att matcha allvarsgraden av brottet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Med marknadshyror skulle många hyror höjas vilket skulle kunna leda till både bostadsbrist för de med låga inkomster samt ökad segregation. Vi behöver bygga mer billiga hyresrätter och det vill Miljöpartiet stimulera.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Nej, det finns behov av nya stambanor för snabba tåg. Men tillräckliga resurser behöver avsättas för utbyggnad och upprustning av annan järnväg. Finansieringen av nya stambanor, som är ett så pass omfattande infrastrukturprojekt, bör ligga utanför ordinarie investeringsbudget för att frigöra utrymme till bland annat dubbelspår längs Nya Ostkustbanan och påskyndad utbyggnad av Norrbotniabanan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Sjukvården som den ser ut nu är inte jämlik över landet och det är inte acceptabelt. Staten behöver ta ett större ansvar för att komma tillrätta med detta, både för finansiering och krav på den vård som ska erbjudas. Även utan ett regelrätt förstatligande kan vi inte hålla fast vid nuvarande ordning, som är djupt orättvis i en så grundläggande fråga som människors liv och hälsa.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Ja, karensdagen bör avskaffas. Det finns en inbyggd orättvisa i att vissa yrkesgrupper har möjlighet att jobba hemma vid lättare sjukdom, medan många andra med kontaktyrken behöver stanna hemma från jobbet, och då med utebliven lön. Det finns också en risk att man går till jobbet även när man är sjuk. Under pandemin blev det tydligt att vi behöver göra något åt karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Arbetsmarknaden ska vara trygg. Den överenskommelse om LAS, med vissa lättnader av turordningsreglerna i kombination med ett generöst omställningsstöd, var en rimlig överenskommelse som nu måste få ligga fast. För en tryggare arbetsmarknad för fler är det nu dags att ta itu med trygghetssystemen för egenföretagare och de ofta dåliga anställningsvillkoren inom den så kallade gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Miljöpartiet är inte emot gruvor eller att nya gruvor öppnas. Men miljökraven behöver vara höga och hänsyn behöver tas till andra riksintressen som rennäringen. Tillståndsprocesserna kan dock gärna göras mer effektiva, exempelvis genom mer resurser till de myndigheter som hanterar ärendena. I första hand behöver återvinning av mineraler ske och redan öppnade gruvor nyttjas till max.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Lind: Sverige ska vara öppet för omvärlden. Rätten till asyl är en mänsklig rättighet och ska försvaras, både nationellt och inom EU-samarbetet. Samtidigt behöver vi stärka integrationen så att alla nyanlända snabbare kommer in i jobb, utbildning och samhällsgemenskap. De restriktiva reglerna som nu gäller har inneburit allt för stora konsekvenser och behöver ses över. Antal kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Lind: Arbetet mot gängkriminaliteten behöver förstärkas. Att utöka möjligheten till hemlig avlyssning och övervakning, vilket kan leda till uppklarande av allvarliga brott, är därför ett rimligt steg. Vi måste vara lyhörda för polismyndighetens bedömningar, samtidigt som det måste finnas en balans gentemot den personliga integriteten som ständigt måste vägas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Lind: Den utveckling vi sett under de senaste åren, där de rika blivit allt rikare och där de med lägre inkomster halkat efter, är inte en samhällsutveckling jag och Miljöpartiet vill se. Därför är det rimligt att höginkomsttagare och de med stora tillgångar får betala mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Lind: Extra viktig Vi har inte bara en klimatkris, vi har också en artkris. Vi måste skydda mer av de sammanhängande fjällskogarna och den gammelskog som bidrar med så höga naturvärden. Det måste finnas tillräcklig ekonomisk ersättning till de markägare som avsätter skog att skyddas. Vi vill också stimulera nya metoder för avverkning av skog som gynnar den biologiska mångfalden, såsom hyggesfritt skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amanda Linds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning