Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Michael Rubbestad (fotograf )

Michael Rubbestad

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst på en tydlig Sverigedemokratisk politisk linje, jag avviker inte från partiets centrala hållning, men jag fokuserar särskilt på frågor som rör jämställdhet, förskola och pedagogisk omsorg samt e-sport. Är det frågor som är viktiga även för dig som du vill ska få ett extra fokus är du välkommen att lägga din röst just på mig.

Presentera dig själv

Jämställdhetspolitisk talesperson som brinner för förskolan.

Vad har du för yrke?

Enhetschef Sverigedemokraternas riksombudsmannaenhet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Min pappa

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där Sverigedemokraterna ges ett inflytande motsvarande sin storlek.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Michael Rubbestad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna värnar valfriheten och anser inte att problemen inom skolan beror på att det finns privata aktörer på marknaden. Det viktiga för oss är att kvaliteten i verksamheten är god och att det finns hårda krav på finansiell stabilitet.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Michael Rubbestad: Skenande elpriser och brist på energi slår hårt mot vanliga människor och svensk industri. Det är en direkt effekt av en politik som gått ut på att avveckla fungerande infrastruktur. Kärnkraft är en planerbar, robust, fossilfri och pålitlig kraftkälla som vi bör bevara och bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Michael Rubbestad: För de som bor i utsatta områden är den öppna narkotikaförsäljningen och skjutningarna ett oerhört problem. Polisens möjlighet att öka tryggheten måste garanteras och införande av vistationszoner i brottsutsatta områden hade givit polisen ett bra verktyg att bekämpa den eskalerande brottsligheten och otryggheten i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Michael Rubbestad: RUT-avdraget har effektivt bidragit till att bekämpa svartarbete och oseriösa näringsidkare samtidigt som det möjliggjort för nya företag samt företagare att bidra till samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna vill avveckla bistånd som är ineffektivt och satsa på sådant bistånd som ger större humanitär effekt där människor lider av kris eller krig. Vi vill som ett första steg sänka nivån av biståndet till 0,7% av BNI och använda pengarna för att bland annat höja svenska pensioner och stärka rättsväsendet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Michael Rubbestad: Kungahusets arbete är väldigt uppskattat och har en viktig historisk, diplomatisk och kulturell ställning i Sverige. Därför anser Sverigedemokraterna att Kungahuset är värt att bevara och finansiera.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Michael Rubbestad: Extra viktig Höga drivmedelsskatter innebär ingen fördel för klimatet och slår hårt mot alla de som lever med små ekonomiska marginaler, exempelvis barnfamiljer, pensionärer och lantbrukare. I Sverige ligger drivmedelspriserna i överkant, internationellt sett vilket är helt orimligt eftersom det skapar ojämlika förhållanden. Även reduktionsplikten måste minskas.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Michael Rubbestad: Kostnaden för att bo och leva har snabbt skjutit i höjden till följd av energikrisen. Hushållens marginaler har minskat och Sverigedemokraterna avvisar därför bestämt Socialdemokraternas förslag av införandet av en ny fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Michael Rubbestad: Det offentliga stödet till kulturarvet är en nationell angelägenhet som måste få kosta men det finns exempel på kulturverksamhet som till hög grad klarar av att stå på egna ben. Sverigedemokraterna ser ingen anledning till att den typen av kulturverksamhet måste finansieras av staten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Michael Rubbestad: Extra viktig Vindkraftverk påverkar omgivningen kraftigt eftersom de är både stora och högljudda. Sverigedemokraterna vill inte inskränka det kommunala självstyret och tycker att det är en självklarhet att låta kommuninvånarna själva få bestämma om etablering av vindkraftverk i deras kommun.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Michael Rubbestad: Det krävs åtgärder mot den hänsynslösa människohandeln som följt i spåren av det organiserade tiggeriet. Om regeringen verkligen hade velat hjälpa människor i ekonomisk utsatthet skulle vi redan ha haft ett nationellt tiggeriförbud på plats.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Michael Rubbestad: Extra viktig Sverigedemokraterna ser inget behov av att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Michael Rubbestad: Extra viktig Sverigedemokraterna anser att all statlig reglering av vilken förälder som ska vara hemma med barnen och hur länge bör avskaffas. Familjer ska ges goda ekonomiska och sociala förutsättningar men vi anser att varje enskild familj är fullt förmögen att själva, utifrån sina egna förutsättningar, bestämma över hur de väljer att lägga upp sin föräldraledighet. Det ska inte politiker avgöra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Michael Rubbestad: Privata nätläkare har en viktig roll i att öka tillgängligheten av vård på landsbygden. Samtidigt avlastar nätläkarna primärvården. Det är dock viktigt att verksamheten håller en god kvalité och Sverigedemokraterna motsätter sig inte att man ser över ersättningen för digitala besök hos privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna anser att om man vill ha rätt att uppehålla sig permanent i Sverige så kan detta ske genom ett medborgarskap. Vi motsätter oss därför idén om permanenta uppehållstillstånd och anser att de alltid bör vara tidsbegränsade samt tydligt kopplade till den grund de beviljats på.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna har länge varnat för upprustningen i Ryssland och därmed varit det partiet som satsat mest pengar på försvarsmakten sedan vi kom in riksdagen. Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde och Finlands Nato-ansökan anser Sverigedemokraterna att även Sverige bör gå med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna har länge varit drivande i att höja taket i a-kassan under de första 100 dagarna. Vi är därmed positiva till att den tillfälliga höjningen av a-kassan permanentas då den ligger på samma nivå som vi tidigare har föreslagit. For oss är det viktigt att det finns en ekonomisk trygghet och ett väl fungerande socialt skyddsnät under den tid man söker ett nytt jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Michael Rubbestad: Sveriges försvar har aktivt rustats ner de senaste decennierna samtidigt som Sverigedemokraterna har varnat för upprustningen i Ryssland. Det är uppenbart att försvaret behöver prioriteras men Svenska medborgare är redan hårt beskattade. Vi anser därför att finansiering kan ske genom bl.a. sänkt bistånd och slopandet av ineffektiva klimatåtgärder.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna anser att public service har ett allmänintresse och det är därför viktigt att det finns kvar, men public service behöver bli vassare och smalare. Vi föreslår därför att Sveriges tre public service-bolag slås samman till ett bolag vilket skulle möjliggöra att resurser kan användas mer effektivt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Michael Rubbestad: Förbud skulle innebära att bilen blir en klassfråga och öka kostnaderna för de som måste använda bil – barnfamiljer, pendlare samt alla som bor utanför storstäder. Teknikutvecklingen måste driva elektrifieringen, inte förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Michael Rubbestad: Extra viktig Sverigedemokraterna vill införa betyg från årskurs 4. Betyg i tidig ålder hade resulterat i att resurser kan sättas in tidigare för barn i behov av särskilt stöd samt givit föräldrarna en bättre bild kring sina barns utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Michael Rubbestad: SD vill se över utjämningssystemet, men utgångspunkten bör inte vara att välskötta kommuner ska bära kostnader för misskötta kommuner med högt flyktingmottagande. Utjämningssystemet har idag resulterat i höga marginaleffekter för kommuner & låga incitament att t.ex. förbättra det lokala företagsklimatet samt inkomsterna. Staten behöver ta ett större ansvar för att kommunerna ska ha råd med välfärd

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna prioriterar att skärpa straffen generellt och har nyligen röstat för en straffskärpning för sexköp. En sådan straffskärpningen hade med vår politik även inneburit att utlänningar som begår allvarliga brott, inkluderat sexköp, i Sverige, hade fängslats och utvisats.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna har konsekvent stått upp mot försök från den socialdemokratiska regeringen och andra aktörer att införa marknadshyror. För oss är det viktigt att hyrorna är rättvisa och på en nivå som gör att alla har råd att skaffa en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Michael Rubbestad: För Sverigedemokraterna är det självklart att oavsett om du bor i Piteå eller i Stockholm så ska du ha tillgång till en kvalitativ och fullgod vård. Vi vill därför se en ökad nationell styrning av vården samt ett förstatligande av specialistvården.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Michael Rubbestad: Extra viktig Sverigedemokraterna vill slopa karensavdraget för vissa yrkesgrupper, såsom skol- och förskolepersonal. Dessa yrkesgrupper är i ständig kontakt med barn och har både högre smittorisk samt riskerar att föra smitta vidare om de kommer till jobbet sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna står bakom parternas överenskommelse som ligger till grund för de kommande förändringarna i Lagen om anställningsskydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Michael Rubbestad: Sverigedemokraterna värnar om våra gruvor och vill bland annat förenkla samt snabba på dagens tillståndsprocesser. Ändringstillståndet bör även ändras och göras till en huvudregel och, Sverige behöver bli bättre på att tillämpa undantagsregler från EU vid att öppnandet av nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Michael Rubbestad: Massinvandringen till Sverige av både illegala invandrare, ekonomiska migranter och asylsökanden har förändrat Sverige till det sämre. Det här ligger till grund för många samhällsproblem som vi nu behöver åtgärda. Sverigedemokraterna vill begränsa mottagandet till den absoluta miniminivån utifrån vad som är möjligt enligt EU-rätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Michael Rubbestad: Polisen ska få mer resurser och rättsliga verktyg för att kunna använda avlyssning samt övervakning i förebyggande syfte för att förhindra brott. Sådana åtgärder är ofta avgörande i brottsutredningar. Det är dock viktigt att avlyssning inte på ett oacceptabelt sätt träffar vanliga människor, utan fokuseras till gängkriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Michael Rubbestad: Ekonomin i svenska hushåll och företag är just nu hårt ansträngd. Det finns därför inget utrymme att höja skatter. Samtidigt är behoven i rättsväsendet, försvaret och välfärden stora. De skattesänkningar som kan bli aktuella behöver i första hand fokuseras kring bränsle och energi. Om inkomstskattesänkningar kan bli aktuella måste de komma fler till godo – inte bara höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Michael Rubbestad: Nära 30 % av arealen skog i Sverige är redan undantagen från skogsbruk. Den andelen behöver inte öka. När eventuella nya områden behöver undantas för att exempelvis skydda allvarligt hotade arter, bör därför andra skogsområden åter tas i bruk i deras ställe.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Michael Rubbestads val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning