Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rasmus Jonlund (fotograf Ola Hedin)

Rasmus Jonlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill försvara friheten, och tror på framtiden! Vi måste arbeta hårt för att förverkliga en ljus framtid. Satsa på förskola, skola och socialtjänst. Höj klimatambitionerna, stärk försvaret och rättsväsendet. Friheten ska finnas för alla.

Presentera dig själv

40+, storstadsbo med landsbygdsrötter som vill att hela landet ska leva. Jobbar, läser, springer, hundpromenerar, och sjunger (i både kör och dusch). Ser tilliten mellan människor som Stockholms och Sveriges styrka – det är grunden för vårt fria, öppna, demokratiska samhälle.

Vad har du för yrke?

Kommunikationschef Ordförande Kungsholmens stadsdelsnämnd

I vilket land är du född?

Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Franklin D. Roosevelt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rasmus Jonlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Kvalitet i alla skolor måste alltid gå före vinster. Friskolor är viktiga, men kommunernas större ansvar för att tillhandahålla utbildning för alla elever, måste kompenseras i skolpengen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Extra viktig Vi behöver mer energi av alla slag för att kunna bli ett klimatsmart, hållbart, eldrivet framtidssamhälle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Människor ska inte utsättas för kollektiva insatser från staten och rättsmakten. Visitationer och andra kontroller ska ske på indikation och misstanke. Inte utifrån geografiska områden, beroende var man bor eller vistas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: RUT-avdraget ger fler möjlighet till jobb, har bidragit till att skapa fler företag, och ökar jämställdheten i hemmen och möjligheten för fler att göra karriär och lägga livspussel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Extra viktig Hela världens utveckling är viktig för både de länder och människor vi stöder med biståndet, och för oss andra. En rikare, friare och grönare värld gynnar hela mänskligheten. Svenskt bistånd ska bidra till överlevnad, demokrati, utveckling och klimatomställning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Principiellt borde Sverige självklart bli en republik. Den ståndpunkten innebär inte att jag inte respekterar det arbete som kungahusets representer ofta på ett förtjänstfullt sätt utför.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Familjer och områden i Sverige som lider av de ökade bränslepriserna kan och bör stöttas på andra sätt, som är mer riktat till dem som behöver, samtidigt som vi främjar klimatsmart omställning och teknikutveckling.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Vi behöver en skattereform som skapar ett hållbart, robust system, som gör att vi långsiktigt kan finansiera välfärden och viktiga investeringar i infrastruktur och omställning. En annorlunda och högre fastighetsbeskattning kan mycket väl behöva bli en del av detta, men totalt sett bör skattetrycket inte öka. Skattebördan bör fördelas jämlikt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Det behövs MER pengar till kulturen. Det betyder INTE mindre pengar från det offentliga. Men många kulturskapare lever i dag på låga inkomster och subventionerar själva sin konst med gratisarbete, eller långt under lönenivåer i andra jobb. Större andel privat finansiering kan stärka kulturen som helhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Det lokala inflytandet är viktigt, och vindkraften ska vägas mot andra värden. Men om vi ska få hållbar energiförsörjning kan inte alla säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Extra viktig Fattigdom kan inte förbjudas. Eventuella hotfulla eller brottsliga handlingar ska beivras. Men själva handlingen att be en främling om pengar ska inte vara illegal.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Denna möjlighet finns i andra länder och det bör definitivt utredas i Sverige!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Föräldraskap och familjebildning påverkar jämställdheten. Det ska vara individens val som styr ens liv, inte omgivningens normer, förväntningar och könsroller. Dagens fördelning med tre månader reserverade för ena föräldern är en rimlig kompromiss.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Vården ska vara tillgänglig och modern. Nätläkare är ett komplement, allra viktigast är att våra vanliga vårdcentraler och husläkare är tillgängliga för digitala vårdbesök. Den s k utomlänsersättningen som möjliggör för nätläkare att etablera sig i regioner med låg/ingen patientavgift och låta patientens hemlän ta notan, ska dock avskaffas bör digitala besök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Flyktingar ska kunna få en fristad i Sverige. Om denna fristad blir långvarig måste man få goda förutsättningar att etablera sig och integreras i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Extra viktig Friheten måste försvaras. Och Sverige ska vara med i samarbetet som skyddar Europas demokratier.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Vi behöver en arbetslinje, där det lönar sig att gå från a-kassa till jobb. Principiellt bör vi ha en hög ersättning i början, i kombination med en flexiblare arbetsrätt, som gör det enklare och mindre dramatiskt att byta jobb, för en starkare ekonomi och friare arbetstagare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Större hänsyn måste tas till tillgången till sjöar och strandytor. I glesare bebyggda delar av landet med gott om sjö och strand kan strandskyddet lättas. Samtidigt ska förstås biologisk mångfald och naturvärden värnas för kommande generationer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: De svenska skatterna är redan höga i internationellt perspektiv. Ökat skatteuttag riskerar att skada ekonomin och långsiktiga möjligheter till jobb och välfärd. Vi måste bli bättre på att prioritera, och på att minska slöseri av olika slag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: SR och SVT ska vara ”lägereldar” med såväl nyheter och kultur som underhållning av god kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Skolorna ska själva få välja att sätt betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Det behövs en kommunalekonomisk skatteutjämning och dagens principer är rimliga, men för att stärka välfärden i hela landet behövs en politik för arbete, och mer generella (hellre än riktade/sökbara) statsbidrag. Samt ett stöd till kommuner att utveckla sin verksamhet så skattepengarna räcker längre.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Ja, det ska inte räcka med böter för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Vi behöver en friare hyressättning för att bygga fler bostäder. Med fler hyresrätter generellt blir det också fler möjligheter till bostad för alla. Ingen kan bo i en bostad som aldrig byggs.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Viktigare är att satsa på tågtrafiken runt storstadsregionerna, där kapaciteten är otillräcklig och reseunderlaget stort. Rusta befintliga stambanor, även järnvägen till Oslo. Satsa på framtidens elflyg!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Jämlikheten i vården behöver öka med bland annat fritt vårdval i landet även för specailistvård, och ett tydligare och ökat statligt ansvar för beredskap, kompetensförsörjning m.m. Nationella medicinska riktlinjer är viktiga. Men vi ska inte centralstyra sjukvården i detalj. Det måste finnas utrymme för regional anpassning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Karensdagen är som en ”självrisk” i sjukförsäkringen och viktig för att hålla kostnaderna på rimlig nivå.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: En flexiblare arbetsmarknad med bra omställningsstöd är viktigt för att fler jobb ska skapas och fler ska kunna och våga röra sig vidare mot nya jobb och inte vara ”inlåsta” på sin arbetsplats.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rasmus Jonlund: Sverige kan och behöver bidra inte minst till tillgången på viktiga sällsynta metaller som behövs för batterier och annan ny och klimatsmart teknik.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Jonlund: Värna asylrätten! De som har skyddsskäl ska få söka och stanna. (De som inte har skyddsskäl ska däremot snabbare återvända till sina hemländer; det är inhumant att låta människor leva länge i ovisshet i Sverige.) Gör det möjligt att söka asyl på svenska ambassader etc utomlands; det ska inte krävas resurser (ekonomiska och fysiska) att göra en livsfarlig flykt för att utnyttja sin asylrätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Jonlund: Encrochat visar t ex på betydelsen av att knäcka de kriminella gängens kommunikation.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Jonlund: Värnskattens avskaffande var bra. Skiktgränsen för statlig skatt ska fortsätta höjas successivt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rasmus Jonlund: Skyddsvärd skog, t ex gammelskogar som stått orörda i århundraden, ska fortsätta skyddas. Kalhyggespolitiken bör omprövas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rasmus Jonlunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning