Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jessica Hellström (fotograf null)

Jessica Hellström

Svar i valkompassen

:

Jessica Hellström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Bevarandet av friskolor och det fria skolvalet är viktigt. Vinstutdelning på bekostnad av undervisningens kvalitet bör förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Andra åtgärder, såsom ökad polisnärvaro och tidiga insatser från socialtjänsten är mer prioriterat. Dessutom krävs enklare regler för att sätta upp kamerabevakning vid brottsutsatta och otrygga områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: RUT-avdraget skapar jobb och bidrar till att göra svarta jobb vita. RUT-reformen har dessutom gynnat kvinnors företagande och etablering på arbetsmarknaden, framför allt utrikesfödda.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Sverige skall bidra till alla människors fri- och rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: När priserna blir ohållbara för hushåll och företagare krävs tillfälliga åtgärder. I stora delar av Sverige råder avstånd och avsaknad av kollektivtrafik, varför många är beroende av egen bil för att kunna ta sig till och från jobbet. Orimliga priser riskerar också att slå oerhört hårt mot företagare såsom åkare eller bönder.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Straffskatter på boende är absurt. Att känna sig trygg med att ha råd att bo kvar i sitt hem är grundläggande frihetsfråga.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Det går inte at förbjuda fattigdom och därmed heller inte tiggeri. Däremot måste alla former av människohandel och tvång inom organiserat tiggeri bekämpas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Biologiskt kön spelar roll, inte minst inom hälso- och sjukvården. Juridiskt kön bör folkbokföringsmässigt således stämma med det biologiska. Emellertid finns en liten grupp personer med diagnos DSD, vilka skulle kunna vara behjälpta av möjligheten att registreras som tredje kön. Här krävs dock en ordentlig utredning och ett genomtänkt förslag på vilka kriterier som i så fall gäller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Idag är 90 dagar öronmärkta för vardera vårdnadshavare vilket bidrar till en positiv utveckling av jämställdheten och dessa skall behållas. Liberalerna vill se en modell med mer flexibilitet i föräldraförsäkringen med möjlighet att välja en kortare variant med högre ersättning och en längre med lägre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Digital vård är här för att stanna och privata nätläkaraktörer kan till viss del avlasta den offentliga och fysiska vården. Det är dock av yttersta vikt att en bättre, ekonomiskt hållbar och rimlig ersättningsmodell kommer till stånd. Offentlig hälso- och sjukvård skall ej dräneras av orimliga ersättningsmodeller.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Europa måste ta ett gemensamt ansvar vid flyktingkriser och Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Tillsvidare bör de tillfälliga uppehållstillstånden var huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Redan i dag har vi ett nära samarbete med Nato, men vi saknar inflytande och kan inte ta del av de säkerhetspolitiska garantierna. Som medlemmar får vi säkerhetsgarantier och kan vara med och påverka. Vid sidan av Natomedlemskap behöver Sverige också stärka försvaret rejält. Senast till 2025 bör försvarsanslaget uppgå till 2% av BNP.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Liberalerna förordar skattesänkningar som skapar möjligheter för arbetsgivare att anställa och som innebär att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Skattetrycket är redan för högt. Den gemensamma kassan skall användas förnuftigt och främst gå till det mest väsentliga, inte till symbolpolitik eller till bidragshöjningar för andra än de som är mest utsatta. Försvaret bör självklart prioriteras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: PS-media har en viktig funktion i samhället. Oberoende, opartiskhet och saklighet är mycket viktigt och PS bör fortsatt ha ett brett uppdrag i allmänhetens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Med tidiga betyg kan barnets utveckling och behov av stöd följas på ett mätbart sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Pengarna bör främst gå till att åtgärda brister i det befintliga järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Staten behöver ta ett större ansvar för den strategiska planeringen, beredskapen och långsiktiga kompetensförsörjningen. Dessutom skulle ett statligt ansvar innebära en mer likvärdig hälso- och sjukvård än vad som är fallet idag då vård kan variera mellan regioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: Inom alla försäkringar finns det en självrisk, så bör även vara fallet med sjukförsäkringen. Avsaknaden av karensdag på 1980-talet ökade sjukskrivningarna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Hellström: En flexiblare arbetsrätt ökar incitamenten för arbetsgivare att våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Hellström: Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med kapaciteten för mottagandet och integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Hellström: Att skydda medborgare från kriminella verksamheter och verkare måste vara prioriterat. När det gäller kända brottslingar eller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar måste polis och åklagare ha rätt att nyttja de metoder som behövs, tex förebyggande avlyssning, för att stävja brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Hellström: Det skall löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jessica Hellströms val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat