Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Björn Petersson (fotograf Riksdagen)

Björn Petersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska röst på mig om man som jag vill se ett starkare samhälle, ett samhälle där den som görs sin plikt arbetar och sliter kan lita till att samhället finns där om olyckan är framme. Ett samhälle som finns där för våra barn, för oss när vi blir äldre och som utjämnar orättvisor igenom livet. Rösta på mig för mer ordning och reda på arbetsmarknaden.

Presentera dig själv

Jag tror på de grundläggande idéerna bakom vilka socialdemokraterna bildades, ett mera jämlikt samhälle byggt i solidaritet som gör envar fri. Bor på landsbygden i södra änden av Kalmar län i Torsås kommun. Mitt fackliga engagemang har tagit mig in i politiken, jag är i grunden byggnadsarbetare. Nu tjänstledig ombudsman. Som ombudsman arbetade jag mot det som idag benämns arbetslivskriminalitet.

Vad har du för yrke?

Byggnadsarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm (L)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratisk minoritetsregering med breda samarbeten

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Björn Petersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Våra barns utbildning och därmed framtid är inte för en marknad att driva spekulation ikring. Alla ska kunna lita till att de resurser som avsätts till skolan går till skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Jag har inget emot om det privata vill bygga ut kärnkraften förutsatt att de bär hela kostanden och fortsatt håller hög säkerhet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Jag ser stora risker med att utvidga polisens våldsmonopol till att utan misstanke om brott ha rätt att ta till tvång emot vem som helst. Då vore det enligt min mening bättre att se över hur de stora möjligheter till att visitera och göra husrannsakan som redan finns fungerar och om det krävs någon justering för att de ska fungera som tänkt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: RUT-avdraget kostar skattekollektivet stora summor och har en fördelningspolitiskt förkastlig profil. Det vore bättre använda resurser att istället anställa personal i offentlig sektor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: I en global värld är det vår moraliska plikt att stödja våra medmänniskor runt om i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Det är min uppfattning att kungahuset representerar oss väl och att i ett allt mer polariserat politiskt klimat vi kan behöva en enande nationell symbol.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Även att jag ser att kostnaden för hushållen blir väldigt stor med prisutvecklingen som är så är jag mycket tveksam till att om vår väg att sänka skatten på drivmedel generellt, om inte marknaden istället tar det utrymmet. Ställer mig positiv till sänkta skatter på t.ex. biobränslet som används till reduktion.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Egentligen ser jag klara fördelningspolitiska fördelar med att beskatta fastigheter men det stora motstånd som finns i befolkningen måste respekteras och det finns en lång rad andra skatter som går före enligt mig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Även att jag gärna ser ett större engagemang från privata aktörer tror jag nog att i större utsträckning överlämna kulturen till det privata skulle innebära en minskning av utbudet och att det blir mer elitistiskt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Vi behöver öka takten in utbyggnaden av billig och grön el men kommuner måste ha rätten att bestämma, kommunala vetot ska vara kvar enligt mig samtidigt som det borde gå att hitta en tydligare process för investerare och markägare att förhålla sig till.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Att förbjuda de mest utsatta vädja om allmosor är för mig som kristen otänkbart. Det finns andra regler att jobba med om man ser ordningsproblem men själva handlingen att vädja om allmosor kan inte vara rimligt att göra straffbart.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Jag ser en stor problematik rent praktiskt och har svårt att se att fördelarna skulle rättfärdiga ett så enormt projekt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Jag menar att föräldraförsäkringen dels bör se till vad som är bäst för barnet dvs att ha närvarande föräldrar dels bör den inte bidra till att skapa problem så som ojämställdhet. Var familj bör ha rätt att planera sitt liv men det offentliga ska premiera det agerande som vi vet är bäst för befolkningen alltså bör föräldraförsäkringen på sikt delas lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Jag anser att den allmänna sjukvården bör ha digitala tjänster, att det ska finansieras av regionen och dess skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Nej jag tycker inte permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken men det bör för de kategorier som för överskådlig tid kan antas leva i landet, t.ex. flyktingar vara enkelt att få. Det är min uppfattning att långvarigt ha tillfälliga uppehållstillstånd försvårar integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Extra viktig Vi ska inte ta ifrån kommande generationer möjligheten att vid varje uppkommen situation välja den väg som bäst bidrar till avspänning, jag är för ökade samarbeten men bestämt emot medlemskap i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Extra viktig Ett starkt skydd för omställning vid arbetslöshet är ett viktigt skydd för landets löntagare. Det bidrar till en tryggare och stabilare arbetsmarknad i stort och är ett ypperligt exempel på hur det faktiskt ska löna sig att arbeta. Att man när oturen är framme och man blir arbetslös, att då ha möjlighet att söka nytt jobb och om det behövs utbilda sig utan att behöva gå ifrån hus och hem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Inte avskaffa helt men göras om så att det blir enklare på landsbygden än vad det är nu. Det är orimligt att när när en som bor i det närmaste öde ska bygga ut att då strandskyddet kan sätta käppar i hjulet p.g.a av en å som rinner förbi i ute skogen som om det vore sönder exploaterad skärgård. Regelverket behöver diversifieras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Självklart. Finansieringen måste vara långsiktig och det finns inte utrymme att skära ner inom det offentliga, tvärtom behöver det offentliga stärkas på många fronter inte minst för att upprätthålla försvarsviljan och vår beredskapsförmåga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: I en tid med ett allt mer populistiskt mediaklimat och där algoritmer styr allt mer så har public service en allt viktigare roll att hålla med ett brett programutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Vi behöver byta ut vår fordonsflotta men 2025 är enligt min uppfattning allt för snävt och andra incitament är att föredra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Nej, som jag förstår finns inget stöd i varken lärarkåren eller forskningen för betyg i årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Vi är en nation där hela landet behövs och våra kommuner på olika sätt bidrar till helheten. Kommunala utjämnings systemet är ett gammalt solidaritetsprojekt som tjänar landets utveckling väl.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: För att få bort utnyttjandet av människor så behöver förbudet åtföljas av ett straff som avskräcker.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Bostadsmarknaden är inte som vilken marknad som helst, alla måste ha en bostad och vi kan inte tillåta den utveckling som marknadshyror skulle ge.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Vi behöver investera stort i vår infrastruktur i hela landet, stambanor och järnvägsstråk behöver rustas för framtiden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Centraliseringen till Stockholm kommer inte göra sjukvården bättre, inte alls. Att minska medborgarnas inflytande ger inte kortare köer, att lägga ner sjukhus ger inte bättre förutsättningar för den enskilde. En bättre väg framåt är att driva regionerna åt att satsa på vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Karensavdraget slår väldigt olika utifrån yrke och ställning på arbetsmarknaden. Det bör avskaffas, i vart fall reformeras.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Anställningstryggheten är redan i dag alldeles för urholkad och den bör tvärtom stärkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Petersson: Vi är beroende av många olika metaller och mineraler som behövs i framtidens teknik och det är rimligt att vi tar ansvar för att bryta dom här på ett så hållbart sätt som går. I dag är tillståndsprocesserna orimligt ineffektiva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Petersson: Vi ska sträva efter att vara föredömen när det kommer till att hjälpa våra medmänniskor, för andra att ta efter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Petersson: Som jag förstår innebär idag kravet på brottsmisstanke försvårande omständigheter i kampen mot gängkriminella och att där behöver öppnas upp för ytterligare möjligheter men samtidigt måste detta ske med stor respekt för den personliga integriteten. Det är i grunden orimligt att ge staten fritt spelrum att använda tvångsmedel emot befolkningen utan misstanke om brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Petersson: Vi bör ha ett mycket mer progressivt skattesystem än vi har idag. Vi behöver stärka vårt offentliga och det är rimligt att vi bidrar efter förmåga i långt större utsträckning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Petersson: Vi har bra regler för vårt skogsbruk, vi bör värna ett hållbart nyttjande av vår skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Björn Peterssons val:

 • Sysselsättning