Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Laila Naraghi (fotograf null)

Laila Naraghi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Bor du i Oskarshamn eller någon annanstans i vackra Kalmar län? Då kan du rösta på mig. Jag står upp för jobb, välfärd och jämlikhet. Och för att vårt län ska höras i Stockholm. I riksdagen har jag varit med och skapat resultat: Körkortslån för unga, fler YH-utbildningar till länet, beslut om slutförvar, mer pengar till riksglasskolan m.m. Jag vill fortsätta skapa resultat för vår bygd och Sverige

Presentera dig själv

Jag tror på alla människors rätt till frihet. Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Jag är arg på orättvisorna i vardagen och världen. Längtan att förändra samhället ledde mig till socialdemokraterna. Jag bor, och är uppvuxen, i Oskarshamn. Min utbildning har jag från Försvarshögskolan. Jag har jobbat på bl.a. utrikesdepartementet, Olof Palmes Internationella Center och Folk och Försvar.

Vad har du för yrke?

Statsvetare

I vilket land är du född?

Iran

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ingvar Carlsson, Palme, Lena HjelmWallén

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Magdalena Andersson som statsminister och regeringschef. En riksdagsmajoritet som stödjer regeringens förslag. Möjlighet för riksdag och regering att ha en konstruktiv dialog för att kunna föra Sverige framåt och ta oss an de uppgifter som finns.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Laila Naraghi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Laila Naraghi: Extra viktig Om vi ska kunna bryta skolsegregationen, stoppa stöket och öka jämlikheten i skolan måste samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan från marknaden. Vi ska värna allas möjlighet att välja skola, men vinstjakten ska bort. Svensk skola ska återigen bli en av världens bästa och mest jämlika, men då måste våra barn och ungas rätt till en god utbildning gå före vinstjakt.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Laila Naraghi: Extra viktig Vi måste säkra tillgången till billig, fossilfri el i hela landet. Produktionen måste därför öka och vi behöver så väl kärnkraft som vatten, vind och sol. Kärnkraften är och förblir viktig för Sverige. Vi ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft och vår regering ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik, såsom SMR.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Laila Naraghi: Polisen har redan idag stora möjligheter att visitera och göra husrannsakan. Visitationszoner, där man får visitera människor helt utan misstanke om brott, riskerar att göra mer skada än nytta, vilket inte minst poliser som jobbar i de aktuella områdena brukar framhålla.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Laila Naraghi: Stora skattefinansierade reformer måste granskas kontinuerligt, och jag ser positivt på en översyn av RUT-avdraget för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet. Utifrån detta bör sedan en bedömning göras om något behöver förändras, samt i så fall vad och hur.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Laila Naraghi: Jag står upp för att biståndet ska uppgå till en procent av BNI och användas till långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet ska vara ändamålsenligt, ha hög kvalité, klimatsäkras och bekämpa fattigdom. Genom ett ambitiöst utvecklingssamarbete bidrar Sverige till ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling som förebygger nya humanitära katastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Laila Naraghi: Sverige är en konstitutionell monarki, ett styrelseskick som vi socialdemokrater har varit med om att besluta om, och som tjänar landet väl. Även om vi principiellt vill se en republik finns i nuläget varken tillräckliga skäl eller förutsättningar för en översyn av monarkins ställning i Sverige. Även en republik skulle ha kostnader för representationsuppdrag och bevarande av kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Laila Naraghi: Bränslepriserna har ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det drabbar hela Europa, och många svenska hushåll märker av att det är dyrt att tanka. Den S-ledda regeringen har sänkt skatten på bensin och diesel, och genomfört flera andra åtgärder för att lindra effekterna av prisökningarna.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Laila Naraghi: Nej, inte höjas generellt, däremot vill jag se en begränsad regelförändring med innebörden att lyxbostäder ska beskattas mer. Fastighetsbeskattningen bör förändras med sikte på att öka beskattningen av mycket högt värderade fastigheter. Dagens borgerliga fastighetsbeskattning gynnar främst rika i storstadsregionerna, och är orättvis för många andra. Det är inte en rimlig ordning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Laila Naraghi: Vi ser gärna att privata aktörer bidrar finansiellt till kulturlivet men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Laila Naraghi: Kommunerna ska fortsatt få bestämma om vindkraftsbyggen. Regeringen har lagt fram ett vindkraftspaket för att snabba upp utbyggnaden av billig och fossilfri el i Sverige samtidigt som det kommunala vetot, rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt, behålls.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Laila Naraghi: Vi vill inte ha ett nationellt tiggeriförbud. Det skulle innebära att polisen får lägga viktigare saker åt sidan. Vi har förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Kommuner får, genom lokala ordningsföreskrifter, reglera passiv pengainsamling på offentlig plats, d.v.s. tiggeri. Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Utbildning och jobb är nyckeln. Utsatta människor måste få hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Laila Naraghi: En ändring av personnummer skulle kräva att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt försvinner. Tack vare mer än 60 års användning av personnummer har vi i Sverige värdefull kunskap som många andra länder saknar. Nackdelarna med att förlora den möjligheten överväger fördelarna med förändringen och det bör inte göras en ändring till könsneutrala personnummer.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Laila Naraghi: Föräldraförsäkringen bör delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Laila Naraghi: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna. Det är viktigt att det organiseras på ett sätt så att skattepengarna används till det de är avsedda för: vården och patienterna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Laila Naraghi: Tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas som huvudregel skyddsbehövande. Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Laila Naraghi: Rysslands anfallskrig i Ukraina har fundamentalt försämrat säkerheten i vårt närområde. Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet. Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Laila Naraghi: Extra viktig Vi vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 % av den tidigare lönen. När pandemin slog till genomförde vi en förstärkning av a-kassan och gav fler löntagare en möjlighet att övervintra krisen. Vi går nu till val på att göra permanenta förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Laila Naraghi: Vi anser att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som man skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Genom S-regeringens förslag säkras allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Laila Naraghi: Sverige är värt att försvaras. Därför är det viktigt att vi ökar vår försvarsförmåga och ökar finansieringen av försvaret till 2 % av BNP. När vi gör stora gemensamma åtaganden skickar det också en stark signal om att vi är beredda att finansiera åtagandena på ett stabilt och långsiktigt sätt. Då är det rimligt att de rikaste bidrar mer till att hålla Sverige tryggt och säkert.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Laila Naraghi: Public service ska ha ett brett uppdrag och erbjuda programutbud av hög kvalitet. Genom att både erbjuda underhållning, kultur och samhällsjournalistik blir public service en naturlig plattform dit alla svenskar kan vända sig. Public service bidrar även till jämlikhet – alla garanteras tillgång till kultur, folkbildning och nyheter - oavsett inkomst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Laila Naraghi: Vi måste minska beroendet av fossila bränslen. Det är viktigt för klimatet och vårt självbestämmande. Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och för att komma dit har vi bland annat infört ett bonus malus-system, som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Laila Naraghi: Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Vi anser att betyg ska ges från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Laila Naraghi: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar. Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt stor hänsyn till strukturella faktorer som är svåra för kommunerna att påverka. Vi behöver omfördela resurser efter demografi, socioekonomiska förutsättningar såsom utbildningsbakgrund och inkomstnivå, samt för geografiska förutsättningar såsom avstånd. För en mer jämlik välfärd i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Laila Naraghi: Extra viktig Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott som ska ge fängelse. Böter ska därför tas bort ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Laila Naraghi: Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Laila Naraghi: Arbetet med nya stambanor ska fullföljas samtidigt som befintliga stambanor och järnvägsstråk rustas för framtiden. Vi vill se fortsatta investeringar i infrastruktur i hela landet. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem, knyta landets regioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Laila Naraghi: Sjukvården blir inte bättre av att centralstyras från Stockholm. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning och mer samarbete i regionernas sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Laila Naraghi: Karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Vi vill därför se över hur regelverket skulle kunna ändras så att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom kan bäras på ett mer solidariskt sätt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Laila Naraghi: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter. Nya gruvor ska ha möjlighet att kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen. Samtidigt måste lokal insyn och påverkan möjliggöras och respekteras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Laila Naraghi: Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Laila Naraghis val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning

Så svarar Laila Naraghi: Jobben, skolan och vården är helt avgörande - både för oss som land och för den enskilda individen. Det var bara möjligt att välja tre rubriker på denna fråga, men det finns också andra områden staten Sverige självklart måste prioritera. Det handlar bl.a. om tryggheten, pensionerna, miljö och klimat.