Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Runsten (fotograf Jenny Thörnberg)

Magnus Runsten

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bidra till en socialt hållbar grön omställningspolitik genom mina erfarenheter av arbetsmarknadsfrågor (lokalt och nationellt), integrationsfrågor och min internationella arbetslivserfarenhet. Jag är grundad i de gröna värderingarna. Jag ser mig som både idealist och pragmatiskt lagt och betraktar politiken som ett lagspel för att skapa ett hållbart samhälle och en rättvisare värld.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i Sundsvall men bor i Stockholm där jag engagerat mig i politiken för att möjliggöra en rättvis och socialt hållbar klimatomställning och för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Jag arbetar med internationella utvecklingsprojekt, fackliga rättigheter, arbetsmarknads- och hållbarhetsfrågor. Gillar cykling, löpning, politik och böcker.

Vad har du för yrke?

Internationell handläggare vid ett fackförbund

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag skulle vilja se ett rödgrönt styre av Sverige som bedriver ett ambitiöst klimatarbete och en socialt hållbar omställningspolitik som håller ihop Sverige och ser till att Sverige står upp för solidaritet och humanism i vår oroliga omvärld.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Runsten

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: För mig handlar det om att skolans överordnade mål är att skapa en god utbildning för alla elever, oavsett behov och att det uppstår risker att annat prioriteras om vinstdrivande bolag driver skolor i syfte att skapa avkastning till sina ägare. Utan vinstsyfte som överordnat mål minskar risken för besparingar på personal och utbildning för att skapa vinstmarginaler på elevernas bekostnad.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Kärnkraften är ett dyrare energislag än förnybara alternativ och kärnkraftens radioaktiva avfall innebär risker för framtida generationer eller vid händelse av krig. Havsbaserad- och landbaserad vindkraft i kombination med energieffektivisering, energilagring, reglerbar vattenkraft, smarta elnät med flexibilitetstjänster och starka förbindelser inom Sverige och med våra grannländer är vägen fram.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner riskerar att göra mer skada än nytta genom att många skulle uppfatta det som ett kollektivt misstänkliggörande av människor i vissa områden. Det skulle riskera att förstöra det viktiga förebyggande och relationsskapande arbetet av områdespoliser och andra myndigheter i socioekonomiskt utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Avdraget bör göras om för att bli mer fördelningsmässigt träffsäkert och bidra till en mer hållbar konsumtion där vi i större utsträckning konsumerar tjänster snarare än ständigt nya miljöbelastande produkter. Att göra tjänster billigare och tillgängliga för fler kan bidra till en övergång mot en cirkulär ekonomi med mer reparationstjänster som ett steg bort från "köp- och släng ekonomin".

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Extra viktig Få politiska beslut har gjort mig så förbannad som beslutet att "spara in" på det internationella biståndet som togs av de Socialdemokratiska regeringen i år. Kriget i Ukraina leder till hunger och misär för tiotals miljoner. Eftersom Ukraina är stor exportör av mat till många fattiga länder förvärras hungern. Ett rikt land som Sverige bör öka, snarare än minska biståndet när världen står i brand!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Offentliga ämbeten borde tilldelas personer utifrån deras förtjänster snarare än som en konsekvens av att vissa föds av föräldrar vars blod anses ädlare än vanliga människors.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Extra viktig Den fossila olja vi förbränner i form av bensin och disel har det tagit miljontals år för naturen att bilda. Om vi fortsätter gasa på i samma takt som nu med förbränningsmotorer så blir våra klimatmål omöjliga att nå. Vi behöver därför hushålla bättre med våra begränsade resurser och kompensera hushållens ökade kostnader på andra smartare sätt än just genom billigare bensin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Idag gynnas det ägda boendet skattemässigt mer än det hyrda boendet. Det vore därför bra att skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas för att finansiera välfärden, men det bör ske genom ett nytt system som möjliggör progressiv beskattning som utformas med hänsyn till personer med lägre inkomster så att vi bygger ett socialt hållbart samhälle.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Kulturen bör inte helt lämnas till marknadenskrafter eftersom den då i för hög grad skulle styras av kommersiella intressen vilket skulle leda till minskad mångfald av kulturutbudet. Politik för det fria kulturlivet bör främst utgå från den konstnärliga friheten. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politiken och kulturen behöver respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft, men det bör bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Dagens vindkraftsprocesser upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som för röriga. Det kommunala vetot måste därför reformeras så att det blir enklare och tydligare att avgöra hur och var vindkraft bör byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Att vara fattig och be andra om hjälp är inte, och bör självklart inte heller bli ett brott. Det är smartare att satsa på insatser som bidrar till att fler kan försörja sig själva och får tillgång till en bra utbildning i de länder där människor som ofta diskriminerats eller haft en bristande skolgång ger sig av från för att tigga pengar för sin försörjning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte heller tvingas göra det i juridisk mening. Därför bör ett tredje juridiskt kön införas så att varje människas identitet respekteras.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Föräldraledigheten bör utformas för att öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Antalet öronmärkta dagar bör öka så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel kan användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Utgångspunkten för vården måste vara att den ska ges efter behov så att de med störst behov också prioriteras främst. Privata nätläkares metoder riskerar att leda till att stora kostnader omfördelas till personer med små vårdbehov och kan leda till skeva prioriteringar inom vården. Det offentliga behöver ta ansvar för att kunna erbjuda en kombination av fysisk och digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Att den som fått uppehållstillstånd i Sverige ständigt ska behöva oroa sig över om de får stanna kvar i Sverige leder till oro, svårigheter att planera sitt liv långsiktigt och etablera sig i samhället och arbetslivet. Barn som sökt skydd från krig och skaffat vänner i Sverige ska inte behöva leva i ständig oro över att slängas ut ur Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Sverige bör inte gå med i Nato men vi behöver med tanke Rysslands invastion av Ukraina fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Det är däremot orimligt att vi anpassar vår utrikespolik till Turkiets krav. Vi bör istället fortsätta värna mänskliga rättigheter och inte svika kurderna som riskerar att fara illa om Sverige viker sig för Turkiet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Extra viktig Trygghetssystemen och nivån på A-kassan urholkas över tid om vi inte räknar upp ersättningen i takt med att priser och löner ökar. Att bli sjuk eller arbetslös kan drabba vem som helst och bör inte leda till fattigdom. Därför bör vi höja grundersättningen i a-kassan och se till att den omfattar alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Vi bör fortsätta försvara strandskyddet för att tillgänggöra naturen, ge bra förutsättningar för friluftsliv och badmöjligheter vid naturstränder. Dessutom är standskyddet viktigt för att bevara bra livsmiljöer för många djur och växter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Upprustningen av försvaret ska inte trängda undan andra viktiga områden i välfärden. Den ryska invasionen av Ukraina motiverar att vi säkerställer ett starkare försvar, både civilt och militärt men det bör inte ske på bekostnad av välfärden. Det är rimligare med en skatt för personer med högre inkomster för att bidra till försvarets utökade finansiering.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Public service behöver ett brett utbud och behöver kunna arbeta både lokalt och nationell så att hela befolkningen kan nås av en bred och allsidig journalitik. Nuvarande finansieringsnivå är rimlig. Vi behöver också skydda public service från politisk styrning, ett sätt kan vara genom att skydda public service i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Varje ny bil som introduceras rullar i genomsnitt på våra vägar i närmare 2 decennier så för att nå våra klimatmål måste vi upphöra med försäljning av fossilbilar inom kort. Sverige är dessutom tack vare MPs Bonus-Malus reform det land i EU som snabbat ställer om till elektrifierade transporter och elbilspriset sjunker stadigt. Ett stoppdatum för nya fossilbilar ger styrkraft för omställning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Med tanke på att forskning visar att betyg vid lägre åldrar kan ha en direkt negativ effekt på elever som redan har svårt i skolan och att det därmed riskerar att bidra till att de eleverna tappar motivation och självförtroende så är det bättre att introducera betyg senare än årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Extra viktig Skatteklyftorna mellan rika och fattiga kommuner är en stor orättvisa och kommuner i storstäder har ofta en gynnsam demografi och geografi som påverkar kommunala kostnader. Det vore bra att jämna ut villkoren så att alla kan få en likvärdig välfärd oavsett ort. Skatter från förnybar energi skulle kunna tas ut lokalt eller regionalt och det kommunala utjämningsystemet borde utvecklas mer.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Staffet bör bättre återspegla proportionen i brottet, det kan därför vara motiverat att höja staffvärdet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Riskerna med marknadshyror är att det skulle kunna bli extra tufft för personer med låga inkomster. Därför skulle marknadshyror kunna bidra till ökad segregation där höginkomsttagare bor helt skiljda från personer med lägre inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Hela EU bör läknas samman i ett nät av moderna effektiva tågbanor som möjliggör snabba resor över mycket långa avstånd. För att länka samman länder med attraktiva tågförbindelser och få fler att välja tåget behövs hög hastighet så att vi kan ersätta fler flygresor. På så vis kan vi minska utsläppen från långväga transporter och binda samman fler regioner.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Staten bör få ett större ansvar för att finansiera en likvärdig vård i hela landet. Däremot tror jag det blir svårt att helt centralisera något så stort och omfattande som ansvaret för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Karensdagen slår hårdast mot den som inte kan jobba hemifrån vilket ofta är personer med yrken där lönen generellt sett är lägre. Om pengarna knappt räcker till är risken stor att många jobbar på fastän de är sjuka vilket i sig är sjukt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Vi behöver fler trygga jobb snarare än färre och så vi bör snarast satsa på att fler får möjlighet till kompetensutveckling som underlättar arbetsgivares kompetensförsörjning och den enskildes möjlighet till utveckling i arbetslivet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Runsten: Tillståndsprocesser för gruvor kan säkert göras mer effektiva men det ska inte ske på bekostnad av att släppa igenom sådant som kan leda till storskalig miljöförstörelse. Långsiktighet och hållbarhet bör styra, men mer resurser kan ges till de myndigheter som prövar gruvtillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Runsten: Om det var jag som var på flykt från Putins bomber i Ukraina eller Assads terror i Syrien så hade jag önskat att ett av världens rikaste länder, alltså Sverige tog sin del av det globala ansvaret att försvara den mänskliga rättigheten till asyl. Sverige kan och bör ta emot fler flyktingar än den relativt låga nivån vi tar emot i dagsläget. Klimatkrisen kommer dessutom leda till fler flyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Runsten: Det handlar om en balans mellan effektiv brottsbekämpning och den personliga integriteten. Om polisen behöver effektivare verktyg för att komma åt de grövsta kriminella gängen så kan det vara motiverat med vissa utökad möjligheter att övervaka på nya sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Runsten: Extra viktig En stark välfärd förutsätter en solidarisk finansiering där den som har mer också bidrar mer. Ekonomiska klyftor har ökat över lång tid i Sverige och de rikaste behöver därför ta ett större ansvar för välfärdens finansiering.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Runsten: Extra viktig Mycket lite av Sveriges gammelskogar finns kvar, istället har de flesta skogar ersatta av biologiskt fattiga skogsplantage och många arter hotas av att vi trängt undan deras livsmiljöer. Därför behöver vi skydda mer skog, det är dessutom bra för klimatet att bevara mer skog som binder koldioxid.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Runstens val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Magnus Runsten: Utan en effektiv klimat och miljöpolitik raserar vi allt annat. För att skapa en hållbar samhällsutveckling behöver vi utbilda oss genom hela livet. Inte minst behöver vi satsa mer på barnens skolgång, det livslånga lärandet och på utbildningsinsatser som gör att nyanländare lättare får jobb och goda möjligheter till integration och delaktighet i samhället.