Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Roza Güclü Hedin (fotograf null)

Roza Güclü Hedin

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag i alla mina år som politiker tagit ställning och stått upp för det jag tror på. I olika former. Dialog och samverkan för gemensamma lösningar är viktigt. Det kollektiva ansvaret för varandra främjar gemenskap och möjligheter. För mig är barns rätt i samhället, deras möjlighet till utveckling och ett bra liv oavsett bakgrund en drivkraft. Ojämlikheten är ett otyg och den ska bekämpas.

Presentera dig själv

Jag är en värdedriven person som brinner för rättvisa och alla människors lika värde. För mig är inkludering, gemenskap och vårt gemensamma oerhört viktigt.

Vad har du för yrke?

Sociolog, jobbat som socialsekreterare inom missbruksvården.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

De är många.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på Socialdemokraterna. Om inte egen majoritet så samarbete med partier som delar grundläggande värderingar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Roza Güclü Hedin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Vinst som incitament för att driva skolor är inte rätt ordning, det bidrar till lägre lärartäthet, glädjebetyg och att pengarna inte återinvesteras i det den borde - skolan och eleverna. Jag är för valfrihet med ett finansieringssystem som främjar likvärdighet och jämlikhet för alla.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Socialdemokraterna står bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040, men det är inget förbud mot ny kärnkraft. Det står kärnkraftsbolag fritt att bygga nya reaktorer och det är kärnkraftsbolagen som själva får ta besluten om drift och investeringar i kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Polisen ska ha resurser att förebygga och utreda brott i samverkan med samhälle, civilsamhälle, skola mm. Polisen har redan idag stora möjligheter att visitera och göra husrannsakan. Visitationszoner, där man får visitera människor helt utan misstanke om brott, riskerar att göra mer skada än nytta, vilket inte minst poliser som jobbar i de aktuella områdena brukar framhålla.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Min generella uppfattning är att våra gemensamma skattemedel bör istället investeras i skola, vård, omsorg, infrastruktur, polis rättsväsende mm. Användningen av hushållsnära tjänster har ökat kontinuerligt, och partiet har inga förslag om att avskaffa RUT-avdraget. Men- En översyn av RUT-avdraget för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet är bra.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: S står upp för att biståndet ska uppgå till en procent av BNI och användas till långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Genom ett ambitiöst utvecklingssamarbete bidrar Sverige till ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling som förebygger nya humanitära katastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Sveriges statsskick är konstitutionell monarki, ett styrelseskick som Socialdemokraterna har varit med om att besluta. Även om vi principiellt vill se en republik finns i nuläget varken tillräckliga skäl eller förutsättningar för en översyn av monarkins ställning i Sverige. Även en republik skulle ha kostnader för representationsuppdrag och bevarande av kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Bränslepriserna har ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det drabbar hela Europa, och många svenska hushåll märker av att det är dyrt att tanka. Den S-ledda regeringen har sänkt skatten på bensin och diesel, och genomfört flera andra åtgärder för att lindra effekterna av prisökningarna vilket är bra.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Vi har inga planer på att höja den borgerliga fastighetsavgiften eller ändra på de rester av den statliga fastighetsskatten som finns kvar. Däremot kan man fundera kring rättvisan och orimligheten i att svindyra villor (med högre värde) i Stockholm betalar lika mycket (eller lite) som en liten villa i en bruksort i övriga landet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Kultur är en viktig del av människors liv, påverkar hälsan positivt mm. Jämlik tillgång till kulturhus (infrastruktur) arenor mm i hela landet förutsätter gemensam finansiering. Det får inte bli en plånboksfråga. Men det är väl positivt att privata aktörer bidrar finansiellt till kulturlivet men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Kommunalt veto är viktigt och ska behållas samtidigt som vindkraftsutbyggnaden är viktig för energiförsörjningen. Det är viktigt att etableringar och planer sker i samverkan, samförstånd och att incitamenten för utbygganden görs med utgångspunkt i de boendes (kommunens) miljö och behov.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Vi vill inte ha ett nationellt tiggeriförbud – det skulle framför allt innebära att polisen får lägga viktigare saker åt sidan. Vi har förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Kommuner får, genom lokala ordningsföreskrifter, reglera passiv pengainsamling på offentlig plats, det vill säga tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Som hbt socialdemokrat tycker jag att frågan är viktig att utreda. Jag vet dock att en ändring av personnummer skulle kräva att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt försvinner, jämförelser som varit viktiga. Jag hoppas det går att finna en lösning på detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Jag tycker att föräldraförsäkringen successivt ska delas helt lika. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut. Föräldraledigheten bör inte styras utifrån normer och förväntningar utan bör utgå ifrån att båda föräldrarna är lika viktiga för anknytning mm.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas som huvudregel skyddsbehövande. Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls. Det är rimligt att tex barn dess familjer och de som börjat jobba och som rotat sig här anses uppfylla de kraven. Integrationsprocessen kan påverkas negativt annars.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Rysslands anfallskrig i Ukraina har fundamentalt försämrat säkerheten i vårt närområde. Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i Nato. Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Vi vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 % av den tidigare lönen. När pandemin slog till genomförde vi en förstärkning av a-kassan och gav fler löntagare en möjlighet att övervintra krisen. Vi går nu till val på att göra permanenta förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen vilket är bra!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Vi anser att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som man skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Genom S-regeringens förslag säkras allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Sverige är värt att försvaras. Det är det viktigt att vi ökar vår försvarsförmåga och ökar finansieringen av försvaret till 2 % av BNP. När vi gör stora gemensamma åtaganden skickar det också en stark signal om vi är beredda att finansiera åtagandena på ett stabilt och långsiktigt sätt. Då är det rimligt att de rikaste bidrar mer till att hålla Sverige tryggt och säkert.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande. Det är bra för klimatet, jobben och teknikutvecklingen. För vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030. Det är viktigt att hela landet och alla känner att de har råd och möjlighet att vara med på den resan, det skall göras succesivt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Partiet anser att betyg ska ges tidigast från årskurs 6. Jag tycker att skolan bör tilldelas mer resurser för att tidigt upptäcka svårigheter och sätta in resurser efter behov för att underlätta och främja lärande/bildning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar och behov. Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt hänsyn till strukturella faktorer som är svåra för kommunerna att påverka. Vi behöver omfördela resurser efter demografi, socioekonomiska förutsättningar såsom utbildningsbakgrund och inkomstnivå, samt för geografiska förutsättningar såsom avstånd. För en mer jämlik välfärd i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott som ska ge fängelse och inget annat. Böter ska därför tas bort ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Arbetet med nya stambanor ska fullföljas samtidigt som befintliga stambanor och järnvägsstråk måste rustas för framtiden. Stora investeringar i infrastruktur i hela landet behövs. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem, knyta landets regioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Sjukvården blir inte bättre av att i detalj centralstyras från Stockholm. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning och mer samarbete i regionernas sjukvård. Dessutom bör privatiseringarnas effekt beaktas, det bidrar till ojämlik vård i landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Vi vill därför se över hur regelverket skulle kunna ändras så att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom kan bäras på ett mer solidariskt sätt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roza Güclü Hedin: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Nya gruvor kunna öppnas (efter rätt prövning, hänsyn och om det är hållbart) för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roza Güclü Hedin: Den som flyr krig och förtryck har rätt att få sin sak prövad.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Roza Güclü Hedins val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning