Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Jonsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är kombinationen av landsbygdsfrågor och miljö viktig. Sveriges landsbygder har enorm potential att bidra till ett hållbart samhälle, men då måste landsbygderna få rätt förutsättningar.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd (tjänstledig från jobbet som sågverksarbetare)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johan Jonsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Johan Jonsson: Friskolor, av olika slag, bidrar med valmöjlighet för barn och föräldrar. De bidrar med utveckling av skolan (vilket är bra för barnen) och de ger lärare fler möjliga arbetsgivare. Vinstutdelningen bör begränsas, men inte förbjudas. Utan möjlighet till vinst, finns det väldigt få privata aktörer som skulle vara beredda att satsa pengar på en skola.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Johan Jonsson: Det kommer ta lång tid att bygga ny kärnkraft. Alltså är kärnkraft inte lösningen på dagens elbrist/ höga elpriser. Det går snabbare att bygga ut en mix av exempelvis vind-(havsbaserad), sol- och bioenergi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Johan Jonsson: Att visitera någon, utan att det finns misstanke om brott, är att kränka individen.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Johan Jonsson: Kungahuset använder pengarna till att bland annat förvalta en del av Sveriges kulturarv (på ett kostnadseffektivt sätt).

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Johan Jonsson: På kort sikt (med dagens energipriser) bör skatten sänkas. På lång sikt är det inte rimligt att Sverige fortsätter vara beroende av oljeimport. Vårt oljeberoende gynnar många diktaturer i världen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Johan Jonsson: Kultur, riktad till personer i arbetsför ålder, bör i större utsträckning vara självfinansierad. Detta skulle exempelvis möjliggöra större satsningar på kultur till barn.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Johan Jonsson: Det kommunala självstyret ska inte inskränkas mer. Energiproduktion borde beskattas lokalt (inte som idag, då staten tar alla skatteinkomster).

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Johan Jonsson: Ett tiggeriförbud avskaffar inte fattigdomen som ofta driver fram tiggandet, och löser därmed inte grundproblemet. Kommuner ska fortfarande kunna införa tiggeriförbud på vissa platser.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Johan Jonsson: Däremot behöver ersättningsmodellerna ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Johan Jonsson: Det är inte förbränningsmotorn som är grundproblemet, utan vad som förbränns. En dieselbil kan kanske köras på rapsdiesel eller HVO. En bensinbil kan kanske köras på biogas eller etanol. Sverige har stor potential att öka produktionen av biodrivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Johan Jonsson: Betyd är ett "kvitto" på kunskapsnivån. Att som förälder få tydlig vetskap om sitt barns kunskapsnivå, i olika ämnen, i tidig ålder är oerhört värdefullt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Johan Jonsson: Bostadsmarknaden är idag sönderreglerad. Varje litet steg mot mindre regleringar kommer gynna alla i slutändan.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Johan Jonsson: Nya stambanor behövs. Men de bör finansieras utanför befintlig budget till Trafikverket. Så de inte konkurrerar med övriga, i stora delar av landet eftersatta, infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Johan Jonsson: Staten kommer inte klara det uppdraget. Den totala sjukvården i landet är en enorm "apparat". En ny, gemensam, huvudman för sjukvården löser inte problem - det kommer istället skapas fler problem.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Johan Jonsson: Är det enklare att säga upp, kommer fler våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

OBS
Johan Jonsson har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Johan Jonsson: Skogen är oerhört viktig för den gröna omställningen. Idag skyddas enorma arealer av olika sorters skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Jonssons val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Sysselsättning