Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elin Söderberg (fotograf Göran Jarmar)

Elin Söderberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klimatkrisen är akut, samhället står inför oacceptabla risker. Gapet mellan vad som görs och vad som krävs är enormt. Samtidigt innebär klimatomställningen fantastiska möjligheter till nya innovationer, högre krisberedskap, bättre hälsa och ökad samhällsservice. Vill du ha en politiker som prioriterar klimatomställningen och slår vakt om alla människors lika värde - då ska du rösta på mig.

Presentera dig själv

Jag är utbildad statsvetare med miljöinriktning och har arbetat med organisationsutveckling, minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och hållbar utveckling tillsammans med kommuner, branschorganisationer, industri, lantbruk och transportbolag. Jag är samarbetsorienterad och resultatinriktad, och brinner för en rättvis klimatomställning.

Vad har du för yrke?

Klimat- och energisamordnare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet ska åter sitta i regeringen efter valet 2022 och Sverige förtjänar en stabil regering som får igenom sin politik i riksdagen. För att säkerställa detta är jag positiv till samarbeten med S, V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Elin Söderberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Extra viktig Våra gemensamma skattepengar till skolan ska gå till utbildning och bättre arbetsmiljö för våra barn och unga, inte till vinster i bolagsfickor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Extra viktig Kärnkraften innebär uranbrytning, risker under drift och radioaktivt avfall under oöverskådlig tid. Sverige ska ha en robust elförsörjning som är 100% förnybar. Med havsbaserad vindkraft, energilagring, utbyggda nät och ökad flexibilitet bygger vi ett elsystem som kan växa tillsammans med behoven, är robust och mindre riskutsatt än kärnkraft och därmed också är bättre ur krisberedskapssynpunkt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Polisen kan redan idag visitera när det behövs. Visitationszoner skulle upplevas diskriminerande, skada förtroende för polisen och försvåra deras arbete och riskerar att slita isär samhället ytterligare.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Nu när RUT-avdraget funnits en tid ser jag hellre att det ses över och utvecklas så att det går mindre till välbärgade hushåll som ändå har råd med tjänsterna och mer till reparationer och andra tjänster som gynnar en cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Extra viktig Sverige har länge haft ett mål om att 1% av BNI (bruttonationalintäkten) ska gå till bistånd. Behoven av biståndet globalt ökar till följd av klimatförändringen, krig och konflikter. Det vore ytterst allvarligt om Sverige i detta läget minskade det internationella biståndet. Vi får ett tryggare Sverige när vi har en tryggare omvärld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Kungahuset är uppskattat i Sverige och har ett kulturellt värde. Samtidigt kan det ifrågasättas att det finns sådana uppdrag som man föds in i i Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Extra viktig Klimatkrisen är akut. Samtidigt ska inte klimatomställningen drabba de med små marginaler. Jag vill därför se riktigt kraftfulla satsningar på att dels stärka hushållskassan för dem som har allra minst, dels tillgängliggöra fossilfria alternativ - på så sätt kan vi på riktigt få ner drivmedelskostnaderna och samtidigt sluta finansiera Putins krig i Ukraina.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Jag vill se en större översyn av skatterna så att vi säkrar en god hushållsekonomi för dem med vanliga inkomster, samtidigt som vi kan ha en högre beskattning på riktigt stora fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Kulturen är viktig för samhällets utveckling, för trygghet, gemenskap, kreativitet, sociala sammanhang och demokratin.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Kommuner har planmonopol och ska ta ställning till vindkraftsetableringar. Men de bör inte kunna komma i efterhand och ändra sig, det leder bara till resursslöseri och osäkra förutsättningar för alla inblandade. Därför behöver processen som helhet ses över för bättre samråd och kortade processer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Helt befängt förslag. Att be om hjälp ska självklart inte vara ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: I Sverige ska alla kunna vara sig själv. Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Det är bra om föräldrapenningen delas lika då det ger barnet tid med båda föräldrarna och båda föräldrarna tid med barnet. Det leder också till ökad jämställdhet. Det finns dock risk att föräldradagar fryser inne om den lagstyrs till 50/50. Jag vill se en tredelad föräldrapenning där bägge föräldrar har en tredjedel var och en tredjedelen kan delas valfritt mellan föräldrarna eller annan vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Vård ska ges utifrån behov. Digitala vårdkanaler bör utvecklas inom ramen för den offentliga vården så att alla får likvärdigt bemötande och snabb tillgång till vård när man behöver den som mest. Pengar till vård ska inte gå till privata företagsvinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Extra viktig När man får uppehållstillstånd borde huvudregeln absolut vara permanenta uppehållstillstånd. Det gör att den som får uppehållstillstånd kan planera långsiktigt för sin framtid i Sverige och känna trygghet i att investera tid och resurser för att komma in i samhället och etablera sig här. Permanenta uppehållstillstånd är viktigt för såväl en bättre integration som för tryggheten för den enskilde.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Sverige är ett litet land med en stark egen röst. Vi spelar en viktig roll för fred och frihet internationellt och den rollen utför vi med trovärdighet om vi inte är medlemmar i NATO. Sverige bör istället utveckla försvarssamarbeten inom de skandinaviska länderna och EU. NATO vilar på kärnvapen. Jag vill se en nedrustning av kärnvapen globalt och ett förbud mot kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: De sociala skyddsnäten behöver stärkas. Ekonomisk trygghet mellan arbeten är viktigt. På sikt vill jag se en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Strandskyddet har två syften; att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtliv samt att trygga allmänhetens tillgång till ständerna. Idag ges redan dispens från strandskyddet i stor utsträckning. Även i landsbygd finns områden med högt bebyggelsetryck där allmänhetens tillgång till stränder nu minskar och där avskaffande av strandskyddet skulle ge stora negativa effekter för djur och växtliv

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Sverige bör agera mer genom diplomati, samarbeten och god utrikespolitik för att minimera behovet av stärkt försvar. När så upprustning ändå bedöms behövas så ska det inte gå ut över välfärden eller hushållskassan för dem med små marginaler. Därför förordar jag höjd skatt för dem med de högsta inkomsterna samt kapitalskatt för att finansiera försvarsupprustning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Public service har ett viktigt uppdrag att granska makten och sprida information som är centralt för en vital demokrati. Public service ska spegla hela samhället och vara fritt från politiskt inflytande, därmed ska public service själv planera sin verksamhet utifrån långsiktigt stabila resurser.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Personbilar har en livslängd på ca 17 år i Sverige. Vi har dels ett nationellt mål om att växthusgasutsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70% till 2030 jämfört med 2010, dels tydliga besked från forskarvärlden om att utsläppen måste ner kraftfullt i närtid om vi ska klara Parisavtalet. Därför krävs politik som möjliggör en utfasning av fossildrivna personbilar omgående.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Lärare ska ägna sig åt att ge eleverna kunskap och förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap. Betyg och administration kring betyg tar värdefull tid från lärarna som ändå har en bild om vad eleverna kan och eleverna riskerar identifiera sig med att de inte kan eller är dåliga på olika ämnen vilket kan hålla i sig under hela utbildningstiden.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Vi behöver mer likvärdiga förutsättningar för välfärd och samhällsservice i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg:

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Allmännyttan har ett viktigt uppdrag att tillhandahålla boenden till rimliga priser. Det ska inte styras av marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Sverige behöver en sammanhängande fossilfri god transportinfrastruktur för såväl gods som personresor. Järnvägar behöver upprustas och byggas ut inklusive höghastighetståg och nya tåg köpas in.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Vi ska ha en god och likvärdig sjukvård i hela landet. Att den styrs från regional nivå är dock bra då besluten kommer närmare personalen och invånarna än om det skulle vara centralt styrt nationellt. Jag anser dock att staten behöver ta ett större ansvar och skjuta till mer medel för att stärka vården i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Under pandemin blev det tydligt att vi kan begränsa smittspridning när människor inte känner sig ekonomiskt nödgade att gå till jobbet trots sjukdom. Att avskaffa karensdagen kan även framåt begränsa annan smittspridning och därmed hålla större delen av arbetskraften friska. Samtidigt som människor inte sliter ut sig för att de jobbar trots sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Ekonomisk trygghet är väldigt viktigt. Jag vill även att människor ska känna en trygghet att själv kunna välja att om-utbilda sig, pröva ett annat jobb eller starta eget företag tex. Det bidrar även till ökad flexibilitet i arbetskraften. Arbetsgivare som har 5000 anställda och de som har 5 anställda har olika förutsättningar. Det viktiga för mig är att den ekonomiska tryggheten inte minskar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Söderberg: Gruvor behövs för olika samhällsfunktioner. Med anledning av den stora negativa inverkan på närområdet, miljön och ytterligare miljörelaterade risker från gruvor ska dessa dock prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Generellt kan dock tillståndsprocesser kortas bla. genom mer resurser till myndigheter som arbetar med prövning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Söderberg: Både EU och Sverige har blivit mindre öppet i förhållande till asylsökande de senaste åren. Samtidigt ser vi att antalet människor på flykt i världen ökar till följd av krig, konflikter och klimatförändringar. Ett ökat och solidariskt mottagande behövs i Sverige i EU och globalt, för att undvika humanitära katastrofer och nya grogrunder till konflikter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Söderberg: Den ekonomiska klyftorna i Sverige ökar. De som tjänar och äger mest blir rikare medan de med mindre resurser halkar efter. Mot bakgrund av detta kan de som äger och tjänar mest bidra mer till vår gemensamma välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Söderberg: Extra viktig Markägare ska få ersättning för naturvård, inte bara avverkning. Vi når inte miljömålen och trycket på skogen ökar. Vi behöver skydda skog för klimatets skull genom kolförråd och för den biologiska mångfalden. Jag vill även se ett mer naturnära skogsbruk och klimatanpassning vilket skyddar virkesbestånden och stärker den biologiska mångfalden i produktionsskogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elin Söderbergs val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat