Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emanuel Hort (fotograf null)

Emanuel Hort

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vägrar att acceptera de sociala orättvisor som finns i samhället idag. Det finns ingen anledning att så många ska vara arbetslösa och så många barn leva i barnfattigdom i Sverige idag. Samtidigt måste vi ha en politik som ser till att Sverige klarar klimatmålen och ställer om till ett fossilfritt samhälle så snabbt som möjligt - för det finns det bara ett parti att rösta på.

Presentera dig själv

Jag har engagerat mig i politiken för att jag tror på att vi tillsammans, med solidaritet som ledord, kan skapa ett mänskligare samhälle där vi också tar hand om vår miljö. Jag är tvåbarnspappa, bor i Gävle och är utbildad socionom med inriktning på flyktingmottagande. På fritiden fotar jag gärna och har även ett stort intresse för folkmusik och dans.

Vad har du för yrke?

Socionom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min farmor, organiserad bondmora

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror att de bästa förutsättningarna för att bedriva en politik för att klara klimatkrisen, säkra välfärden och komma tillrätta med arbetslösheten är genom ett rödgrönt styre med S, MP, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emanuel Hort

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Extra viktig Skolans uppdrag ska alltid vara att erbjuda bästa möjliga utbildning, inte att skapa vinst åt aktieägare. Vinstjakten på skolmarknaden innebär dessutom att våra gemensamma skattemedel inte går till det de är avsedda för, nämligen våra barns skolgång.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Teknikutvecklingen inom förnybar energiproduktion gör att det inte finns någon tvekan om att hela Sveriges energisystem kan ställas om till förnybart. Det är dessutom mycket billigare, bättre för miljön och innebär att vi slipper alla risker och negativa effekter som kärnkraften för med sig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: I brottsutsatta områden är en av de viktigaste åtgärderna att upprätta förtroende mellan polisen och de boende i området. Att öppna upp för att visitera vem som helst i ett bostadsområde utan brottsmisstanke skulle tvärtom försämra det förtroendet. Polisen har redan idag möjlighet att visitera personer vid behov.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: RUT-avdraget är problematiskt eftersom det innebär en subvention av tjänster som till största del personer med en viss inkomstnivå har råd att efterfråga, utan tydlig samhällsnytta. Avdraget skulle med fördel styras om mot reparationstjänster för ökad miljönytta och högre värde även för personer med lägre inkomster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Flera av framtidens stora utmaningar är både globala och lokala. Som ett rikt land har vi ett ansvar att bidra till att bekämpa fattigdom och hungersnöd i de delar av världen där behoven är som störst. Varje land har ett ansvar att göra allt som går för att bekämpa barnfattigdomen i världen, och det ligger även i Sveriges intresse att bidra till en tryggare omvärld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Monarkin är i grunden odemokratisk eftersom den inte är förenlig med principen om alla människors lika värde och bör på sikt avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: För att Sverige ska klara klimatmålen krävs en ambitionshöjning i klimatpolitiken. En sänkning av skatten på fossila drivmedel innebär tvärtom att vi får allt svårare att sänka utsläppen så snabbt som krävs för att undvika katastrofala effekter för människor och miljön.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Vi behöver se över skattesystemet i sin helhet för att säkra en långsiktig finansiering av välfärden och komma åt de ökande ekonomiska klyftorna i samhället. För att nå en ökad jämlikhet behöver även förmögenheter och stora tillgångar ha en högre skattenivå, vilket även innefattar framförallt högt värderade bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Målet för kulturpolitiken måste vara att bidra till en livskraftig och oberoende kultursektor, då ska inte innehållet styras av varken kommersiella eller politiska intressen. Finansieringen behöver säkras från det offentliga, men med stor respekt för det fria kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Vindkraftsetableringar är ett viktigt intresse på både lokal, regional och nationell nivå och det är viktigt att de går att få till på de platser där de har så liten negativ inverkan som möjligt. Kommunerna har en viktig roll i att bestämma lämpliga platser, men bör inte kunna säga nej helt och hållet på vilka grunder som helst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Fattigdom är ett socialt problem som inte låter sig lösas genom förbud. Det behövs både generella och riktade insatser för att motverka social utsatthet av olika slag. Vi kan även ha ett närmare samarbete för att hjälpa till att förbättra situationen i de länder som många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Människor är olika, och politikens jobb är att sträva efter ett samhälle som är bra för alla, där var och en kan vara sig själv och bli respekterad för det. För personer som inte identifierar sig som varken kvinna eller man handlar detta om en grundläggande demokratisk rättighet - att få bli erkänd som sig själv. Det är en rättighet vi alla måste stå upp för.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Föräldraledigheten är viktig för att barnet ska få en nära relation till sin/sina föräldrar. Här finns det en stor ojämställdhet idag som har olyckliga effekter både på det privata planet och i samhället i stort. Vi vill se att varje förälder får varsin tredjedel av föräldraledigheten, medan den sista tredjedelen kan fördelas fritt mellan föräldrarna eller överlåtas till annan vuxen i familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Vården är i grunden ett offentligt ansvar. Vårdresurserna måste fördelas utifrån behov och då fungerar inte dagens modell med skattefinansierade privata nätläkare. Våra gemensamma skattemedel måste gå till det som de är avsedda för, inte till vinster i privata företag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger en viktig trygghet och förutsättning för flyktingar att kunna fokusera på sin etablering i Sverige. De allra flesta har dessutom ett fortsatt skyddsbehov över lång tid, så tillfälliga uppehållstillstånd blir snarast en resurskrävande symbolpolitik som går ut över den enskilda.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Det är inte önskvärt att gå med i NATO eftersom det påverkar Sveriges möjligheter att föra en självständig utrikespolitik, vilket Turkiets krav nu illustrerar. Det finns också frågetecken kring USA:s långsiktiga pålitlighet som ledande nation i NATO-samarbetet. Vi behöver istället rusta upp försvaret och satsa på andra former av multilaterala försvarssamarbeten.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Extra viktig Grundersättningen i a-kassan behöver höjas och omfatta alla som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet. Det bästa vore ett samlat trygghetssystem som omfattar både sjukdom och arbetslöshet, så att ingen behöver bollas mellan olika myndigheter och riskerar att falla mellan stolarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Strandskyddet och allemansrätten är viktig i hela landet, särskilt i närheten av tät bebyggelse och längs med kusten. Samtidigt ser förutsättningarna olika ut i landsbygd jämfört med i städerna, så det är inte orimligt att göra lättnader på utvalda platser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: När vi nu ser ett behov av att rusta upp försvaret är det inte rimligt att det ska gå ut över offentlig service som skolan och vården. Vi ska inte rusta ned välfärden för att vi rustar upp försvaret. Skatterna har sänkts under lång tid för personer med de högsta inkomsterna, de kan bidra i högre utsträckning än idag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: I en tid när allt fler väljer sina egna informationskanaler kan Public service skapa gemensamma referenser, erbjuda en bredd av intryck och bidra till ökad förståelse för varandra, vårt samhälle och den tid vi lever i. För att ytterligare stärka dess roll och oberoende vill vi att public service skyddas i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Extra viktig Omställningen till det klimatsmarta samhället är igång men behöver ske snabbare och i planerad ordning. Ett slutdatum för nyförsäljning av fossilbilar sänder ett tydligt budskap till bilindustrin och är i förlängningen ett sätt att stötta utvecklingen av bättre och billigare elbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Betyg i lägre åldrar har ingen påvisad positiv effekt utan riskerar tvärtom att ha en negativ effekt för barn som har det svårt i skolan. De behöver stöd, inte en stämpel.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Extra viktig Omfördelningssystemet behöver ses över för att en likvärdig nivå av samhällets service ska kunna upprätthållas i hela landet. En annan viktig åtgärd som vi driver är att kommuner ska kunna få intäkter från produktion av förnybar el. Det finns också delar av välfärden där staten behöver gå in med mer finansiering.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Att köpa sex är ett allvarligt brott som innebär en grov form av exploatering av en person i en utsatt situation, och det behöver framgå i straffskalan. Detta är en del i det program mot mäns våld mot kvinnor som vi har varit med och tagit fram i regering.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Det finns starka belägg för att marknadshyror i praktiken innebär högre hyror, vilket har allvarliga negativa effekter för enskilda och för samhället i stort.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: För att kunna resa klimatsmart inom landet i framtiden måste vi föra över en stor del av inrikesflyget till järnväg, och då behöver vi höghastighetståg mellan storstäderna. Viktigt att det finansieras separat så det inte går ut över andra prioriterade järnvägssatsningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Staten behöver ta ett större ansvar när det kommer till vårdens finansiering för att säkerställa likvärdig vård över hela landet. Däremot vore det en oerhört stor apparat att föra över hela huvudmannaskapet, vilket knappast är det vården behöver i nuläget.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Karensdagen är problematisk på flera sätt, men framförallt för att risken är uppenbar att människor går till jobbet trots att de egentligen är sjuka och borde vara hemma och vila. Den bidrar till en stress och ohälsa i arbetslivet som vi behöver försöka komma tillrätta med.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Vi behöver ha en trygg och inkluderande arbetsmarknad där fler har möjlighet att jobba utifrån sina förutsättningar med en trygg anställning. Missbruk av olika tidsbegränsade anställningsformer måste motverkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emanuel Hort: Tillståndsprocesserna kan i vissa delar göras mer effektiv, men villkoren måste vara högt ställda när det kommer till påverkan på människor och miljö. Ofta sker gruvetableringar på bekostnad av rennäringen, vilket är särskilt problematiskt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emanuel Hort: Sverige ska fortsätta ha en reglerad invandring, men mycket måste göras för att förbättra mottagandet. Om vi stärker etableringsprocessen ordentligt så är flyktingmottagandet inte bara en humanitär insats utan även betydelsefull för att tillgodose behovet av arbetskraft med en i övrigt åldrande befolkning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emanuel Hort: Gängkriminaliteten är onekligen ett stort problem i Sverige idag, där möjligheterna till hemlig avlyssning är ett viktigt verktyg som också behöver utökas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emanuel Hort: Extra viktig Samhällets skatteintäkter ska finansiera hela välfärden, polis, räddningstjänst och mycket mer som vi tar för givet i dagens samhälle. Det har blivit en allt större utmaning när skatterna över tid har sänkts steg för steg. Samtidigt finns det en relativt stor grupp av höginkomsttagare som har dragit ifrån ordentligt och skulle kunna bidra mer än de gör idag till välfärdens finansiering.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emanuel Hort: Det vi till vardags kallar för "skog" är i många fall trädplantage som inte alls har samma ekologiska värden som riktig gammelskog eller varsamt brukad skog. Här behövs en omställning av skogspolitiken för att både säkerställa ett mer hållbart skogsbruk och även skydda mer av de mest värdefulla skogsmarkerna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emanuel Horts val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning

Så svarar Emanuel Hort: Det finns flera stora utmaningar i Sverige idag som vi måste klara av samtidigt som vi gör allt vi kan för att ta ställa om till ett fossilfritt samhälle så snabbt som möjligt. Det behövs stora förstärkningar för att utreda och lagföra brott - och minst lika stora satsningar för att motverka uppkomst av ny brottslighet och social problematik. Mer måste göras för att bekämpa arbetslösheten.