Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kalle Olsson (fotograf Göran Strand)

Kalle Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min viktigaste politiska drivkraft är allas rätt att utvecklas och växa som människor, oavsett plånbokens storlek eller var i landet man bor. Jag tror på ett starkt samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för välfärden, där skatt betalas efter bärkraft och där vi gör upp med privatiseringar och avregleringar som berikat ett fåtal och samtidigt ökat klyftorna.

Presentera dig själv

Jag är en tvåbarnspappa från Östersund som alltsedan tonåren haft ett starkt samhällsengagemang. Sedan 2014 har jag haft förmånen att företräda Jämtlands län i riksdagen. På min lediga tid uppskattar jag att läsa, springa och ungås med mina barn.

Vad har du för yrke?

Politisk redaktör, ledarskribent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Magdalena Andersson får fortsätta som statsminister. Att regeringsmakten vilar på ett stabilt parlamentariskt underlag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Kalle Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Det finns inget förbud mot ny kärnkraft. Finns investeringsviljan är det öppet för bolag att bygga nya reaktorer. Men man ska vara medveten om att det är extremt dyrt och långa ledtider.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Polisen har redan i dag goda möjligheter att visitera människor vid misstanke om brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Det finns avigsidor med Rut-avdraget, inte minst fördelningspolitiskt. Det viktigaste i nuläget är emellertid att se till att skattefinansierade inte leder till fusk och arbetslivskriminalitet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: I ljuset av krig, svält och klimatförändringar som drabbar de fattigaste delarna världen hårdast, är det för mig självklart att Sverige, ett av världens rikaste länder, ska ha fortsatt höga ambitioner inom klimatpolitiken.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Jag är principiellt för införande av republik. Man bör dock betänka att även en republik skulle ha utgifter för representation och bevarande av kulturarv och liknande.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Som en konsekvens av de kraftigt ökade bränslepriserna har den S-ledda regeringen sänkt skatten på bensin och diesel, och genomfört flera andra åtgärder för att lindra effekterna av prisökningarna. Det tycker jag är bra och rimligt. I ett längre perspektiv bör dock insatserna i första hand riktas mot omställningen av den svenska bilparken, gärna med mer av geografisk differentiering.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Det är positivt om fler vill bidra ekonomiskt till kulturlivets utveckling. Men staten får inte undandra sig sitt ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Berörda bygder måste genom kommunfullmäktige ha ett avgörande inflytande om vindkraftsbyggen. Det kommunala vetot ska vara kvar. Däremot vore det bra om kommunens uppfattning klargjordes tidigt i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Det löser inte det grundläggande problemet - fattigdomen - och i den mån det är ordningsstörande finns möjligheter för kommuner att reglera genom lokala föreskrifter. Dessutom skulle ett förbud sannolikt dra stora polisiära resurser. Resurser som kan göra bättre nytta i andra sammanhang.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Vi anser att föräldraförsäkringen successivt ska delas helt lika för att främja ökad jämställdhet. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Digitala vårdtjänster har kommit för att stanna. Vi behöver dock agera för att stävja överutnyttjande och negativa undanträngningseffekter. Vård ska ges efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Inte avskaffas helt, men det bör bli väldigt mycket enklare att bygga strandnära på landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Publicera service ska ha ett brett och allsidigt uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Vi vill vi se en fossilfri fordonsflotta 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kalle Olsson har hoppat över denna fråga

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Extra viktig Villkoren mellan landets kommuner skiljer sig radikalt. Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt hänsyn till strukturella faktorer som är svåra för kommunerna att påverka, exempelvis avstånd och demografi. Oavsett var man bor i landet har man samma rätt till en god och trygg välfärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: De nuvarande stambanorna byggdes på 1800-talet, och det finns ett stort behov av bättre kapacitet på banorna. Det förutsätter dock att vi fortsätter på den inslagna vägen där vi både satsar stort på övrig infrastruktur, exempelvis vägnätet och mindre regionala banor, samt höghastighetsbanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: En ny stor organisatorisk förändring av sjukvården skulle ta enormt mycket kraft från den viktiga uppgift som sjukvården står inför här och nu. Mycket viktigare är frågan hur man ser på sjukvårdens finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kalle Olsson: Karensavdraget slår väldigt olika - och orättvist - beroende på till exempel kön och yrke. Inkomstbortfall under sjukdom bör bäras på ett mer solidariskt sätt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kalle Olsson: Efter flera stora flyktingvågor där Sverige tagit ett stort ansvar jämfört med övriga EU-länder bör vårt fokus vara på integration och etablering av de människor som redan kommit till vårt land.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kalle Olsson: I takt med att den tekniska utvecklingen ständigt får fram, måste polisen på motsvarande sätt ha adekvata tekniska verktyg för att förebygga och stoppa grov brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kalle Olssons val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg