Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Vix Herjeryd (fotograf null)

Vix Herjeryd

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drivas av att skapa ett hållbart samhälle med mer trygghet och rättvisa där varje individ får möjlighet att vara sig själv, utvecklas och nå sin fulla potential där den väljer att verka, där vi krossat skadliga normer och där vi är många som tillsammans tagit de steg som krävs för att klara klimatutmaningarna, med ökad livskvalitet och en stark, trygg, offentlig sektor.

Presentera dig själv

Mina hjärtefrågor är antidiskriminering inkl. hbtqia+, klimat och miljö, hälsa, sjukvård och sociala frågor. Fd. ordförande för Stockholm Pride under 3,5 år. Jag har varit aktiv lokalpolitiker i Umeå.

Vad har du för yrke?

Funktionschef IT Operations

I vilket land är du född?

Ungern

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Modiga aktivister + Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön regering (eller rödgrönrosa om jag får drömma lite), där Vänsterpartiet ingår i regeringen. MP, V, (F!), och S har majoritet i Riksdagen. Krävs samarbete med fler partier är C första parti att föra dialog med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Vix Herjeryd

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Allt för mycket pengar går ut till anonyma aktieägare. Vinst är inte skolans syfte, utan utbildning, det är dags att ta tag i detta nu. Vinstutdelande bolag ska inte driva skolor. Dagens system drabbar elever både på berörda skolor, men även kommunala skolor och friskolor som har elevernas utbildning i fokus.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Både hushåll, företag, och industrier behöver billig el snabbt, inte om 20 år. Kärnkraft är dyr och tar lång tid att bygga, och innebär stora säkerhetsrisker. Energieffektivisering och satsning på en utökad produktion av förnybar energi är en snabb väg framåt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Polisen har redan de befogenheter som krävs för att visitera vid behov. Att peka ut speciella zoner drabbar kollektivt människor i socioekonomiskt utsatta områden och riskerar att rasera förtroendet för myndigheten, och skapa spänningar mellan allmänhet och polis.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Att konsumera tjänster istället för varor är i grunden positivt för klimat och miljö. Denna omställning kan RUT-avdraget främja och det behöver vara konstruerat på ett sätt så det kan nyttjas av många, med större fokus på återbruk, reparation och cirkulär ekonomi. RUT ska ej vara en subvention för främst redan ekonomiskt starka grupper.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Fler människor än någonsin lever på flykt, och antalet förväntas öka. Hunger och fattigdom är utbrett, och kriget i Ukraina, höjda matpriser och tillgång på vete kommer ytterligare förvärra situationen i länder som redan har det svårt. Vi behöver ta ansvar och visa solidaritet. Vårt bistånd kan göra stor skillnad i länders arbete för att stärka sin ekonomiska säkerhet och tillgång till mat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Monarkin bör på sikt avskaffas. Vi är en demokrati och det är svårt att se monarkins plats, att födas till ett offentligt ämbete, i detta. God internationell representation säkras upp på andra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Vi behöver nå våra klimatmål, och sänkt skatt på bensin och diesel är inte rätt väg att gå. Hållbart resande behöver prioriteras, både genom utbyggd kollektivtrafik, cykelvägar och ökad andel elbilar. Det måste också vara hållbart att bo och arbeta i alla delar av Sverige. Lands- och glesbygden är otroligt viktig och ett utjämningssystem bör ses över.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Det behövs en mer rättvis och enhetlig beskattning av tillgångar. En progressiv beskattning är att föredra gällande bostäder, för att genomföra det krävs en större reform. Tills en sådan kan införas är en åtgärd att införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Den konstnärliga friheten ska vara den största drivkraften bakom kulturlivet, inte kommersiella intressen eller politiska vindar. Det offentliga behöver stödja kultursektorn och säkerställa en fri och bred kultursektor, och verka för att denna bevaras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Denna process behöver bli tydligare och bättre. Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de önskar ha vindkraften, men det ska tydliggöras hur och när det ska gå att säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Fattigdom och att behöva be om hjälp är inget brott. Ett förbud löser inte de utmaningar som finns. Det behövs åtgärder på samhällsnivå för att bryta utsatthet och utanförskap, och att vi stöttar både här i Sverige samt samarbetar och stöttar de länder som många personer som tigger här kommer ifrån. EU kan ställa krav på medlemsländer kopplat till t.ex. behandling av nationella minoriteter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Ett tredje juridiskt kön behövs för att respektera varje individ och alla oss som identifierar oss som något annat än man eller kvinna. Processen för att justera sitt juridiska kön ska vara enkel och snabb och enbart juridisk. Statistik uppdelad på kön blir mer korrekt om fler alternativ än två går att välja på.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Att öronmärka dagar är en jämställdhetsreform. En tredjedel till vardera förälder i familj med två föräldrar, och en tredjedel ska kunna fördelas fritt eller överlåtas till annan vuxen som är en del av barnets familj. Ytterligare förändringar bör tittas på så systemet fungerar för fler former av normbrytande familjekonstellationer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Digital vård kan vara ett bra komplement till vård på plats, men skattemedel behöver användas på ett bra sätt och ej gå till vinstutdelning i privata bolag. Det offentliga kan styra så att vård ges efter behov, de med störst behov prioriteras, och så medel fördelas därefter. Digital vård kan ske i offentlig regi.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Dagens system och långa handläggningstider är förödande för människor. Oro och ovisshet präglar barn och vuxna under många år. Permanenta uppehållstillstånd kan ge trygghet, stabilitet och en snabbare etablering i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Sverige får inte anpassa sig efter Turkiets krav utan behöver värna mänskliga rättigheter i första hand. Kärnvapen bör förbjudas genom lagstiftning. Försvarssamarbeten är möjliga och kan fördjupas utan ett medlemskap i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Många av våra trygghetssystem ligger idag inte på rimliga nivåer. A-kassan är ett sådant system där grundersättningen bör höjas och omfatta alla som arbetar oavsett anställningsform.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Allemansrätten behöver värnas och strandskyddet stärkas. Detta är en garanti för friluftsliv och bad, och garanterar bra livsvillkor för växt- och djurliv både i land och i vattnet. Strandskyddet behöver särskilt stärkas på västkusten och i högexploaterade områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Upprustningen av vårt försvar ska inte drabba personer med ansträngd ekonomi eller leda till besparingar i välfärden. En värnskatt är lösningen på detta, för personer med högre inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: En oroande utveckling syns i flera länder där fri media begränsas. Public service bör grundlagsskyddas för att vara skyddad mot politisk styrning. Finansieringen för public service behöver vara långsiktig och stabil, och uppdraget bör även fortsatt vara brett och spegla hela landet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: En bil används i genomsnitt i 18 år. Bensin och diesel är inte framtidens drivmedel. Att investera i en ny sådan bil kommer att bli en dyr förlustaffär för hushållen. Transportsektorn är under omställning, det går fort, och elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Betyg behövs vid urval för fortsatta studier såsom gymnasieskolan eller universitetet. I lägre åldrar leder de inte till högre kunskap eller annan positiv effekt, och det riskerar att skapa stress och negativ påverkan för elever som behöver få ökad motivation till sina studier och har det tufft. Betyg bör ej ges förrän tidigast åk 7. Fokus i skolan ska vara kunskap, inte prestation.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Ekonomisk utjämning är viktigt för att hela landet ska leva, och för att skapa mer rättvisa. Det kan också nyttjas som styrmedel för att främja omställningen till ett mer hållbart samhälle inom både kommun och region. Staten kan t.ex. ge kompensation för förnybar el, och säkra högre löner inom vård omsorg, samt stärka skolan.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Detta är en komplex fråga, men att enbart ge böter är inte rimligt. Att höja straffet för detta är en åtgärd i vårt 40-punktsprogram ihop med S mot mäns våld mot kvinnor. Sedan behöver myndigheter, vård, socialtjänst m.fl. ökad kunskap och analys om situationen för den som säljer sex, hur lagstiftning påverkar och vilken ökad utsatthet den kan skapa. En strategi för att hantera det bör finnas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Marknadshyror skulle leda till ännu högre hyror när vi redan nu har en situation där många inte har råd med en bostad, och där trångboddheten ökar. Åtgärder för att minska bostadsbrist och segregation behövs. Många fler hyresrätter behöver byggas, hyresrätter som människor har råd att bo i, och många äldre hus behöver rustas upp utan att bli så dyra att de boende måste flytta.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Vi måste flyga mindre och åka mer tåg. Höghastighetståg gör att inrikesflyget mellan våra storstäder kan avvecklas på sikt. Järnvägsnätet i Sverige är eftersatt, det behövs nya stambanor, fler spår och ett fungerande underhåll av vår järnväg. Vi måste bygga för framtiden och framtiden är höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Staten kan ta ett större ansvar för finansiering, och för att t.ex. bidra till höjda löner inom vård och omsorg, samt till omställning för att nå våra klimatmål. Beslut bör fattas nära människor, och människorna de berör bör kunna påverka dess innehåll. Att förändra vårt system med regioner skulle vara en komplex långdragen process som inte skulle lösa sjukvårdens utmaningar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: En del kan jobba hemifrån fast de är sjuka eller flexa ut och slippa karensdag, medan andra måste vara hemma och sjukskriva sig. En del måste gå till jobbet fast de är sjuka för att det ekonomiska bortfallet blir för avgörande och det ökar t.ex. smittspridning. Båda fallen bidrar till en osund kultur på arbetsplatsen och visar på den orättvisa som dagens system innebär. En förändring behövs.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Den ökade andelen låglönejobb som gör att en person måste ha 2-3 jobb, korta anställningar som missbrukas, gig-eknomin, osäkra timanställningar och att ständigt vara tillgänglig för att ta ett pass är exempel på en utveckling som måste stoppas. Arbetsmarknaden behöver vara trygg för alla och normen ska vara tillsvidareanställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Vix Herjeryd: Rennäringen och andra riksintressen, samt höga miljökrav ska vara ledande i beslut om tillstånd för nya gruvor. Alla samer är inte en del av rennäringen, men de och deras historia behöver respekteras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vix Herjeryd: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet som behöver försvaras. Sverige och andra EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör öka. EU bör ställa krav på medlemsländerna. Människor som behöver fly ska mötas med medmänsklighet och möjligheter. Vår planet tillhör alla.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vix Herjeryd: Detta kan vara ett medel som hjälper polisen i arbetet mot grov gängkriminalitet, men det behöver regleras så en balans nås mellan övervakning, mänskliga rättigheter och personlig integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Under många år har skatten höginkomstbetalare betalar sjunkit och rika blivit rikare och fattiga fattigare. Denna utveckling behöver vändas, samtidigt som välfärden behöver stärkas och våra klimatmål behöver nås. Den som tjänar och äger mest ska också betala en högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Vix Herjeryd: Extra viktig Det finns en brist på gammelskog och den har ersatts med artfattiga nyplanteringar. Den världsunika fjällskogen och annan skog med höga naturvärden måste bevaras och få breda ut sig. FN uppmanar oss att skydda minst 30 procent av land och hav, EU har antagit detta mål, något vi bör efterleva. För en hållbar skogsindustri behöver också avverkning ske i adekvat takt och mer trä återbrukas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Vix Herjeryds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning