Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Markus Lindgren (fotograf )

Markus Lindgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag ser inte politiken som en karriär. Det här är min medborgerliga värnplikt och jag tycker att jag har kraften och förmågan att under några år ägna hänge mig åt att försöka bidra till den förändring jag tror att samhället behöver. Klimatomställningen är lika oundviklig som nödvändig, men trots det gör vi inte nog. Det vill jag ändra på.

Presentera dig själv

Jag är 37 år gammal och lever med min fru och tre barn på Skiljebo i Västerås. Sedan valet 18 är jag kommunalråd i Västerås och arbetar främst med utbildnings- och kulturfrågor. Till yrket så är jag rektor och biträdande institutionschef inom statlig ungdomsvård, men är tjänstledig för att kunna utföra mina uppdrag. Jag är hemvärnssoldat och på fritiden tränar jag nioåriga grabbar i fotboll.

Vad har du för yrke?

Rektor/Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Pete Buttigieg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktiga är inte precis hur en styrande koalition ser ut och är sammansatt, utan att vi får största möjliga genomslag för politik som leder som klimatomställning och social rättvisa. Jag tror emellertid att förutsättningarna för detta är störst i någon typ av samverkan med S, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Markus Lindgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Extra viktig I den svenska marknadsskolan är förlorarna alltid elever och lärare. Som lärare och lokal skolpolitiker har jag på nära håll sett hur kommunen tvingats betala ut underskottskompensation till koncernskolor, samtidigt som de gör stora vinster till sin ofta anonyma ägare. Ersättning måste spegla ansvar och pengar som skulle kunna gå till undervisning och elevhälsa ska aldrig gå till riskkapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Kärnkraften är extremt dyr och skulle ta oerhört lång tid att bygga ut. Det innebär två problem; dels skulle kunderna vara de som får bära de höga kostnaderna för investeringarna och dels behöver vi säkra elförsörjning här och nu. Havsbaserad vindkraft är det bästa alternativet för billig, snabb och säker el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Vid misstanke har polisen redan idag rätt att visitera. Vi vet från andra håll i världen att den här typen av regelverk löper stor risk för att tillämpas godtyckligt, så som exempelvis stop-and-frisk i USA.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Rätt använt kan RUT-avdraget bidra till omställningen genom att pengar spenderas på tjänster snarare än onödig konsumtion. Vi behöver dock se över hur avdraget tillämpas, så att det inte i praktiken blir subventioner av välbeställda gruppers konsumtion av tjänster

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Vi lever i en allt oroligare värld och fler människor än någonsin lever på flykt. Sverige har en stolt historia som ett land som stått upp för internationell solidaritet och det är mycket beklagligt att flera partier i riksdagen vill ändra på det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Jag är i grunden republikan. I mitt Sverige ärver vi inte offentliga ämbeten, i synnerhet inte rollen som statschef. Därför är det givet att monarkin över tid ska avskaffas och det är då rimligt att redan idag tillse att de ekonomiska anslagen minskar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Extra viktig Sverige kommer aldrig nå sina klimatmål eller på ett tillräckligt sätt bidra till att Parisavtalets 1,5 grandersmål uppfylls om vi fortsätter subventionera utsläpp. Visst behöver vi se till så att människor med små marginaler får vardagen att gå ihop, men det måste ske fördelningspolitiskt och inte genom subventioner som främst gynnar välbärgade storstadsbor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Bostäder behöver förvisso beskattas, men vi behöver i grunden se över en mer rättvis beskattning av tillgångar. En generell höjning av fastighetsskatten isolerat löser inte de problemen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: En fri och oberoende kultur är både en förutsättning för och en konsekvens av ett öppet och demokratiskt samhälle. Det offentliga måste vara garanten för en kultur som inte bara styrs av marknadskrafter och som vågar vara kritisk mot så väl staten som kapitalet. Vi ska ha generösa offentliga stöd till kultursektorn.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Naturligtvis ska kommuner alltjämt få bestämma var de vill ha sina vindkraftsetableringar, men vi behöver dock hitta en modell med tydligare processer och mindre risk för godtycke. Vindkraften är central för omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Principiellt är det helt främmande för mig att det ska vara förbjudet att be om hjälp. Vi behöver istället arbeta hårt med att bryta ekonomiskt utanförskap och de destruktiva strukturer som har medfört att människan tigger. Ett förbud riskerar bara öka utsattheten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Det är helt orimligt att den som inte identifierar sig som man eller kvinna ska behöva göra det juridiskt. Därför är det högst rimligt att införa ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Det är en viktig avvägning att göra mellan strävan efter jämställt uttag av föräldradagar och familjers rätt att själva forma sina liv. Jag tror inte på helt individualiserad föräldraförsäkring, alltså att staten bestämmer att det är hälften var, utan att den bör vara tredelad. En tredjedel kan då fritt disponeras av föräldrarna eller överlåtas åt någon familjen närstående.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Privata nätläkare har dykt upp som ett uttryck för en trasig marknad, där de enligt tariffer kan sko sig på regionernas pengar genom oproportionerliga insatser för patienter med små medicinska behov. Det här behöver vi sätta stopp för. Däremot behöver vårdens digitalisering fortsätta och möjligheten till hjälp på distans stärkas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Permanenta uppehållstillstånd kanske är dåligt för den som vill visa sig hård i invandringsdebatten, men det är utan tvekan bra för integrationen ur både samhälls- och individperspektiv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Grunden för den säkerhetspolitiska doktrinen har varit rysk avkylning. Den linjen har uppenbarligen fallit. Att nu diskutera tidigare ställningstaganden är fullt naturligt. De senaste månaderna visar att det finns all anledning att stärka såväl det militära som civila försvaret. Jag tror personligen att det bäst sker inom ramarna för NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Samhällets trygghetssystem ska vara generösa och fånga upp den som annars riskerar falla. Över tid behöver vi se över flera bidragssystem och istället sjösätta ett samlat trygghetssystem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Jag tror att ett starkt strandskydd behövs både för att garantera goda levnadsvillkor för djur och växter och för att tillse att allemansrätten allt jämt är stark.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Det förändrade omvärldsläget motiverar återinförandet av värnskatten för personer med höga inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Public service-medierna är garanten för tillgång till fri och oberoende media. Vi behöver säkerställa långsiktiga förutsättningar för den här viktiga verksamheten och säkerställa att det inte blir föremål för stora förändringar vid maktskiften.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Extra viktig Vi måste säkerställa att omställningen av transportsektorn både fortsätter och skyndas på. I det läget behövs tydliga politiska styrmedel för att underlätta övergången till elektrifierade bilar för hushållen och ett förbud av nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar är ett gott exempel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Förslaget saknar förankring hos såväl skolans professioner som forskningen och är i många fall direkt kontraproduktivt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Generellt missgynnas små landsbygdskommuner med nuvarande ordning, trots att det exempelvis ofta är där de egentliga värdena i svenska industri uppstår. Jag tror att inkomstutjämning är viktigt, men ser också gärna exempelvis fler lokala skattebaser så att mer pengar stannar där de skapas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Det är orimligt att ett brott av den digniteten bara är ett bötesbrott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Jag ser en omfattande risk att marknadshyror leder till undanträngning av hyresgäster med låga inkomster och därmed ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Vi behöver minska incitamenten till inrikesflyg på sträckor som relativt enkelt hade kunnat ersättas av tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen och för regleringen av verksamheten, däremot tror jag inte att någon gynnas av ett fullständigt förändrat huvudmannaskap.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Karensdagen leder till sjuknärvaro på jobbet och skapar en stor orättvisa mellan de som exempelvis har möjlighet arbeta hemma vid lindrigare sjukdom och de som inte har det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Det behövs förvisso en viss flexibilitet för snabbt föränderliga branscher, men det får inte innebära godtyckligt staplande av kortsiktiga anställningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Lindgren: Vi ska naturligtvis ställa mycket höga miljökrav vid prövning av nya gruvor, likväl som stor hänsyn ska tas till riksintresset rennäring. Däremot behöver processerna bli effektivare och snabbare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Lindgren: Att söka asyl är en mänsklig rättighet och vi går som land i en riktning där detta urholkas. Detta innebär naturligtvis ingen generell amnesti. Flyktinginvandringen ska vara reglerad, men präglas av stor respekt för asylrättens principer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Lindgren: De senaste årens tillslag med hjälp av andra länders polismyndigheters avlyssning visar att det kan finnas skäl till modernisering av nuvarande lagstiftning för att komma till bukt med den grova organiserade brottsligheten. Det får dock inte ske på ett sätt som i alltför hög grad åsidosätter den personliga integriteten för den som inte omfattas av brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Lindgren: Framförallt genom ökad kapitalbeskattning, snarare än inkomstskatt. Det är helt orimligt att den som har möjlighet att ta ut utdelning istället för lön skattar minst 10% mindre än vanlig knegare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Lindgren: Idag hotas skog med höga naturvärden av avverkning. Vi behöver, tvärtom, bevara dessa. Inte minst de stora sammanhängande fjällskogarna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Markus Lindgrens val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning