Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Moa Karlsson (fotograf null)

Moa Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill rösta på en kandidat som är progressiv i frågor om individuell frihet, identitet och klimatet, men mitten-höger i ekonomiska frågor. Jag kommer kämpa för allas rätt av vara den de är och för planeten, samtidigt som jag är liberal och tycker människor ska få behålla så mycket av sin lön som möjligt.

Presentera dig själv

Jag är en nyfiken och pragmatisk tjej på 24 år. Jag började engagera mig politiskt eftersom jag har ett stort samhällsintresse och ville vara med och påverka. Jag tycker frågor som rör alla människors lika värde, jämställdhet, antirasism och HBTTQ-personers rättigheter är särskilt viktiga. Klimatfrågan är också central för mig och där vill jag höja både Sveriges och mitt eget partis ambitionsnivå.

Vad har du för yrke?

Studerande, har snart en kandidatexamen i juridik, men läser nu till psykolog.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Emma Wiesner, EU-parlamentariker

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett pragmatiskt styre som ligger i mitten av svensk politik, där Vänsterpartiet får så lite inflytande som möjligt och Sverigedemokraterna helt lämnas utan. Som läget ser ut idag skulle det innebära att Centerpartiet samarbetar med Socialdemokraterna, samt eventuellt MIljöpartiet och de borgerliga partier som vill vara med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Moa Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Att aktiebolag kan driva verksamhet inom utbildning, vård och omsorg bidrar till en större mångfald av aktörer inom välfärden. Det tycker jag är bra! Det har dock visat sig att vissa företag tar ut vinst även om kvalitén i verksamheten inte håller måttet, vilket såklart inte är okej! Jag tycker vi ska förbjuda vinstuttag som en sanktion för aktörer som inte lever upp till högt satta kvalitetskrav.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Kärnkraft är dyrt och långsamt att bygga ut. Dessutom ger det existensiella i frågan mig en dålig känsla i magen. Jag vill inte se ett förbud mot kärnkraft men ser ogärna att vi prioriterar kärnkraft framför förnybara alternativ som är billigare, snabbare och kan blir lika pålitliga som kärnkraft med rätt teknik och infrastruktur.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Att införa särskilda regler för vissa områden är orättvist och gör inget annat än att ytterligare stämpla människor som bor där som brottslingar. Det kommer spä på rasism och segregation. Tvångsåtgärder utan brottsmisstanke är dessutom inte värdigt en liberal demokrati. Vi måste hitta andra sätta att bekämpa brottsligheten på.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Rutavdraget underlättar företagande i en kvinnodominerad bransch och skapar arbetstillfällen för personer (ofta kvinnor) som annars stått längre från arbetsmarknaden. Dessutom har både ROT och RUT minskat svartarbete. Jag skulle endast överväga det inom ramen för en allomfattande skattereform.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Extra viktig Detta är ett mycket, mycket dåligt förslag. Sverige är ett av världens rikaste länder och ska såklart bidra ekonomiskt till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i vår omvärld. Det är det enda etiskt riktiga. Vårt bistånd kan bland annat bidra till grön omställning globalt, en absolut nödvändighet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Jag är i grunden mot monarki som statsskick. Dessutom tror jag våra folkvalda politiker med faktiskt inflytande över vår politik kan bidra mer i en diplomatisk kontext.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Vi är nu i en exceptionell situation med bränslepriser som gör det svårt för människor att få ekonomin att gå ihop. På sikt vill jag dock att priserna på allt fossilt bränsle ska vara höga, så att människor ska välja andra drivmedel. Det är nödvändigt för en grön omställning. Samtidigt måste människor hinna ställa om och tillfälligt sänkta skatter kan behövas just nu.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Det finns en poäng med att endast inkomster och inte ägande som sådana är skatteskyldiga. Man köper en fastighet med skattade pengar, att beskatta ägandet av sagda fastighet vore därför en orättfärdig dubbelbeskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: När kulturen är finansierad med offentliga medel styr politiken vilken kultur som premieras. Eftersom kultur sprider värden, idéer och åsikter kan det vara demokratiskt problematiskt. Även om den offentliga finansieringen i vissa fall leder till ökad tillgänglighet snedvrider den marknaden så det är inte är den kultur som flest vill konsumera som premieras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Idag stoppas nödvändig vindkraftutbyggnad alltför ofta av baggiga kommunpolitiker. Ska vi ställa om på riktigt, så snabbt som vi behöver, måste de förnybara energislagen ges bättre förutsättningar att expandera.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Bara för att det är besvärligt eller obekvämt för oss att bevittna och tvingas ta ställning till fattigdomen i vår vardag kan vi inte förbjuda människor att be om hjälp. Som jag ser det är det verkliga problemet att människor tvingas tigga och inte att jag måste bemöta deras förfrågan. Vi kan inte förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Extra viktig Tänk att människor icke-binära och andra med en könsöverskridande identitet tvingas felkönas av staten! Eftersom det de facto finns människor som inte identifierar sig som man eller kvinna är det inget annat än diskriminerande att staten inte erkänner deras identitet i folkbokföringen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Extra viktig Även om jag har stor respekt för familjers individuella förutsättningar och önskemål tycker jag inte det är rimligt att en statligt finansierad försäkring befäster ojämställda strukturer på det sätt föräldraförsäkringen gör idag. Den ekonomiska ojämställdheten är ett stort problem och problemet skulle bli större med färre öronmärkta "pappadagar".

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Privata nätläkare har revolutionerat svensk sjukvård. Konkurrensen har gjort att regionerna behövt förbättra tillgängligheten till sin egen primärvård och upprättat liknande system. Eventuellt kan ersättningssystemet ses över för att minska den ekonomiska påfrestningen för regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Extra viktig I grunden tror jag permanenta uppehållstillstånd ger bättre förutsättningar för integration. Hur ska vi kräva att människor anstränger sig för att lära sig språket och komma in i samhället om vi inte kan garantera att de får stanna kvar? Dessutom tror jag osäkerheten leder till oro och ångest för en grupp som redan utstått stora påfrestningar i sina liv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: NATO är den starkaste säkerhetsgarantin vi kan få. Vårt försvar är redan beroende av NATO och om vi blir medlemmar får vi ett starkare skydd och större inflytande över organisationen. Det är särskilt angeläget när Finland går med och alla våra grannar är medlemmar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Det är bättre att göra det enkelt att anställa så fler arbeten skapas för de som saknar ett. Bättre att läka arbetsmarknaden, än att sätta plåster på såren av en dysfunktionell sådan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Även om det rådande läget kräver en omprioritering av våra resurser har Sverige fortfarande förhållandevis höga skatter. Att ta ytterligare större andel av företagen och hushållens inkomster i anspråk är varken moraliskt eller ekonomiskt försvarbart.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Även bilindustrin behöver ställa om, och det är snabbt. Bensin och diesel är inte framtidens drivmedel, att begränsa marknaden för fordon som kräver dessa drivmedel så snart som möjligt kan vara ett sätt att nå dit. Har man råd att köpa en helt nyproducerad bil har man med största sannolikhet råd att löpa elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Betygen ska vara ett kvitto på de kunskaper och förmågor eleven har med sig från grundskolan, får ordentlig användning först vid ansökan till gymnasiet och är överflödiga i så tidig ålder. Det finns bättre sätt att kommunicera kunskapsutvecklingen till elever och föräldrar, som säger mer om elevens kunskaper än en bokstav och är mindre stigmatiserande och stressande än ett betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Kommuner har många mycket centrala uppgifter i samhället. VI alla vinner på att alla kommuner kan ge sina barn en bra skolgång, till exempel.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Frihetsberövande straff är en mycket inskränkande åtgärd och har liten brottsförebyggande effekt. Jag tycker heller inte sexköp i sig är ett särskilt allvarligt brott. Ofta är det dock också fråga om människohandel, våldtäkt eller våldtäkt av barn. Dessa brott straffas med minst fängelse. Bättre i så fall att ge rättsväsendet resurser att utreda och döma för dessa grövre brott då de föreligger.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Vi behöver fler bostäder. Ett viktigt steg för att få fler bostäder där folk vill bo är att ge hyresvärdar som satsat på nybyggda lägenheter möjlighet att sätta hyror som bättre motsvarar bostadens faktiska marknadsvärde.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Beslut ska fattas så nära människan som möjligt. Sjukhus och vårdcentraler finns nära människor och där bör också besluten fattas. Förutsättningarna för vård är olika i olika regioner och de lokala politikerna har bättre kunskaper om hur vården bör bedrivas där de bor. Det ska inte ligga under regeringen i Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Vad gäller uppsägning pga arbetsbrist tycker jag framförallt att principen sist-in-först-ut är orättfärdig, drabbar unga och nyanlända onödigt hårt och skapar en stelbentarbetsmarknad där människor inte vågar byta jobb. Att det är så svårt att säga upp anställd av personliga skäl gör att arbetsgivare drar sig mer för att anställa personer utan referenser, vilket också drabbar dessa grupper hårdare

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Moa Karlsson: Naturligtvis ska öppnande av gruvor, som ju utgör en risk för miljön, vara föremål för gedigen miljöbedömning MEN vi har outvunna mineraler och metaller i Sverige idag som behövs för klimatomställlningen, och vi kan utvinna dem på ett mer miljövänligt vis än i många andra länder. Det är omoraliskt att importera naturresurser samtidigt som man lämnar miljöförstöringen i fattigare länder,

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Moa Karlsson: Extra viktig Sverige ska ta sitt ansvar för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Politiken har stramats upp ordentligt och jag skulle vilja se en mer humana regler, som till exempel tar större hänsyn till klimatflyktingars förutsättningar. Mottagandet behöver dock ske inom ramen för ett tätare samarbete inom EU, där vi hjälps åt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Moa Karlsson: Tvångsåtgärder utan brottsmisstanke är inget annat än ett omotiverat integritetsintrång.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Moa Karlsson: Lång utbildning, hårt arbete och ekonomiskt risktagande måste löna sig. Det gynnar alla när människor har incitament att satsa på sig själva, sin idé eller sitt företag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Moa Karlsson: VI behöver bruka skogen i hållbarhetsomställningen, för energi och trä som material, samtidigt måste vi värna den biologiska mångfalden. Mer skyddad skog är inte ett tungt vägande värde i sig för mig, men det är möjligt att mer skog behöver skyddas för att rädda vissa hotade arter, och det sätter jag mig inte emot.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Moa Karlssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning