Val 2022 Valkompass
kommun

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

Om frågan
Förslaget innebär att det planerade förskolebygget stoppas och att skogsområdet skyddas från framtida bebyggelse.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Götene

Extra viktig fråga

Då endast 2% av Brännaskogen används vid en byggnation av förskola är det inte någon stor påverkan på området. Verksamheten har tydligt uttryckt sitt önskemål om placering där utifrån barnens och verksamhetens bästa

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Götene

Tillgängliga tätortsnära skogar och grönytor/områden för rekreation är viktigt att ha och bevara i hela kommunen. Om man någon gång i framtiden, oavsett vart och i vilket sammanhang, skulle använda någon av befintlig grönyta ska den kompenseras. Det är av stor vikt att samtliga skolor och förskolor har nära tillgång till grönytor och skolskog för utbildning, lek, skugga och rekreation.

M
Moderaterna Götene

Nu är frågan färdig utredd, och det blir ingen bebyggelse, men genom att låta barnen få 0,7ha av denna yta så hade vi haft möjlighet att skapa en fantastisk förskola i en underbar miljö. I det upptagningsområde som förskolan faktiskt har. Nu får vi istället titta på andra lösningar.

SD
Sverigedemokraterna Götene

Extra viktig fråga

Om det finns sociala vinster bör detta framhävas i första hand.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Götene

Extra viktig fråga

All tätortsnära skog ska skyddas i möjligaste mån och det är även viktigt att koppla ihop de grönområden som vi har för att utveckla våra natur och rekreationsområden. Om en del av ett område behöver tas i anspråk för byggnation ska det kompenseras för att inte minska det totala området. Sen tror vi att olika intressen kan samverka med varandra för en god miljö för både barn och unga.

GÖF
Götenes framtid Götene

Ny förskola ska byggas på Västerby grusplan och inte i Brännaskogen. Däremot är vi öppna för möjligheten att tillskapa fler grillplatser, vindskydd och annat som kan stärka skogen som rekreations- och friluftsområde .

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Götene

Viktigt att bevara och utöka grönområden för klimatet och välbefinnande.

S
Socialdemokraterna Götene

Extra viktig fråga

Tätortsnära skogar skall bevaras.