Politiskt förslag

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

Om frågan

Enligt EU:s övergripande klimatmål, som är bindande för medlemsländerna, ska länderna vara klimatneutrala till 2050. Det innebär att utsläppen av växthusgaser måste kompenseras med att motsvarande mängd kol binds upp. Om ett land inte uppnår målen kan det i förlängningen leda till prövning i EU-domstolen och böter.

Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

Sverigedemokraterna

Målen för EU:s klimatpolitik är så högt satta att de i princip kommer vara omöjliga att nå för de flesta medlemsländer. En anledning är att det kommer vara för dyrt att vidta de åtgärder som skulle krävas för att nå målen. Det kommer därför i realiteten vara omöjligt att straffa länder ekonomiskt för att de inte haft pengar att nå målen.

Ganska dåligt förslag

Kristdemokraterna

Om ett land bryter mot gemensamma mål ska det finnas sanktionsmöjligheter. Klimatomställningen klarar vi dock bäst genom dialog och överenskommelser. Samtidigt måste EU underlätta en samhällsekonomisk omställning. Det är problematiskt att EU:s egna regelverk gör det svårare att nå målen. Ex tydligare incitament för kärnkraft, ett aktivt skogsbruk och förutsägbara tillståndsprocesser för industrin.

Moderaterna

Vi tror inte att den här typen av sanktioner är nödvändiga. Bryter länder mot EU-lagstiftning kommer EU-kommissionen och EU-domstolen att agera, det är tillräckligt.

Mycket bra förslag

Centerpartiet

Extra viktig fråga

Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

Liberalerna

Liberalerna vill att Europa ska vara världsledande i klimatarbetet. Men då behövs skarpare åtgärder och en hållbar energipolitik där varje bindande mål sätts för fossilfri elproduktion i varje medlemsland. Det får aldrig vara en konkurrensfördel att släppa ut, och därför ska EU-länder som inte lever upp till klimatmålen kunna dömas till böter, precis som vid andra brott mot EU:s lagstiftning.

Miljöpartiet

Extra viktig fråga

Ja, och straffen ska verka motiverande för länderna att anstränga sig ytterligare för att nå klimatmålen. Samtidigt får inte de ekonomiska påföljderna slå fel - ofta är det EU:s fattigaste länder som har svårast att ställa om. Varje EU-land som missar klimatmålen är ett misslyckande, och därför måste EU framförallt se till att detta inte sker från första början.

Socialdemokraterna

Så fungerar det redan idag.

Vänsterpartiet

Klimatkrisen är akut. Det är helt rimligt att de länder som t.ex. inte lever upp till sina nationella åtaganden om utsläppsminskningar inom den icke-handlande sektorn (ESR) till 2030 får böter. Den utsläpparpolitik som regeringen och SD nu för riskerar leda till att svenska skattepengar går till böter istället för att användas till investeringar som minskar utsläppen och skapar jobb.