M
Moderaterna i Robertsfors kommun

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Vi måste göra det attraktivt och lönsamt att bosätta sig i en landsbygds kommun som Robertsfors. Det är därför det är viktigt att Robertsfors kommun blir en pålitlig samarbetspartner med långsiktighet i fokus för att möta upp den enskilda individen och företagarens förväntningar. En röst på moderaterna är en röst för kommunens framtid.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Det ska vara enklare och mer lönsamt att starta och driva företag. Alla ska få likvärdiga chanser att lyckas i sitt företagande.

 • Övrigt

  Robertsfors kommun bör erbjuda omsorg på obekväm arbetstid för att främja att fler barnfamiljer vill bosätta sig i kommunen.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Rätten till självbestämmande är viktig och därför ska äldreomsorgen präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande.

 • Skola och utbildning

  Undervisningen i kommunens skolor ska hålla högsta kvalitet genom sk

 • Äldreomsorg och pensioner

  Äldreomsorgen ska präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vår förhoppning är naturligtvis att på eget mandat kunna styra i kommunen. Detta är dock inte rimligt att anta. Däremot så är förhoppningarna stora att i en allians kunna ta över styret.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det finns inget parti vi utesluter samarbete med utan här är det viktigaste att tänka på att de frågor som vi tror kan styra kommunen i rätt riktning kan få komma fram. Hur det blir får valet utvisa.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Moderaterna i Robertsfors kommun följer i stort partiet på riksnivå inom alla områden.

Robertsfors kommun ska säga ja till vindkraft vid Lantvallen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Robertsfors ska omorganisera kommunpolitiken och återgå till nämnder för ökad medborgarinsyn
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Vägar, gator och parker
 • Sänkt kommunalskatt
Vilka av följande förslag för Robertsfors kommun är viktigast?
 • Robertsfors ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Garantera plats på äldreboende för alla över 85 år
 • Avsätt resurser för att utveckla bya-utvecklingsrådet