V

Vänsterpartiet

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

En röst på Vänsterpartiet är en röst på ett Europa för alla, inte bara för de rika. Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före fossilbolag, lobbyister och marknadsintressen. Tillsammans med andra vänsterpartier i Europa arbetar vi för att uppnå det.

Vilken är er vision för EU om 10 år?

Att EU har förändrats i grunden till ett demokratiskt samarbete som på riktigt sätter människor och klimat före marknadsintressen. Ett mer jämlikt och solidariskt samarbete, där vi hejdat och utrotat grogrunden för de starka nationalistiska och rasistiska krafter som idag försöker ta makten i EU och Europa.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Det krävs en ambitiös och kraftfull klimatpolitik. Fossilindustrin och dess lobbyister får inte avgöra allas vår framtid. Deras makt i EU måste brytas.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Vi vill ta itu med de ekonomiska och sociala klyftorna och bygga ett jämlikt Europa. Ett Europa för alla, inte bara för de rika. EU måste prioritera människor och klimat före marknadsintressen.

 • Demokrati

  Vi vill ha ett mer demokratiskt samarbete med ökad insyn och mindre makt till byråkraterna i Bryssel. I vårt Europa är det den vanliga medborgaren som lyssnas på, inte lobbyisten.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Trygga anställningar med schyssta arbetsvillkor är grunden för ett tryggt samhälle. Arbetstagarnas rättigheter måste sättas före företagens behov.

 • Jämställdhet

  Vi driver feminismen framåt i EU. Vi kräver ekonomisk rättvisa för kvinnor, försvarar aborträtten, främjar SRHR och HBTQ-rättigheter och bekämpar mäns våld mot kvinnor.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Förenade Europeiska Vänstern/Nordiska Gröna Vänstern (GUE/NGL-gruppen), där vi tillhör NGL-delen.

Av vilka skäl vill ni vara med i denna grupp?

Vi tycker inte lika i alla frågor men gemensamt är att alla i gruppen delar samma grundläggande kritik mot EU:s ekonomiska och nyliberala politik.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Ja. GUE/NGL är en konfederal grupp av vänsterpartier, där vi tycker olika ibland men samarbetar utan partipiska.

Vilka av de övriga politiska grupper i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Vi kan tänka oss att samarbeta med dem som vill skapa ett mer jämlikt och öppet Europa och som med en kraftfull klimatpolitik vill ställa om EU för att motverka klimatförändringen

Finns det någon partigrupp som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Ja, framförallt ENF-gruppen, EFDD-gruppen och ECR-gruppen.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Arbetsmarknad och sociala frågor, Medborgerliga rättheter och inrikes frågor, Miljö, hälsa och matsäkerhet

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet. I övrigt anser vi att nationalstaten är den primära enheten för demokrati och att mer makt ska återföras till medlemsländerna.

  Argument:EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet. I…

 • Vilken nivå tycker ni att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste anta skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol. Det krävs kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest.

  Argument:EU måste anta skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol…

 • Hur mycket inflytande tycker ni EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till fri rörlighet för kapital.

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt…

 • Tycker ni att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Vilka av följande uppgifter tycker ni är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU

  Argument:Vi vill ha ett Europa för alla, inte bara för de rika. Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före fossilbolag, lobbyister och marknadsintressen. Tillsammans med andra vänsterpartier i Europa arbetar vi för att uppnå det.

  Argument:Vi vill ha ett Europa för alla, inte bara för de rika. Det behövs ett nytt…

 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU. För oss är det dock inte aktuellt att driva frågan om ett EU-utträde nu.

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen mot en mer federal och överstatlig organisation.

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen mot…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att åtgärder vidtas om medlemsländer inskränker mediernas oberoende, men har inte tagit ställning till hur detta bäst sker.

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, varmed det också är rimligt att de som inte uppfyller målen straffas och får betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, varmed det…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska betala mest. Skattens utformning och administration ansvarar länderna själva för, likaså ska intäkterna tillfalla varje lands statsbudget.

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och på sikt även människans hälsa. Vänsterpartiet vill därför förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa, det ska dock inte ske undantagslöst.

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina problem. Att ekonomiskt straffa ett land som är i ekonomisk kris är kontraproduktivt.

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa är överordnade företagens intressen.

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden.

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl.

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu. Dessutom skapar det en större valfrihet för asylsökande om var de ska bo.

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i asylrätten som vi inte kan acceptera

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera köp av sex. Vi vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i hela Europa, men anser att det fortsatt är en fråga för länderna att lagstifta om.

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera köp av…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning stärks, dock riskerar åtgärderna för att stoppa upphovsrättskyddat material att blockera långt mycket mer än de bör och ska.

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU arbetar för att samkönade äktenskap ska vara lagliga i alla länder, vi vill dock inte att EU lagstiftar om familjepolitik.

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Trots stort och återkommande motstånd har Vänsterpartiet lyft in SRHR-frågor och abort i flera EU-rapporter och arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter. Vi anser dock att det alltjämt ska vara en nationell fråga.

  Argument:Trots stort och återkommande motstånd har Vänsterpartiet lyft in SRHR-frågor…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån.

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för kvotering men anser inte att det är ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare.

  Argument:Vi är för kvotering men anser inte att det är ett mål i sig utan ett redskap…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jaktpolitiken ska vara nationell med leva upp till våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå, varmed EU i viss mån bör kunna ingripa mot det som är oförenligt med dessa åtaganden

  Argument:Jaktpolitiken ska vara nationell med leva upp till våra åtaganden om biologisk…

Andra kontaktvägar

info@vansterpartiet.se