SD

Sverigedemokraterna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

SD kommer att arbeta för att återföra makten till de svenska medborgarna. Vi kommer att i alla lägen motsätta oss ökad europeisk överstatlighet som exempelvis en EU-skatt, gemensam EU-armé och tvångsfördelningen av migranter vilket inskränker på det svenska självbestämmandet. För oss bör EU fokusera på handel och miljö.

Vilken är er vision för EU om 10 år?

Vår vision för Europa präglas av starka nationella demokratier med stort medborgarinflytande. Varje nation ska avgöra sin egen framtid och även de minsta nationernas egenskaper och unika kulturer ska respekteras. Där nationerna samarbetar kring gränsöverskridande frågor som klimat, terrorism och frihandel.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Brott och straff

  I ett allt mer rörligt samhälle är arbetet för säkerheten i EU viktigt. Vi vill stärka det gränsöverskridande samarbetet mot brott och terror.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Sverigedemokraterna vill stoppa de eskalerande kostnaderna i EU, minska den gemensamma budgeten och sänka Sveriges avgift med uppemot 18 miljarder SEK.

 • EU:s framtid

  Vi vill begränsa EU:s makt och flytta tillbaka beslutande till svenska folkvalda. Vi vill också demokratisera EU:s institutioner och införa mer insyn.

 • Internationell handel

  Handel inom EU och med andra länder är EU-samarbetets viktigaste funktion. Vi vill att EU återgår till att prioritera handel och den inre marknaden.

 • Migration och flyktingar

  Den inre rörligheten i EU kräver att vi har en bättre fungerande yttre gräns. Vi vill att varje land själva ska besluta över sin migrationspolitik.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Den konservativa EU-kritiska partigruppen ECR. Detta är samma partigrupp som bland annat Dansk folkeparti och Sannfinländarna ingår i.

Av vilka skäl vill ni vara med i denna grupp?

Vi vill vara i samma grupp som våra nordiska vänner samt att denna grupps övergripande politiska mål är närmast våra. ECR vill reformera EU i en helt annan riktning, bort från överstatlighet.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Vi är starkt emot lagstiftning på EU-nivå som hotar den svenska modellen, likt nästan samtliga ledamöter från de andra 27 länderna förstår inte alltid våra gruppkollegor det svenska systemet för arbetarnas villkor.

Vilka av de övriga politiska grupper i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Samarbete ser annorlunda ut i Europaparlamentet mot i Riksdagen men i korthet: alla grupper som vill arbeta åt samma håll. Finns några partier vi tar avstånd ifrån men i Europaparlamentet sitter alla representerade i bland annat förhandlingar.

Finns det någon partigrupp som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Det finns flera grupper vi delar nästan ingen politik med som de gröna och vänstergruppen. Dock finns det enskilda sakfrågor som vi kan samarbeta inom. Om vänsterpartiet och vi vill minska överstatligheten är det en möjlighet och inte ett problem.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Internationell handel, Medborgerliga rättheter och inrikes frågor, Transport och turism

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Vi vill se ett mindre överstatligt EU där makten i så stor grad som möjligt återgår till de svenska medborgarna.

  Argument:Vi vill se ett mindre överstatligt EU där makten i så stor grad som möjligt…

 • Vilken nivå tycker ni att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Det är viktigt att åtgärder på miljö- och klimatområdet sätts in där de gör mest nytta. Många gånger är det mer kostnadseffektivt i andra delar av världen.

  Argument:Det är viktigt att åtgärder på miljö- och klimatområdet sätts in där de gör…

 • Hur mycket inflytande tycker ni EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU är en stor union med stora skillnader i sociala frågor, därför skulle ökat inflytande av EU i sociala frågor hota den svenska modellen.

  Argument:EU är en stor union med stora skillnader i sociala frågor, därför skulle ökat…

 • Tycker ni att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Försvarssamarbeten mellan Sverige och andra länder är bra men detta bör ske på mellanstatlig nivå.

  Argument:Försvarssamarbeten mellan Sverige och andra länder är bra men detta bör ske på…

 • Vilka av följande uppgifter tycker ni är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror

  Argument:SD är för ett EU som fokuserar på frihandel och tillväxt samtidigt som man satsar på att jobba brottsförebyggande mot kriminella ligor och terrorism. Genom sammarbetet kan vi göra större skillnad eftersom frågorna är gränsöverskridande.

  Argument:SD är för ett EU som fokuserar på frihandel och tillväxt samtidigt som man…

 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör kraftigt reformeras och detta ska prövas först men om detta inte lyckas bör Sverige lämna EU i dess nuvarande form.

  Argument:EU bör kraftigt reformeras och detta ska prövas först men om detta inte lyckas…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar men det ska vara på nationell nivå, andra länders medborgare ska inte bestämma över Sverige.

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar men det ska vara på nationell nivå, andra…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater eftersom de då får en överordnad ställning gentemot medlemsländerna.

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater eftersom de då får en…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att skapa goda förutsättningar att klara mål är bättre än att straffa länder som inte förmår att uppfylla målkriterierna.

  Argument:Att skapa goda förutsättningar att klara mål är bättre än att straffa länder…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi motsätter oss alla former utav EU-skatter.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Över 90 procent av världens plastskräp härstammar från floder i framförallt Asien. EU bör lösa problemen där de finns istället för att satsa på symbolpolitik.

  Argument:Över 90 procent av världens plastskräp härstammar från floder i framförallt…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se kraftig minskad EU-budget. Svenska skattebetalarnas medel i allra största grad ska användas för investeringar i Sverige.

  Argument:Vi vill se kraftig minskad EU-budget. Svenska skattebetalarnas medel i allra…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar om vår egen makt att kontrollera den penningpolitik som inneburit att Sverige kunnat kontrollera sin inflation och hävda sin exportkraft.

  Ett annat exempel på varför Euron vore dåligt för Sverige är att euroländerna klarar sin ekonomi sämre i finanskriser än de länder som står utanför EMU.

  Argument:Vi värnar om vår egen makt att kontrollera den penningpolitik som inneburit att…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi emotsätter oss att EU ekonomiskt straffar medlemsländer.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera handeln för vissa varor och tjänster för att skydda säkerhet och hälsa.

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ekonomiskt straffa medlemsstater som väljer att inte ta emot asylsökande. Migrationspolitiken är en för oss nationell fråga som varje enskilt land ska bestämma över.

  Argument:EU ska inte ekonomiskt straffa medlemsstater som väljer att inte ta emot…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi anser att varje medlemsstat ska kunna efter egen bedömning stänga sina gränser eller införa kontroller.

  Argument:Vi anser att varje medlemsstat ska kunna efter egen bedömning stänga sina…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska förbli en nationell angelägenhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utgångspunkten bör vara att asylsökande ska söka sig till första säkra land.

  Det är även där vi vill rikta resurserna för att maximera hjälpen till så många människor som möjligt. Därför bör EU inte skapa incitament för folk att med livet som insats ta sig över Medelhavet.

  Argument:Utgångspunkten bör vara att asylsökande ska söka sig till första säkra land…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Straffrätt är i grunden en nationell fråga. Däremot när det gäller trafficking och gränsöverskridande brottslighet kan EU ha en viktig funktion.

  Argument:Straffrätt är i grunden en nationell fråga. Däremot när det gäller trafficking…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ser idag ett problem där copyrightskyddat material sprids.

  Däremot så riskerar de förslag som EU vill driva igenom att urholka friheten och åsiktsbildningen på internet.

  Argument:Vi ser idag ett problem där copyrightskyddat material sprids.

  Däremot så…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna anser att det bör vara upp till varje medlemsstat att bestämma om familjerättsliga frågor. Däremot bör man alltid i gränsöverskridande situationer respektera äktenskap som ingåtts i andra medlemsstater.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att det bör vara upp till varje medlemsstat att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna vill motverka social turism och att svenska skattepengar i första hand ska gå till svenska pensionärer och andra socialt utsatta grupper.

  Argument:Sverigedemokraterna vill motverka social turism och att svenska skattepengar i…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna tycker det är självklart att värna den fria aborten och varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp.

  Men vi anser dock att det är viktigt att andra länder fortsättningsvis får bestämma över sin egen familjerättspolitik.

  Argument:Sverigedemokraterna tycker det är självklart att värna den fria aborten och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna vill förstärka Frontex och de gemensamma insatserna till dess att alla medlemsstater kan garantera ett fullgott gränsskydd. Att återupprätta den yttre gränsen mot illegal forcering, smuggling och annan brottslighet är en av våra viktigaste prioriteringar.

  Argument:Sverigedemokraterna vill förstärka Frontex och de gemensamma insatserna till…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna anser att försvars- och säkerhetspolitik är en nationell fråga. De EU-stridsstyrkor som sedan en tid finns har inte kommit att bli ett effektivt verktyg. Sverigedemokraterna vill istället satsa på att bygga upp det svenska försvaret.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att försvars- och säkerhetspolitik är en nationell…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vill försvara den svenska modellen mot lönedumpning.

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den gemensamma politiken kring jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling är en av de största utgifterna för EU. Politiken är ineffektiv, har ingen koppling till produktion och bör reformeras för att tillåta mer inslag av nationella reformprogram, utan att svenska bönder och jordbrukare får minskade stöd.

  Argument:Den gemensamma politiken kring jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling är en…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU:s tillståndsprocess är, som sig bör, rigorös och när en produkt har godkänts bör inre marknadens principer gälla. Det vill säga produkten ska kunna säljas och användas i alla medlemsländer.

  Argument:EU:s tillståndsprocess är, som sig bör, rigorös och när en produkt har godkänts…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna anser att åtgärder för jämställdhet bör vara en nationell fråga. Dessutom tror vi att kvotering är ett ineffektivt sätt att komma till rätta med bristande jämställdhet.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att åtgärder för jämställdhet bör vara en nationell…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna anser att det ska vara en nationell fråga att bestämma om regler för föräldraledighet. I grunden anser vi också att det bör vara upp till varje familj att välja hur man vill fördela föräldraledighet.

  Argument:Sverigedemokraterna anser att det ska vara en nationell fråga att bestämma om…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverigedemokraterna vill att bistånd i huvudsak ska vara en nationell fråga. En stor del av EU:s biståndspengar går idag till så kallat anslutningsstöd och till länder som Turkiet, som saknar sådan utsatthet att det är motiverat. Sverigedemokraterna vill istället rikta biståndet till nöd- och krishjälp.

  Argument:Sverigedemokraterna vill att bistånd i huvudsak ska vara en nationell fråga. En…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige, och speciellt sådana som inte rör sig mellan Sverige och den europeiska kontinenten, ska naturligtvis hanteras av Sverige. Detaljbeslut om hur svensk skydds- och förvaltningsjakt ska bedrivas bör tas av svenska myndigheter i samråd med i första hand jägare och markägare.

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige, och speciellt sådana som inte rör…

Andra kontaktvägar

https://sd.se/kontakt/