SD
Mats Nordberg - Fotograf: Mats Nordberg

Mats Nordberg

Sverigedemokraterna (plats 28)
62 år, Falun

Presentera dig själv

Jag är uppväxt i Västernorrland men bor sedan mer än 20 år i Falun. Jag har arbetat med skogsfrågor hela mitt liv, privat och för offentliga institutioner, med allt från skogsvård och skogsskötsel till skogsindustri, inom Sverige och utomlands, senast för FN (FAO).

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att medlemsländerna då har beslutat att EU inte ska vara i första hand en överstatlig, utan mellanstatlig organisation, med så mycket beslut som möjligt fattade i medlemsländerna själva.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  För mig är det viktigaste att säkerställa att EU inte ökar sitt styrande i detaljer utan arbetar med yttre ramar inom vilka länderna sköter sig själva

 • Regional utveckling

  Skogsbruket är undantaget från EU-styre, men i praktiken påverkas skogsbruket allt mer av EU. Denna utveckling behöver hejdas.

 • Miljö och klimat

  Vi släpper ut minst CO2 bland utvecklade länder och bör markera att vi väntar på de andra. Bilarna behövs, men gärna drivna med el och biodrivmedel

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Politisk bakgrund

Jag har arbetat i, eller arbetar i, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens ledningsutskott, regionfullmäktige samt riksdagen (ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, ersättare i Utrikesutskottet).

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Det finns en inre dynamik där EU verkar fatta allt fler beslut och på allt mer detaljerad nivå. Detta är ett hot mot demokratin. Dessutom blir lösningar beslutade nära de berörda bättre.

  Argument:Det finns en inre dynamik där EU verkar fatta allt fler beslut och på allt mer…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Det är rimligt att EU sätter ramar om ingående regeringar (Rådet) så beslutar. Sverige, som har mycket små koldioxidutsläpp bör verka för att andra länder utvecklas i samma riktning.

  Argument:Det är rimligt att EU sätter ramar om ingående regeringar (Rådet) så beslutar…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala frågor är i första hand interna frågor för medlemsländer, men EU kan ändå göra nytta genom att kräva åtgärder för de mest utsatta grupperna, bla för att begränsa migration.

  Argument:Sociala frågor är i första hand interna frågor för medlemsländer, men EU kan…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:EU behöver samverka så att vi exempelvis har liknande ammunition och kommunikationssystem som fungerar tillsammans. Däremot behövs inget gemensamt EU-försvar.

  Argument:EU behöver samverka så att vi exempelvis har liknande ammunition och…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör kraftigt reformeras så att den ökande centraliseringen stoppas och ländernas självbestämmande värnas.

  Argument:EU bör kraftigt reformeras så att den ökande centraliseringen stoppas och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar ska ske på nationell nivå.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ges rätt att straffa medlemsstater.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverige har gjort mycket stora åtaganden trots att vi redan initialt släpper ut minst och det är därför viktigt att vi agerar för att andra ska göra sin del. Bestraffning är dock fel väg.

  Argument:Sverige har gjort mycket stora åtaganden trots att vi redan initialt släpper ut…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ha bestraffningsrätt - det skulle riskera att snabbt bli en stor mängd skatter, som skulle finansiera ytterligare byråkrati.

  Argument:EU ska inte ha bestraffningsrätt - det skulle riskera att snabbt bli en stor…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör i första hand verka för att minska plastföroreningar i Asien och Afrika, men även i Europa. Sverige bör forska för att få fram bättre bioplaster.

  Argument:EU bör i första hand verka för att minska plastföroreningar i Asien och Afrika,…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se kraftigt minskad EU-budget. Biståndets storlek ska vara ett nationellt beslut. Samverkan beträffande bistånd på EU-nivå kan däremot vara positivt.

  Argument:Vi vill se kraftigt minskad EU-budget. Biståndets storlek ska vara ett…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Euron har visat sig inte fungera på ett säkert sett. Under finanskrisen var detta mycket negativt för såväl låntagare som för långivare.

  Argument:Euron har visat sig inte fungera på ett säkert sett. Under finanskrisen var…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ges ekonomisk bestraffningsrätt. Det har redan visat sig att EU inte förmår bestraffa stora länder som bryter mot EMU-s budgetregler.

  Argument:EU ska inte ges ekonomisk bestraffningsrätt. Det har redan visat sig att EU…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Frihandel är den största nyttan med EU. Ändå är det rimligt att länder har möjlighet att värna vissa sektorer som egen matproduktion, egen läkemedelsproduktion och egen vapenindustri.

  Argument:Frihandel är den största nyttan med EU. Ändå är det rimligt att länder har…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är en nationell fråga som styrs både av nationella värderingar och medlemslandets ekonomi. Dock ska alla länder som skrivit på Dublinfördraget följa det.

  Argument:Detta är en nationell fråga som styrs både av nationella värderingar och…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige behöver mer gränskontroller tills vi löst de problem med utanförskapsförorter, brottslighet med mera som är en följd av en alldeles för stor invandring.

  Argument:Sverige behöver mer gränskontroller tills vi löst de problem med…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska förbli en nationell angelägenhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Afrika har 1,2 miljarder invånare och befolkningen ökar mycket snabbt. Europa kan inte ta hand om alla som söker en bättre framtid därifrån, utan måste istället stödja Afrikas utveckling.

  Argument:Afrika har 1,2 miljarder invånare och befolkningen ökar mycket snabbt. Europa…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Straffrätt är en nationell fråga. De delar av problemen med prostitution som handlar om trafficking och gränsöverskridande brottslighet är dock frågor där EU kan bidra.

  Argument:Straffrätt är en nationell fråga. De delar av problemen med prostitution som…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-direktivet som just antagits inom detta område hindrar även den som blivit kritiserad i en tidning utan möjlighet till replik, att kopiera artikeln till nätet och bemöta den där.

  Argument:EU-direktivet som just antagits inom detta område hindrar även den som blivit…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Familjerätt bör vara en nationell fråga.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:SD vill motverka social turism så att svenska skattepengar i första hand går till svenska pensionärer och andra med stora behov.

  Argument:SD vill motverka social turism så att svenska skattepengar i första hand går…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna den fria aborten. Trots detta anser vi att denna fråga ska lösas i respektive medlemsstat.

  Argument:Det är viktigt att värna den fria aborten. Trots detta anser vi att denna fråga…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns en sådan organisation, Fortex, och att stärka den är ett gemensamt intresse. Det största flödet av människor kommer in i södra Europa medan hela Europa bär kostnaderna för migrationen.

  Argument:Det finns en sådan organisation, Fortex, och att stärka den är ett gemensamt…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte vara en militär organisation. Däremot bör samordning av exempelvis informationssystem öka och länderna inom EU bör öka sina försvarsansträngningar.

  Argument:EU ska inte vara en militär organisation. Däremot bör samordning av exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Samma regler ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Svenska arbetare ska inte riskera sämre lön på grund av låglönekonkurrens från fattiga länders gästarbetare.

  Argument:Samma regler ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Svenska arbetare ska…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Av EU-s budget går 40 % till jordbruk och landsbygdsutveckling. Ambitionen måste vara att på lång sikt successivt avveckla dessa stöd och i vissa fall ersätta dem med nationella stöd.

  Argument:Av EU-s budget går 40 % till jordbruk och landsbygdsutveckling. Ambitionen…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO blir alltmer välutforskade och kan både öka produktionen och minska giftanvändningen.

  Argument:GMO blir alltmer välutforskade och kan både öka produktionen och minska…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:SD motsätter sig detta förslag dels för att det bör vara en nationell fråga och dels för att vi är emot kvotering.

  Argument:SD motsätter sig detta förslag dels för att det bör vara en nationell fråga och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:SD anser att föräldraledighetens längs ska vara en nationell fråga.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bistånd ska i huvudsak vara en nationell fråga. Samverkan i biståndsfrågor mellan EU-länder är däremot positivt.

  Argument:Bistånd ska i huvudsak vara en nationell fråga. Samverkan i biståndsfrågor…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vargen rör sig inte mellan vårt land och kontinenten. Därför finns det ingen anledning för EU att ha synpunkter på hur vi i detalj förvaltar vår vargstam.

  Argument:Vargen rör sig inte mellan vårt land och kontinenten. Därför finns det ingen…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska och ryska väl, samt franska, italienska och lite polska. Liksom de flesta andra svenskar kan jag även göra kommunicera på danska och norska.

Vad har du för yrke?

Jag är riksdagsman och talesperson för SD i skogsfrågor.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning