C
Eric Lundvall

Eric Lundvall

Centerpartiet (plats 22)
33 år, Luleå

Presentera dig själv

Centerpartist boende i Luleå. Brinner för internationellt samarbete och kandiderar till Europaparlamentet för att stärka friheten i Europa. Jag arbetar som kommunikatör och är egenföretagare sedan flera år. Bott och verkat i flera Europeiska länder, däribland bott och verkat i Bryssel.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska inom tio år vara en starkare global aktör, som värnar frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. EU ska också värna handel och vara en föregångare när det gäller forskning och utveckling, med ny teknik för ett hållbart samhälle.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Inovationer som förbättrar miljö och klimat kommer ofta från den svenska skogsindustrin, en viktig fråga för Norrbotten, men framförallt för EU.

 • Internationell handel

  Genom mindre regelkrångel och minskade hinder ökar vi handeln inom Europa och med omvärlden. På så sätt skapar vi förutsättningar för tillväxt.

 • Migration och flyktingar

  Människors rörlighet globalt ökar och även migrationen. EU står här inför stora utmaningar och måste ta ett gemensamt ansvar för att hitta lösningar.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Jag har under flera år haft interna uppdrag inom Centerpartiet och suttit i kulturnämnden i Luleå. Jag sitter sedan hösten 2018 i kommunfullmäktige i Luleå.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Världen står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs gemensamma lösningar och överenskommelser för att sänka utsläppen rejält.

  Argument:Världen står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs gemensamma lösningar…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Centerpartiet tror att beslut blir bäst när de fattas nära de människor som berörs. Därför tar centerpartiet avstånd från ytterligare lagstiftning inom sociala pelaren.

  Argument:Centerpartiet tror att beslut blir bäst när de fattas nära de människor som…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Europa behöver mer försvars- och säkerhetssamarbete, inom EU såväl som att Sverige bör ta steg för medlemskap i NATO.

  Argument:Europa behöver mer försvars- och säkerhetssamarbete, inom EU såväl som att…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Samarbete skapar välstånd. Freden i Europa har tillsammans med handel och rörlighet för invånarna skapat en ekonomisk tillväxt som gjort Europa till en framstående världsdel.

  Argument:Samarbete skapar välstånd. Freden i Europa har tillsammans med handel och…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Folkomröstningar på EU-nivå med lågt valdeltagande riskerar att minska förtroendet för EU och samarbetet om besluten ändå verkställs.

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla länder ta ansvar för att minska utsläppen och uppnå gemensamma EU- mål. De ska drabbas av kännbara sanktioner annars.

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att skilja på resa och bränsle, flygindustrin måste arbeta med minskade utsläpp och på sikt helt förnyelsebara drivmedel. Men rörligheten bör inte begränsas genom skatter.

  Argument:Det är viktigt att skilja på resa och bränsle, flygindustrin måste arbeta med…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster som sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare. Vi måste fasa ut engångsartiklar i plast för att värna våra hav.

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då kan människor lyftas ur fattigdom, vilket gynnar hela Europa.

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet är fortsatt emot att Sverige ska införa euro. Men vi bör på sikt arbeta för ett medlemskap, då folkliga stödet finns.

  Argument:Centerpartiet är fortsatt emot att Sverige ska införa euro. Men vi bör på sikt…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi sett exempel där reglerna inte följts, vilket lett till ekonomisk instabilitet i Europa som drabbat europeiska medborgare.

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Det är dock viktigt att det inte går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan förtryck och förföljelse. Detta ska även gälla kvotflyktingar.

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rörligheten i Europa ska inte begränsas, däremot är det viktigt med säkerhetssamarbete och att stärka den polisiära närvaron för att beivra brott.

  Argument:Rörligheten i Europa ska inte begränsas, däremot är det viktigt med…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som söker sig över Medelhavet skulle innebära att människor inte får tillgång till skydd de ofta har rätt till.

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra och EU bör verka för att fler länder tar efter Sveriges exempel.

  Argument:Sexköpslagen i Sverige är bra och EU bör verka för att fler länder tar efter…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos nätplattformarna utan hos de användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att staten inte gör skillnad på ursprungsland, däremot beror det på vilken form av ekonomisk hjälp det gäller.

  Argument:Det är viktigt att staten inte gör skillnad på ursprungsland, däremot beror det…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Idag har många länder, liksom Sverige, en begränsad aborträtt. Den kan med fördel vara gemensam.

  Argument:Idag har många länder, liksom Sverige, en begränsad aborträtt. Den kan med…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet och ordning och reda.

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte exakt vilken form de tar sig uttryck i.

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och klimatåtgärder. Däremot är jordbrukssubventionerna inte den bästa lösningen.

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga om företagens frihet och äganderätten. Det ska varken staten eller EU bestämma över, det tillhör bolagets egen kompetens om vem som bäst leder företaget.

  Argument:Det är en fråga om företagens frihet och äganderätten. Det ska varken staten…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva.

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Biståndsarbetet bör fokusera på företagande och ökad handel, på så sätt lyfter vi människor ur fattigdom.

  Argument:Biståndsarbetet bör fokusera på företagande och ökad handel, på så sätt lyfter…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad rovdjursförvaltning. Där ska lokala och regionala hänsyn tas, inte minst till de människor som bor och verkar där

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Tyska, Engelska

Vad har du för yrke?

Kommunikatör

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet