MP
Miljöpartiet i Region Uppsala

Vi vill skapa ett hållbart samhälle. Vi vill ta oss an klimatet, ge alla förutsättningar för en god och jämlik hälsa och satsa på nya jobb och jämställdhet. Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Trafik och infrastruktur

  Kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen. Pendlarparkeringar ska finnas så att även de som bor en bit från stråken kan nyttja trafiken.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill fortsätta bygga ut och förstärka vårdcentralerna och den nära vården. Arbetsmiljön måste bli bättre för att vården ska vara hållbar och modern

 • Sjukvård och hälsa

  God hälsa är bland det viktigaste i livet. Vi vill utöka Region Uppsalas hälsofrämjande insatser, särskilt då det gäller ungas psykiska hälsa.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi ska bli landets främsta cykelregion. Vi vill se ett cykelnät över hela länet, där cykelvägar och cykelvänliga stråk knyter ihop länets tätorter.

 • Övrigt

  Kultur ger livskvalitet. Vi ska fortsätta utöka kulturens roll i samhället för samhällsplanering och utveckling. Barn och unga är viktiga målgrupper.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi samarbetar med partier som delar vår syn på ett hållbart samhälle. Utbyggd kollektivtrafik, ökade resurser till primärvården och psykiatrin samt satsningar på hälsofrämjande åtgärder är prioriterat

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna. Det är ett parti som skiljer ut sig från andra med rötter i nazismen och i avgörande frågor står alltför långt ifrån våra värderingar

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Ganska bra förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Ganska bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket dåligt förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Kollektivtrafik
 • Psykiatri
 • Vårdcentraler/primärvård
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Mobila mottagningar för primärvård på mindre orter
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?
 • Öka turtätheten hos Upplands länstrafik
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri