C
Centerpartiet i Landstinget Dalarna

Det behövs ett nytt ledarskap för Dalarna. Vi väljer medmänsklighet före främlingsfientlighet. Vi ser tillväxt som möjlighet till nya gröna jobb och inte som ett miljöhot. Centerpartiet står för en närodlad politik. Det handlar om valfrihet, närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag oavsett var i landet du bor. Jobb är grunden för självbestämmande, trygghet och välfärd. För att känna trygghet behövs en nära och tillgänglig vård, grundläggande service och en synlig polis.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Satsa på vårdcentraler med ökad tillgänglighet, hälsofrämjande insatser och snabbare hjälp vid psykisk ohälsa. Valfriheten är viktig.

 • Trafik och infrastruktur

  Att vägar och järnvägar i länet rustas och underhålls samt att flyget både från Borlänge och Mora säkerställs. Minst 4 miljarder behövs till Dalabanan.

 • Jobb och sysselsättning

  Det saknas arbetskraft. Därför behövs bättre matchning för dem som är arbetslösa med bättre utbildning och fler enkla jobb. Inför Rättviksmodellen.

 • Miljö och klimat

  Äganderätten, brukandet av skogen är ifrågasatt och måste återställas, om skogen ska kunna bidra till klimatomställningen och skapa jobb och välfärd.

 • Bygga och bo

  Inför generösare strandskyddsregler och gör det enklare att bygga på landsbygden. Landsbygden behöver mer frihet, inte mer pålagor.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Det behövs ett nytt ledarskap för Dalarna med Alliansen i majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Ganska bra förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Ganska bra förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska bra förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Psykiatri
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Sjukvårdsteam som ger vård i hemmet
 • Ta tillbaka vårdcentraler på landsbygden
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri
 • Ökad turtäthet med Dalatrafik