S
Socialdemokraterna i Vilhelmina kommun

Bäst för ekonomin, äldre- och barnomsorgen och den bästa skolan ända upp t o m gymnasiet. Socialdemokraterna i Vilhelmina vill värna det lokala fritids- och kulturlivet. Investeringarna i framtiden är stora i våra fjälldalgångar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Fortsätta att skapa alternativboden för äldre och att behovsanpassa äldreomsorgen med en ytterligare utvecklad hemtjänst. Demensvården ska stärkas.

 • Skola och utbildning

  Skolorna i Dikanäs, Saxnäs, Malgovik och Nästansjö ska behållas. Maten i skolan och arbetsmiljön där ska ges ökad uppmärksamhet.

 • Näringsliv och företagande

  Fortsätta att stärka och förbättra näringslivsklimatet. Satsa på ökad lokal upphandling. En lokal livsmedelsstrategi ska tas fram. Utveckla turismen.

 • Bygga och bo

  Ännu bättre service till fritidshusbyggare med ännu snabbare handläggning för byggnadslov och andra tillstånd. Flera strandnära områden för fritidshus

 • Jobb och sysselsättning

  Fortsatta aktiviteter för ett utvecklat medarbetarskap i kommun och ytterligare ansträngningar att skapa fler heltidsjobb för kommunalt anställda.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Socialdemokraterna ska ensam vara i majoritet i fullmäktige.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedeomkraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, inte såvitt vi kan bedöma idag.

Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
Svar:
Ganska bra förslag
Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
Svar:
Ganska bra förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?
 • Fortsatt satsning på att exploatera fjälldalarna
 • Vilhelminas flygplats ska byggas ut
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft