PA
Politiskt Alternativ i Vilhelmina kommun

Politiskt Alternativ (PA) är från Vilhelmina, och för Vilhelmina, obundna av något riksparti. Vi tar ställning till sakfrågor utan någon ideologisk bundenhet. Vi arbetar för att vända den negativa utveckling som har präglat och orsakat avfolkningen av Vilhelmina samt andra inlandskommuner. PA har ett glesbygdsperspektiv och vill att geografisk rättvisa ska genomsyra kommunpolitiken, lika villkor för företagare och medborgare samt medborgares insyn i beslutsprocesser.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Kommunen arrenderar outnyttjad jordbruksmark för att revitalisera jordbruket, återupptagande av trädor för självförsörjning och livsmedelsproduktion.

 • Demokrati och jämställdhet

  Kultur- och fritids-busstur 1 g /v inom ringbilssystemet ger byaskolelever tillgång till ett bredare fritidsliv på lika villkor som tätortsbarnen.

 • Skola och utbildning

  Personalförsörja inom behövda kompetensområden genom personalpolitiska paket med möjlighet till kortare arbetsvecka eller vidareutbildning.

 • Invandring och integration

  En förbättrad SFI-utbildning som kommer alla nyanlända tidigt till del och även utförs ”i praktiken” ute på arbetsplatser eller i samhället.

 • Näringsliv och företagande

  Inrätta service- och projektkontor i fjälldalarna, här kan pendlare arbeta, arbetsträning utföras och lokal utveckling ledas - på plats.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Alla ska ha bättre möjligheter att ge sin röst tillkänna: de som berörs av beslut ska vara insatta i vad och varför en fråga beslutas och ska få framkomma med alternativa lösningar inom ekonomisk ram.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

PA ser inte till olika partiers ideologiska bakgrund eller motivation. Vi samarbetar med dem som vill samarbeta med oss för Vilhelminas bästa.

Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
Svar:
Ganska bra förslag
Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?
 • Vilhelminas flygplats ska byggas ut
 • Barngrupperna i förskolan i Vilhelmina ska minskas
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft