KD
Kristdemokraterna i Vilhelmina kommun

Värdegrunden: varje människa är en fri o unik o okränkbar varelse. Med detta följer : 1 Stärk villkoren för liv och arbete i gles-eller landsbygd . 2 Uppmuntra o stöd företagande 3 en likvärdig infrastruktur i hela landet. 4 rekrytering till vård, skola o polis 5 vattenmiljöer återställs, fria vandringsvägar för fisk 6 återbäring till regioner med reglerade vattendrag 7 äganderätten måste stärkas. Avveckla hinder för rätten att avverka i privatägda skogar. 8Trygga vården för alla

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Kommunen ska aktivt verka för; Forskning o vidareförädling av träproduketer Finansieringsstöd för småföretagare Dubblering av grundavdrag för företag

 • Sjukvård och hälsa

  En tryggad tillgång till sjukvård oavsett bostadsort Utveckla glesbygdsmedicinen m digital teknik Incitament för ökad rekrytering till bristyrken

 • Skola och utbildning

  Utveckla teknik med fjärrundervisning Skolhälsovård m inriktning mot psykisk hälsa hos barn o unga Identitet o självkänsla gnm bildning i lokal hist.

 • Miljö och klimat

  Förstärkt infrastruktur i fjällbygden Kräva återställelse av förstörda vattendrag Stoppa reservatsplaner Förvaltning av reservat till berörd kommun

 • Äldreomsorg och pensioner

  Tryggt boende där äldre själva vill bo. Säkrad digital kom.teknik Myndighetssamverkan för ökad trygghet i glesbygd Snabb tillgång till medicinsk vår

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En allians av partier där en rimlig värdegrund utgör basen. Ledningen ska främst utväljas från kompetens och samlande ledarskap

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Samverkan sker utifrån gemensam värdegrund och vilja att utveckla o trygga kommunens framtid.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi betonar naturresurstillgångarnas förädling och ekonomiska återbäring där de geografiskt finns. Vänd den urbana uppmuntran och gör det möjligt att leva i hela landet.

Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
Svar:
Mycket bra förslag
Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Vägar, gator och parker
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?
 • Vilhelminas flygplats ska byggas ut
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft
 • Barngrupperna i förskolan i Vilhelmina ska minskas