KD
Kristdemokraterna i Tranemo kommun

Vi KD i Tranemo arbetar för att vara hela kommunens röst. Vi värnar skolan, äldrevården och övriga för kommunen väsentliga samhällsfunktioner. Vi vill att man livet igenom ska ha möjligheten att verka så nära sin hemvist som möjligt. Vi vill aktivt arbeta för att hålla vår kommun attraktiv i livets alla skeden, från mödravården till äldrevården. Vi ser ett stort behov av en ökad polisiär närvaro för ökad trygghet och en preventiv verkan rörande brott av alla slag.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende, när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.

 • Lag och ordning

  En ökad polisnärvaro borgar för minskad brottslighet och ökad trygghetskänsla för medborgare. Vi vill ha en fast polisstation i Tranemo Kommun.

 • Näringsliv och företagande

  Medel ska avsättas för att stödja ideella sektorns möjlighet till socialt företagande och då särskilt som utförare av välfärdstjänster.

 • Bygga och bo

  Vi vill att bygglovsprocessen förenklas. Att värna om sitt boende skall inte vara en administrativ fråga.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Kd skall ingå i en väl fungerande majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Valresultatet är det som avgör det hela.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Extra stöd till barn med särskilda behov
 • Garanterad plats inom äldreomsorgen för 85+
 • Mindre barngrupper i Tranemos förskolor

 • E-post

  erene.bertilsson@gmail.com och risbyfredrik@gmail.com

 • Facebook

  Kristdemokraterna i Tranemo